– Jeg tenkte at det var tull. Jeg ble rasende, forteller Stefan Lindner, tannlege og hovedtillitsvalgt for tannleger i Vestland fylkeskommune.

Sliter med rekruttering

Lindner reagerte på at fylkestannlegen hadde lagt tjenesten på anbud uten at det har blitt drøftet med tillitsvalgte eller blitt politisk behandlet. Selv visste han ikke om det før anbudet lå ute.

– Som tillitsvalgt skulle jeg gjerne drøftet dette før det ble lagt ut på anbud. Det er mange ting jeg reagerer på ved dette, sier han.

– Sykefraværet hos offentlige tannleger er høyt og vi sliter med rekruttering. Å legge tilbudet ut på anbud vil ikke hjelpe situasjonen, sier tannlege Stefan Lindner.

De som har rett på offentlig tannhelsetjeneste er eldre, rusmisbrukere og barn i tillegg til 21 til 24-åringer.

Han spesifiserer at det offentlige skal behandle denne gruppen også, men at pasienter med mer ordinære tannhelse-behov, som gruppen med 21 til 24-åringer utgjør, vil gjøre arbeidshverdagen enklere og rekrutteringen lettere i det offentlige.

– Vi har en ansatt-utskiftning på 20 prosent, sier Lindner.

Dette er saken

Tilbudet Lindner sikter til er billigere tannlege til unge mellom 21 og 24 år. I 2022 ble det bestemt at 21 og 22-åringer skulle få 75 prosent rabatt på tannlegetjenester. Over 6000 tusen benyttet seg av tilbudet det samme året, og det ble videre utvidet til å gjelde 23 og 24 åringer.

Tilbudet som fylkeskommunen har hatt ansvar for, er nå lagt ut på anbud. Det betyr at fylkeskommunen flagger ut tilbudet, og at private tannlegesentre kan konkurrere om å få tilbudet.

I mars ble det vedtatt i fylkestinget at tannhelsetilbudet i Vestland skulle styrkes og utvides. Penger til rekruttering og stabilisering av offentlige tannlegetjenester ble gitt i juni.

Lite lukrative arbeidsforhold

Ifølge Lindner er de fleste tannleger som søker seg til det offentlige helt ferske. De fleste slutter i jobben etter noen år og går til det private. Han mener det er på grunn av dårligere arbeidsvilkår i det offentlige enn i det private.

– Hvis jeg har valgt å jobbe i det private kunne jeg jobbet med en mer variert og mindre belastende gruppe pasienter. I tillegg hadde jeg tjent omtrent en million mer i lønn, sier han.

– Ulovlig

SVs førstekandidat Marthe Hammer fikk i fylkestinget i vår vedtatt at en skal styrke den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunen. Hun reagerte derfor sterkt på at tiltaket lå ute på anbud.

Hun reagerer derfor på fremgangsmåten og vil undersøke om det er lovlig.

– I noen tilfeller kan fylkesdirektøren bruke fullmakt, men dette er en ny gruppe og det er uklart om fylkesdirektøren har denne fullmakten. Dette er heller ikke svart ut i spørsmålet. Det skulle ha blitt drøftet med tillitsvalgte og blitt politisk behandlet, sier Hammer.

Etter møte med fylkesutvalget på fredag, ble anbudet lagt i bero og skal legges frem til politisk behandling. Årsaken er at admninistrasjonen ikke har fullmakt til å lyse tjenesten ut på anbud.

– Det er en delseier. Det er bra at anbudet settes i bero og at det blir framlagt en politisk sak. Da kan vi ta kampen der for å styrke den offentlige tannhelsetjenesten. Jeg har fortsatt en rekke spørsmål til behovet for å lyse ut på anbud, og hvilke andre tiltak som er forsøkt gjennomført på kort sikt for å sikre rekruttering, utstyr og lokaler som kan øke kapasiteten, og om man har gått i dialog med andre aktører for å finne løsninger sammen.

– Svarer ikke

Hammer sendte inn en rekke spørsmål til fylkesdirektør Rune Haugsdal om anbudet. Hun spør blant annet om hvorfor anbudet ikke er lagt frem for politisk behandling.

Fylkesdirektør Rune Haugsdal svarer ikke på det i det offentlig tilgjengelige dokumentet. BA har sendt spørsmål til Haugsdal som henviser til dokumentet.

I svaret står det at det er nødvendig fordi det er utfordringer med å rekruttere nødvendig personell. Den økte pasientmengden har gjort det umulig for noen få klinikker i Bergen sentrum å behandle alle pasienter til tross for full bemanning og drift, står det videre.

– Vi har visst i to år at 21 og 22-åringene kommer, og at man ønsker videre satsing på offentlig tannhelse. Tannhelsetjenesten har også gått med overskudd. Hvis det er grunn i argumentasjonen burde det blitt gjort noe for lenge siden, sier Hammer.

I svaret står det at anbudet ikke har blitt diskutert med tillitsvalgte fordi det ikke har relevans for arbeidsvilkårene til ansatte i tannhelsetjenesten. Det handler om å kunne gi det pasienttilbudet som vi er pliktet til, står det videre.

– Det angår oss i høyeste grad, sier Lindner.

Han ønsker at anbudet blir fryst til saken er diskutert.

Saken skal opp i fylkesutvalget fredag.