Roger Valhammer og Thor Haakon Bakke synes å lide både av historieløshet og erindringsforskyvning når de legger frem byrådets overfladiske saksutredning. De skriver følgende: «Hovedproblemstillingene i innbyggerforslaget er belyst gjennom både tidligere saksutredninger og vedtak... å starte eventuelle parallelle planprosesser ... vil kunne forsinke arbeidet med reguleringsplanen for bybanen til Åsane Innbyggerforslaget følges ikke videre opp, men problemstillingene knyttet til optimalisering av linjer, avbøtende tiltak m.m følges videre den ordinære planprosessen.»

Optimalisering av linjer vil aldri kunne redusere ekstrakostnadene med tunnel og underjordisk stasjon i Sandviken, og "avbøtende tiltak og m.m" er tradisjonell saksbehandler-svada.

Innbyggerforslaget inneholder en rekke forbedringer i forhold til den dagløsningen som bystyret forkastet i 2018. Bystyret vedtok å legge Bybanen i Sjøgaten i 2016, i 2018 snudde de på grunn av tildels manipulerende saksfremstilling fra byrådet. Fagetaten har alltid anbefalt å legge Bybanen i Sjøgaten .

Det alternativet bystyret vedtok i 2018 gikk inn Måseskjærsveien og gjennom lyststedet Måseskjæret.

Fra byrådets utredning den gangen:

” Alternativ med holdeplass på Sandvikstorget og ved Sandviken brygge er vurdert som best med hensyn til måloppnåelse for byutvikling. Alternativet kommer best ut på kriteriet landskap og bybilde. Videre er dette det eneste alternativet som antas å gi store negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, i særdeleshet på grunn av ”irreversibel skade på lyststedet Måseskjæret, et kulturminne med nasjonal verdi” som følge av opparbeidelse av traséen""

Ved å legge Bybanen forbi Reperbanen og i tunnel fra Glass Knag til Sandviken sykehus, slik innbyggerforslaget legger opp til, utsletter man byrådets eneste viktige argument mot dagløsning. Måseskjæret og Reperbanen vil ikke bli berørt. Likevel holder byrådet fast ved en løsning som gir dårligere tilgjengelighet.

Byrådet konkludertemed at dagløsning gir best dekning for fremtidige utbyggingsområder på Kristiansholm og arbeidsplasser på Slaktehustomten (de glemte Sandviken Brygge og Nyhavn/ Hegreneset).

«Tunnel-alternativene gir god dekning av den eksisterende bebyggelse i øvre Sandviken, men ligger noe lengre unna fremtidige utbyggingsområder og arbeidsplasser langs Sjøgaten.»

Byrådet legger vekt på øvre Sandviken i stedet for nedre, der hovedtyngden av brukerne befinner seg. Øvre Sandviken vil også i fremtiden betjenes av busser. Det er da maktpåliggende å si fra om at bybane i Sjøgaten gir best tilgjengelighet for beboere og sysselsatte i Sandviken.

Byrådet anbefaler bystyret å bruke 2 milliarder på en dårligere løsning med større klimaavtrykk Grunnlaget for det famøse vedtaket om bybane i tunnel gjennom Sandviken i 2018 : ” Kostnadsdrivende elementer for dagalternativet er opprusting av Sjøgaten og byrom, grunnerverv og adkomsttunnelen til Sandviken brygge. For tunnelalternativene er holdepassene under bakken betydelig dyrere enn holdeplasser i dagen”

Hele Sjøgaten er offentlig gategrunn. Det kreves ingen erverv her, og adkomsttunnel faller bort. Totalkostnad for opparbeidelsen av de tre byrommene i innbyggerforslaget vil maksimalt bli 80 millioner kroner. Sett opp mot fjorårets tunnelutredning, som viser til at tunnel bak Bryggen vil koste ca. to milliarder, er dette mindre vesentlige, økonomiske argumenter. Tunnelen i Sandviken er 50 prosent lengre enn tunnelen bak Bryggen.

Sprengning, bortkjøring og deponering av steinmasser, samt betydelig bruk av betong vil gi et stort klimaavtrykk. Mye større enn om Bybanen legges i Sjøgaten. Trasé i Sjøgaten scorer best på tilgjengelighet for nye byutviklingsområder langs sjøen. Den gir kortere reisetid, er tryggere, mer synlig i bybildet og gir bedre tilgjengelighet for brukerne.

Bystyret har helt siden 2018 blitt informert om at den løsningen de vedtok da, og som de stadfestet i 2021, vil koste 2 milliarder ekstra for en dårligere løsning. Man kan ikke da i 2022 hevde at innbyggerforslaget forsinker bybanen til Åsane. Deter politikernes eget ansvar.

Innbyggerforslaget har detaljerte løsninger på alle de punkt byrådet har vurdert og vil gi en langt mer tjenlig bybane for Sandviken. Innbyggerforslaget utfordrer derfor bystyret til å omgjøre sitt tidligere vedtak, da det er basert på dels uriktige, og dels uaktuelle vurderinger fra byrådet i 2017.

Bystyrepolitikerne i Bergen må svare på hvordan de, med åpne øyne, kan sløse bort to milliarder av offentlige midler.

Dette er så alvorlig at vi vil sende en bekymringsmelding til Statsforvalter og departement.