For ti år si­den be­skrev det kjen­te tids­skrif­tet «The Lan­cet» kli­ma­end­rin­ge­ne som den stør­ste trus­se­len mot glo­bal hel­se i vårt år­hund­re. Si­den da har si­tua­sjo­nen blitt mer kri­tisk. Å be­kjem­pe kli­ma­end­rin­ge­ne er en av de vik­tig­ste fol­ke­hel­se­opp­ga­ve­ne i vår tid.

Med ras­ke og ef­fek­ti­ve inn­grep for å re­du­se­re pro­duk­sjon og bruk av fos­si­le brenn­stoff er det fort­satt mu­lig, men svært kre­ven­de, å be­gren­se glo­bal opp­var­ming til mind­re enn 2 °C. Ver­den er nå på kurs mot en glo­bal opp­var­ming som in­nen 2100 kan bli på mer enn 3 °C. Med en slik ut­vik­ling vil livs­tru­en­de he­te­bøl­ger ram­me opp til en tre­del av ver­dens be­folk­ning. Fle­re tett be­fol­ke­de om­rå­der i Sør-Asia vil bli ut­satt for hete som kan være dø­de­lig for fris­ke men­nes­ker som ikke har til­gang til kuns­tig av­kjø­ling. Døds­fall på grunn av he­te­bøl­ger er for­ven­tet å øke sterkt også i Eu­ro­pa. Al­le­re­de for pe­ri­oden 2011–40 er det be­reg­net at hete­re­la­ter­te døds­fall kan bli rundt ti gan­ger så hyp­pig som for pe­ri­oden 1981–2010.

En opp­var­ming på nær­me­re 3 °C vil føre til en sterk re­duk­sjon av den glo­ba­le mat­pro­duk­sjo­nen. Fat­tig­dom og sult vil øke, og lo­kal og in­ter­na­sjo­nal mig­ra­sjon vil nå et om­fang vi ald­ri før har opp­levd. Tør­ken som for­ven­tes i Sør-Eu­ro­pa, Sør-Af­ri­ka og det vest­li­ge Sa­hel samt om­fat­ten­de flom­mer i Asia vil, sam­men med økt mig­ra­sjon, føre til stor ri­si­ko for po­li­tisk uro og kon­flik­ter. In­fek­sjons­syk­dom­mer som spres av in­sek­ter for­ven­tes også å øke. Det blir umu­lig å opp­fyl­le man­ge av FNs mål for bæ­re­kraf­tig ut­vik­ling. På­gå­en­de kli­ma­end­rin­ger vil ram­me alle, men ver­dens fat­ti­ge først og kraf­tigst. Det er et urett­fer­dig­he­tens pa­ra­doks at de som har bi­dratt minst til pro­ble­met, li­der mest.

Bildeserie

Ungdommens klimastreik

 

Uten ad­skil­lig mer ef­fek­ti­ve til­tak mot kli­ma­end­rin­ge­ne enn det som skjer i dag, vil kon­se­kven­se­ne for liv og hel­se bli mer al­vor­li­ge enn noe an­net som har ram­met men­nes­ke­he­ten på fle­re tu­sen år. Det er stor ri­si­ko for at den sto­re for­bed­rin­gen av hel­se­si­tua­sjo­nen vi har sett de siste åre­ne i sto­re de­ler av ver­den, vil bli snudd til en hel­se­ka­ta­stro­fe.

Hvis et dø­de­lig vi­rus var i ferd med å spre seg ver­den rundt, ville en sam­let me­di­sinsk eks­per­ti­se i Norge og and­re land blitt mo­bi­li­sert for å stoppe alle som med vi­ten­ og vil­je bi­dro til en slik spred­ning. Å spre «kli­ma­vi­ru­set» i form av høye kli­ma­gass­ut­slipp er der­imot fullt lov­lig og ak­sep­tert av man­ge av da­gens po­li­ti­ke­re, i Norge og in­ter­na­sjo­nalt. Selv om vi vet at «kli­ma­vi­ru­set» blir væ­ren­de i at­mo­sfæ­ren og kom­mer til å ska­de men­nes­ker og an­net liv i man­ge hund­re år frem­over.

Situasjonen krever et klimaopprør, og vi støtter kravene fra skolestreikende ungdom som kjemper for sin fremtid.

 

For å re­du­se­re ri­si­ko­en for svært al­vor­li­ge hel­se­ska­der, er det nød­ven­dig med ras­ke og sto­re kutt i kli­ma­gass­ut­slipp og ut­fa­sing av pro­duk­sjon av fos­si­le brenn­stoff, også norsk olje og gass. Man­ge i da­gens po­li­tis­ke le­del­se har dess­ver­re ikke tatt det­te inn­over seg. Vi har en stats­mi­nis­ter som ut­ta­ler at den som skal sluk­ke ly­set på norsk sok­kel, ennå ikke er født.

Ung­dom sko­le­strei­ker ver­den rundt og kre­ver at vi tar an­svar. I Norge samlet Na­tur og Ung­dom over 50.000 strei­ken­de ung­dom­mer til de­mon­stra­sjon i vår. Yr­kes­ak­ti­ve voks­ne som støt­ter ung­dom­me­nes krav, ar­ran­ge­rer po­li­tisk streik ons­dag 12. juni. «Kli­ma­brø­let» plan­leg­ger sto­re de­mon­stra­sjo­ner i Oslo og and­re nors­ke byer før val­get. Ex­tinc­tion Rebellion har hatt stor på­virk­nings­kraft i Eng­land gjen­nom si­vi­le uly­dig­hets­ak­sjo­ner, og har hatt sine før­s­te ak­sjo­ner i Norge. 25 nors­ke le­de­re fra forsk­nings- og kul­tur­sek­to­ren kre­ver po­li­tisk hand­ling på et an­net nivå enn det vi i dag ser.

 

Sam­men med fle­re and­re or­ga­ni­sa­sjo­ner lan­ser­te Na­tur og Ung­dom, Na­tur­vern­for­bun­det og Bes­te­for­eld­re­nes kli­ma­ak­sjon ny­lig et opp­rop der det kre­ves stans i all ol­je­le­ting og stør­re in­ves­te­rin­ger i for­ny­bar ener­gi og bæ­re­kraf­ti­ge løs­nin­ger. Man­ge, både kli­ma­fors­ke­re, le­ger og and­re en­ga­sjer­te en­kelt­per­so­ner fra uli­ke grup­per i be­folk­nin­gen står bak opp­ro­pet.

Ved FNs kli­ma­topp­mø­te i de­sem­ber 2018 gjor­de ster­ke ap­pel­ler fra Sir David At­ten­bo­rough og Gre­ta Thun­berg inn­trykk. At­ten­bo­rough lev­net in­gen tvil om al­vor­lig­he­ten i da­gens si­tua­sjon: «Lea­ders of the world, you must lead. The continuation of our civilisations and the na­tu­ral world upon which we de­pend is in your hands.» Gre­ta Thun­berg kri­ti­se­rer ver­dens­sam­fun­net for 30 år med snakk og til­tak som ikke har vir­ket. Bare ef­fek­tiv kli­ma­hand­ling kan gi håp: «So, in­stead of looking for hope, look for ac­tion. Then, and only then, hope will come.»

(Fortsetter under bildet)

 

Kli­ma­kri­sen er en ek­si­sten­si­ell trus­sel mot men­nes­ker og an­net liv på jor­den. Det er be­hov for ster­ke­re mo­bi­li­se­ring i kam­pen mot øko­no­mis­ke og po­li­tis­ke kref­ter som fort­satt støt­ter pro­duk­sjon og for­bruk av fos­si­le brenn­stoff på et nivå som fø­rer til ir­re­ver­sib­le og me­get al­vor­li­ge ska­der på men­nes­ker og na­tur.

Si­tua­sjo­nen kre­ver et kli­ma­opp­rør, og vi støt­ter kra­ve­ne fra sko­le­strei­ken­de ung­dom som kjem­per for sin frem­tid. Mye kan opp­nås om sta­dig fle­re, dre­vet av en hand­lin­gens op­ti­mis­me, gjør som Thun­berg: Snak­ker sant om kli­ma­kri­sen og hva som må gjø­res, og le­ver som vi læ­rer.

Inn­leg­get er en om­ar­bei­det ver­sjon av en kro­nikk pub­li­sert i Tidsskrift for Den nors­ke le­ge­for­en­ing og Mor­gen­bla­det.