Bergenslistens styre har behandlet det betydelige avviket mellom rapporten om grunnforhold på Bryggen som lå til grunn for bystyrets bybanevedtak og rapporten som tidligere byarkivar Arne Skivenes og den fremste Bryggen-historikeren, Geir Atle Ersland, har lagt frem. Rapporten Bystyret baserte seg på bærer preg av at noen konsulenter har tatt millioner i honorar for å se bort.

Rapporten til Skivenes og Ersland viser med all tydelighet at det innenfor den nyanlagte kaifronten ikke befinner seg utelukkende stein fra steinbrudd eller at historien er mudret bort. Historisk materiale ligger i grunnen. Det er fylt med bygningsrester, særlig fra bybrannen under 1. verdenskrig. Massene her stammer mest sannsynlig fra noe av den eldste bebyggelsen som brant. Leder for stiftelsen Bryggen peker desssuten på konkrete rapporter om hvordan det er setninger i massen.

Vi mener dette er den største forvaltnings-skandalen i Bergen kommune og fylkeskommunen i nyere tid. Bystyret ble innbudt til å fatte vedtak om å legge Bybanen og områdene som blir berørt på en steinfylling. I realiteten handler det om å bygge den over tildekkede kulturminner i fyllmasser ved og innenfor den ytre nye kaimuren.

Bybanen er et prosjekt som uansett hvor den bygges representerer milionverdier som ikke kan bygges på antakelser. Kommunen og Fylkeskommunen kan ikke fremstå som noen som graver først og spør siden. Og ikke minst. Området Bryggen og Sandbrogaten representerer globale kulturminner der det ikke kan opereres med lite grundige forhåndsregistreringer.

Den største skandalen er muligens at den fagrapporten som overser problemene, åpenbart ikke bygger på opplysninger fra byens arkiver. Man hevder at det aktuelle området er en steinfylling uten å vise til havnevesenets arkiv eller bystyrets og formannskapets papirer fra fyllingsperioden. Statsforvalter, fylkeskommune og kommune er vanligvis i førstelinjen for at planlegging skal være godt opplyst i forhold til internasjonale og nasjonale lover, avtaler og forskrifter. I denne saken er åpenbart kommunens og fylkeskommunens ledelse så hissige på å presse sin løsning hurtig frem at vanlige regler for planlegging settes til side.

Dersom Bergenslisten allerede hadde representanter i fylkestinget eller bystyret ville vi ha bedt om en forvaltningsrevisjon av utredninger fra konsulenter som vinner nesten alle anbud som handler om Bybanen. En slik forvaltningsrevisjon vil også måtte kreve oversikt over formell og uformell kommunikasjon mellom oppdragsgiver og konsulent.

Når to dyktige fagfolk på sin fritid greier å avdekke at fagrapporten som legges til grunn har store mangler, er det et åpenbart tema for revisjon. Bergenslisten mener også at Riksantikvaren i praksis bør tre mye tydeligere inn i ansvarsområdet sitt for Bryggen. Byantikvar og fylkeskonservator er i organisasjoner der ledelsen setter all sin prestisje inn på å anlegge bybane over Bryggen.