Alle barn har rett til en oppvekst uten seksuelle overgrep, krenkelser og vold. Hva kan vi gjøre for å forebygge og avdekke, utover å gi politiet økte ressurser til å etterforske nettovergrepssaker som ligger i kø?

En mann fra Askøy er nå dømt for å ha bilder og videoer som viste overgrep mot barn. 30 andre personer er mistenkt, men politiet har ikke kapasitet til å etterforske. «Bak ethvert bilde, finnes det et overgrep. Og i ytterste konsekvens kan dette føre til at pågående overgrep ikke blir stoppet», sier Statsadvokaten til Bergens Tidende.

Regjeringen la i 2021 frem en strategi for å forebygge nettrelaterte overgrep mot barn. Dette er en viktig strategi som fastslår at skole, fritidsarenaer og foreldre må bidra til at alle barn skal være trygge på nettet.

Denne kom på plass på bakgrunn av urovekkende tall og trender som viser økning i antall overgrep på nett. Det er en viktig strategi fordi den adresserer ansvar hos ulike aktører for å beskytte barn.

Siden strategien ble lagt frem har det skjedd lite. Redd Barna mener det er svært alvorlig at strategien ikke blir fulgt opp med tiltak, penger eller handling ett og et halvt etter at den ble lagt frem.

Vi etterlyser handling raskt, slik at vi får på plass et bedre sikkerhetsnett rundt barna. Vi må sikre at det forebyggende politiarbeidet styrkes, at arbeidet med å styrke seksualitetsundervisningen i skolen sikres, at foreldre får kunnskap om hvordan de kan gripe inn for å trygge barn.

Denne uken la også politiet frem trusselvurderingen for 2023. Der kommer det frem at stadig yngre barn deler egenprodusert overgrepsmateriale, uten at de har blitt oppfordret eller truet til å gjøre det av andre.

Redd Barnas rapport, Vi ser bare toppen av isfjellet, er en gjennomgang av kommuners kriminalitetsforebyggende arbeid med barn og ungdoms nettrisikoer. Rapporten viser at mange som jobber med ungdom uttrykker bekymring for de yngste barna som er særlig sårbare, men som ofte faller utenfor den eksisterende satsing på kriminalitetsforebyggende arbeid.

Det er nødvendig og på tide å tenke helt nytt når det gjelder å utvikle arbeid for å jobbe kriminalitetsforebyggende på nett, som treffer de yngste barna og deres foreldre. Dette arbeidet må åpenbart også omfatte barns aktiviteter på nett.

Overgrep skjer på Askøy, i Bergen og Øygarden. Barn og unge har rett til å være beskyttet og trygge. Dette er myndighetenes ansvar.