SSB: Boligmarkedet vil snu i 2019

Først i 2019 er prisene ventet å begynne å stige igjen.

Først i 2019 er prisene ventet å begynne å stige igjen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Boligprisene vil fortsette å falle også til neste år, tror SSB. Også renten vil holde seg rekordlav lenge, men vil trolig doble seg innen utgangen av 2020. 

DEL

Bunnen i boligmarkedet vil ikke være nådd før i 2019, mener Statistisk sentralbyrå (SSB), som torsdag la fram sin siste rapport om utsiktene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2020.

Hovedkonklusjonen er en fortsatt moderat økonomisk oppgang, med en vekst i fastlandsøkonomien på knappe 2 prosent de neste årene. Men oppgangen dempes av fallet i boligprisene. Innen utgangen av neste år vil prisene være knapt 10 prosent lavere enn nivået i første kvartal i år, ifølge SSB-økonomene.

– Det er en asynkron utvikling i boligmarkedet sammenlignet med resten av økonomien, og utypisk for konjunkturbildet, sier forsker Thomas von Brasch.

Snu i 2019

Boligprisen har falt jevnt og trutt siden mars i år. Det er en rekordhøy boligbygging, rekordhøye priser og lav inntektsvekst som først og fremst er årsakene til at prisene faller, ifølge SSB.

Lønnsveksten i 2016 var den laveste på 70 år. Men den vil trolig ta seg opp framover, mener SSB, som tror det er rom for høyere lønninger i årene som kommer. Dermed kan også boligprisene komme til å stige igjen.

– Etter hvert som tilbudet av boliger blir lavere, samt at konjunktursituasjonen bedres ytterligere, vil utviklingen i boligmarkedet snu til moderat oppgang fra 2019 i våre prognoser, fastslår SSB.

Renten opp

Da vil også rentene begynne å øke, tror SSB, som ser for seg at Norges Bank vil heve renten fra dagens nivå på 0,5 prosent først godt ut i 2019, og at den deretter vil stige gradvis. Renten har vært rekordlav siden mars 2016.

– Hvis våre antakelser slår til, vil pengemarkedsrenten ha kommet opp i 1,2 prosent i 2020 som årsgjennomsnitt, konkluderer SSBs økonomer.

Også det private konsumet vil ta seg opp mot 2020, etter en liten nedgang de siste månedene, først og fremst på grunn av reallønnsvekst og økt sysselsetting.

– Konsumveksten hadde vært høyere, hadde det ikke vært for utviklingen i boligmarkedet, sier von Brasch.

Fallet i boligprisene kan også være en forklaring på at kronen overraskende har svekket seg den siste tiden, trass i at oljeprisen har steget i samme periode, sier SSB-økonomen til NTB.

– Men vi tror den kommer til å styrke seg noe framover, sier han.

Fallende ledighet

Etter en topp på nesten 5 prosent i midten av 2016 har arbeidsledigheten nå falt til 4 prosent, litt mer enn SSB anslo i fjorårets rapport. Denne tendensen vil fortsette, mener statistikerne.

– Sysselsettingsveksten er sterkere enn veksten i arbeidsstyrken, slår SSB fast. Mot 2020 anslås ledigheten å bli på rundt 3,7 prosent.

SSB peker dessuten på at investeringene i olje og gass bidrar til å trekke opp veksten. Oljeprisen har på rundt to år steget fra et bunnivå på om lag 30 dollar fatet til i overkant av 60 dollar i dag.

Det er også ventet en kraftig økning i oljeinvesteringene framover. Til neste år er det ventet at de totale investeringene kommer opp i drøyt 150 milliarder kroner.

– Den svake utviklingen i oljeinvesteringene siden 2013 ser derfor nå ut til å snu til ny oppgang, konkluderer SSB.

Artikkeltags