PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Bergensavisen (BA) publiserte i april og juni 2022 flere artikler om fryktkultur og dårlig arbeidsmiljø ved Den Nationale Scene (DNS). Kritikken ble rettet mot ledelsen. Det ble også påstått at det skal ha skjedd voldshendelser ved teatret. I en av artiklene ble det dessuten referert til hvordan en ansatt opplevde seg mobbet av en overordnet, og at dette førte til at den ansatte ble sykemeldt.

Klager er Den Nationale Scene (DNS), som fremholder at avisen videreformidlet påstander om voldshendelser uten å undersøke om disse stemte. Ifølge klager kom påstandene fra anonyme kilder, og er ikke nevnt i rapporten som det ble henvist til i artikkelen. Teatret anfører derfor at BA verken har innfridd kravet til samtidig imøtegåelse eller opplysningskontroll. Videre mener DNS at det er fremsatt negative personkarakteristikker anonymt, og viser til at kilden som hovedregel skal identifiseres. Slik klager ser det, har Bergensavisen heller ikke lagt vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, og mange vil derfor også skjønne hvem den kritiserte mellomlederen er.

Bergensavisen peker på at de refererte til et varsel sendt til teatrets ledelse fra fire fagforeninger ved teatret, i tillegg til å støtte seg på anonyme kilder. BA anfører at de dagen før publisering av den første artikkelen ba om innsyn i rapporten, og var i kontakt med styreleder. Avisen forsøkte å få et intervju med teatersjefen samme dag som publisering, men fikk til svar at han ville sende en kommentar senere på dagen. BA mener teatret skjermet seg mot spørsmål, men ser at de kunne sendt teatersjefen innholdet i anklagen om voldsbruk på tekstmelding før publisering. Avisen avviser at de har identifisert mellomlederen for et bredere publikum.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at de som kjenner til forholdene ved teatret vil kunne gjenkjenne hvem som er omtalt, men PFU kan ikke se at omtalen er identifiserende for en større krets. Med andre ord holder avisen seg innenfor kravet i Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.7.

Hovedregelen i VVP 3.1 er at kilder skal identifiseres, men det kan være berettiget å anonymisere kilder i denne type saker. Det var også kjent for klager hvem det handlet om, slik at det for klager ikke dreide seg om kritikk fra en anonym kilde. PFU finner at VVP 3.1 ikke er brutt.

Når det gjelder den første påklagede publiseringen, ser PFU at det ble fremsatt alvorlige påstander om kritikkverdige forhold og hendelser ved teatret. Slik utvalget ser det, er beskyldningene av en slik karakter at de utløser retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Utvalget konstaterer imidlertid at klagers imøtegåelse ikke ble publisert før etter publisering. PFU merker seg at BA var i kontakt med teatret dagen før publisering, men at avisen da kun ba om innsyn i en rapport om arbeidsmiljøet. Videre merker utvalget seg at redaksjonen forsøkte å få intervju med teatersjefen samme dag som artikkelen ble publisert. PFU kan imidlertid ikke se at redaksjonen forela teatersjefen de konkrete beskyldningene i den kontakten som ble tatt før publisering. Det er rimelig å anta at teatret kjente til innholdet i rapporten BA ba om innsyn i, men utvalget minner om at det er redaksjonens ansvar å gjøre det klart for den kritiserte hvilke anklager som rettes mot dem, før publisering. Når ledelsen ved teatret ikke ble forelagt påstanden om voldshendelser, har Bergensavisen ikke gitt klager en reell mulighet for samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

PFU minner også om at samtidig imøtegåelse ikke bare er en pliktøvelse man gjør rett før publisering, og peker på at det er en sentral del av den journalistiske arbeidsprosessen. Ved å sikre mulighet for samtidig imøtegåelse, øker også muligheten til å opplyse sentrale forhold rundt påstanden om voldsbruk, jf. kravet om å kontrollere at opplysninger er korrekte i punkt 3.2 i VVP.

Bergensavisen har brutt god presseskikk på punktene 4.14 og 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 20. desember 2022.

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes.