Og alt tyder på at gatens rolle bare blir stadig viktigere. Og dette uansett hva man lander på som videre bybanetrasé mot nord.

Kongen befalte

Enkelte steder på strekningen Telegrafen til Nonneseter og rundt Statens Hus mot Bygarasjen har det gledelig nok dukket opp helt nye felt med brostein de siste årene.

Nå blir det hevdet at brosteinen som har preget sentrale bygater over tid, ble lagt etter krav fra kongens rådgiver – for nøyaktig 500 år siden. I dag er det nok andre enn «Kongen i København» som velger veidekke, og ofte et det et langt mer komplisert valg enn vi aner.

Ofte har en sett den kulturhistoriske grunntanke måttet vike for de mer praktiske valgene. Denne «kollisjonen» er lett å få øye på i dagens utgave av Kaigaten.

I veibanen rundt Nonneseterkvartalet ved godsterminalen, ligger det nå et nydelig parti brostein sammen med bybaneskinnene.

Det samme er tilfellet foran Gulating/Rådhuset hvor det mot Bybanens nye endeholdeplass, er lagt brostein.

Det normale er som kjent å legge brostein i sand, men begge plassene er de lagt i betong. Dette fordi bybaneskinnene krever et fast dekke uten bevegelser.

Men begge plasser blir det plutselig bråstopp for brosteinen, og asfalten overtar.

Man undres hvorfor.

Den som kanskje er nærmest til å svare, er Ingrid Haukeland, prosjekteringsleder bybane utbygging/mobilitet og kollektivtransport.

– Vibrasjon fra tungtrafikk løsner brostein som settes i betong, forklarer hun.

Underforstått at i de deler av Kaigaten som buss og Bybanen har felles, er det ikke mulig å legge brostein.

Haukeland trekker frem Gamle Nygårdsbro som et eksempel på et sted det lot seg gjøre å holde på det kulturhistorisk riktige.

– Der kjører bare Bybanen!

Det samme er tilfellet med de få meterne som Bybanen har alene mellom Byparken og Telegrafen.

Brostein uten busser

– Når ingen busser skal kjøre rundt Nonneseter, kunne vi trygt legge brostein frem til der bussene er. Og det har vi fått masse positiv respons på allerede, forklarer Haukeland.

Hun peker på at brosteinen foran Gulating/Rådhuset er lagt som en gest til bybanepassasjerene som får avstigning der.

Som en forstår, vil Kaigaten i sin helhet, neppe få tilbake det gamle preget, så lenge det kjører busser sørover.

Men den dagen de forsvinner, da ...