I lederartikkel 31. januar viser BA til at BIR er en sentral aktør i det grønne skiftet og noen av tiltakene BIR har gjort blir trukket fram; elektrifisering av renovasjonsbiler, utbygging av bossnett som gir mindre tungbiltransport i Bergen sentrum og ønsket om å etablere CO2 fangstanlegg i Rådalen. BIR ble i 2021 kåret til årets sirkulære bedrift blant annet pga sin satsing på miljø.

Det presenteres dessverre en del faktafeil om håndtering av avfall som jeg ønsker å kommentere.

For det første, så er det viktig å være klar over at i Norge er forbrenning den eneste lovlige håndteringen av avfall som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes. Dette skyldes at deponi er inntil 30 ganger verre for klimaet enn forbrenning.

Det er ikke alle land som er kommet like langt på avfallsbehandling som de nordiske land. Noen land bygger egne forbrenningsanlegg for å forhindre at avfall legges på forurensede deponier, mens andre baserer seg på å kjøpe tjenesten utenfor egne landegrenser.

Råvarer omsettes på et globalt marked og for flere av produktene, som restavfall, er det et europeisk marked. Det er viktig å utnytte den kapasiteten som finnes for behandling av avfall. Miljøgevinsten ligger i å utnytte avfallet til strøm og varme fremfor deponering, som gir mye større klimautslipp. Transportetappen utgjør heldigvis kun en mindre belastning i miljøregnskapet.

Vårt forbrenningsanlegg i Rådalen har kapasitet til å ta imot avfallet fra den nordlige delen av tidligere Hordaland fylke. BIR har samarbeidsavtaler med flere renovasjonsselskap på Vestlandet og har kapasitet til å samarbeide med de av selskapene som ønsker det, enten det dreier seg om tilgang til behandlingskapasitet eller samarbeid i andre deler av vår verdikjede.

Kommuner uten egen forbrenningskapasitet inngår avtaler om levering til forbrenningsanlegg mot betaling. BIR ønsker å motta restavfall fra andre kommuner på Vestlandet, men kommunene velger selv hvor de leverer avfallet sitt. BIR ønsker nært samarbeid med våre geografiske naboer for bruk av råvarer i regionen vår. Dersom andre renovasjonsselskap ønsker det, er vi alltid klar for samarbeid.

Vår oppfatning er at økt regionalt samarbeid om håndtering av avfall vil ha en positiv miljøeffekt og vi inviterer derfor til økt samarbeid til beste for miljøet.