Gå til sidens hovedinnhold

Bergen trenger en ny byvisjon

Om ikke risikerer vi at byen stagnerer og blir et museum eller scenografi for historiens prakt eller feilslåtte bygrep.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er vår visjon: I 2050 er Danmarks plass bilfri, spagettien og godsterminalen på Nygårdstangen er erstattet av kvartalsstruktur med høy boligandel, restauranter og byliv – og Store Lungegårdsvannet er fredet. Gatene tilhører ikke lenger bilistene, men folket. Bilene er selvkjørende, og det er bygget både oransje og blå bybane til alle bydeler.

Bergen har vært kjent for god og tilpasset byutvikling. En bilbasert planleggingsfilosofi de siste 50–60 årene har imidlertid satt sitt preg. Det er i endring. Nå skal det meste av nybygging skje rundt lokalsentre og kollektivknutepunkter. Det gjelder områder med varierte boligtyper, men også arbeidsplasser med mange ansatte, skoler og barnehager, servicetilbud og sentrumsfunksjoner. Samlokaliseringen gir redusert transportbehov, men også grunnlag for et bedre kollektivsystem med en høyere frekvens. Skal vi sikre en levende by med en variert handels- og servicenæring i sentrum, må også langt flere bo i og nær sentrumskjernen.

I fremtidsvisjonene for Dokken drømmer vi om en nullutslippsbydel med høy kollektivandel og tusenvis av nye innbyggere som kan være med på å revitalisere bykjernen. Men snubler vi ikke litt når store grønne fellesarealer og boliger med høy grad av sosial miks må konkurrere om plassen med de arealkrevende institusjonene, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Akvariet? Blir det egentlig nok sentrumsboliger på Dokken?

Les også

Alle vil til Dokken

Hvor kan vi eventuelt bygge de boligene som mangler? Det er potensial for ny boligbygging og byutvikling flere steder i og rundt Bergen sentrum, men områdene er enten for små eller ligger for langt unna. Det mangler ikke på kreative forslag, men vi må spørre oss selv: Vil vi bruke det eneste tilgjengelige arealet på Nygård som er byggbart til en gigantisk byarena som med sine lange monotone fasader vil sette både den utskjelte bygarasjen og Ado helt i skyggen? Hva vil vi med kanalbyen «Trenezia»? Er vi villige til å ofre Store Lungegårdsvann? Er det slik vi skal sikre bærekraftig byutvikling og hindre butikkdød i sentrum?

I samme område har vi også et gigantisk, støyende veikryss og en svært arealkrevende godsterminal som på ingen måte bidrar til god byutvikling. Hvorfor ikke heller ofre spagettien og godsterminalen og vente med planlegging av en eventuell byarena til premissene for den nye bydelen er lagt?

«Byvisjon 2020» var et visjonsdokument, initiert av Bergen kommune for å skape offentlig debatt om den fremtidige byutviklingen. Det innebar fjerning av godsterminalen og spagetti-krysset, føre gjennomgangstrafikk i kulvert og gjøre Danmarks plass og store deler av Nygård bilfri. Målet var å trekke biltrafikk ut av sentrum for å skape grunnlag for en mer miljøriktig byutvikling.

Bergen trenger slike visjoner. Om ikke risikerer vi at byen stagnerer og blir et museum eller scenografi for historiens prakt eller feilslåtte bygrep. Vi har strategier og handlingsplaner, men de er for generelle.

Det byen mangler er helhetlige illustrasjoner og scenarioer for ønsket utvikling, der vi viser at vi tør ta store grep.

Bergen trenger et politisk forankret visjonsdokument som forteller oss hvordan vi ønsker at byen i våre hjerter skal se ut om 30 år.

Det vil hjelpe oss å dra sammen i riktig retning. Hvilke områder av byen skal vi fokusere på å utvikle i og ikke minst for hvem. Slik kan vi utvikle en bærekraftig by som vil tiltrekke seg nyskapning og energi, som Bergen har vært kjent for før. Det vil kreve omstilling og kan være utfordrende for mange. Et av hovedmålene for visjonsdokumentet må være å sikre god medvirkning, forankring og legitimitet i befolkningen.

I «Byvisjon 2050» må premissene for fremtidsbyen være klart definert. Trender vi vet vil komme, må implementeres og de må være grunnlag for fremtidsbildet vi sammen skal tegne. Noen viktige premisser vil kunne være å ta vare på naturen og det historiske bylandskapet, redusere biltrafikken, forbedre kollektivtilbudet, tilrettelegge for mer sykkel og gange, få flere folk og arbeidsplasser til sentrum og bydelssentrum, sørg for et gjennomregulert transportsystem med nye transportformer til lands og til vanns.

I tillegg vil det være viktig med samordnet areal- og transportplanlegging som reduserer transportbehovet, stor satsing på utvikling av parker og rekreasjonsområder samt utvikling av gode og fremtidsrettede boområder for alle samfunnsklasser.

Les også

Vi håper mange vil være med på samtalen om den nye byarenaen

Kommentarer til denne saken