Det er på tide med et skikkelig krafttak for ombruk og sirkulærøkonomi i Bergensregionen. Høye mål og fagre ord er bra, men vi trenger praktisk politikk som gjør en forskjell for byggenæringen. Første steg er en ombrukssentral for byggevarer.

Bygg- og anleggsnæringen står for over 25 prosent av avfallet i Norge – 2,1 millioner tonn i 2021. Dette kan ikke fortsette. Skal næringen lykkes med et grønt skifte må vi bryte noen praktiske barrierer.

Vi må rive færre bygg, generere mindre avfall, og gå over til utslippsfrie byggeplasser. Vi ser også at tilgangen på materialer er svekket. Materialprisene på alt fra trevirke til stål og kobber har økt kraftig.

Et viktig virkemiddel er ombruk. Halvparten av klimagassutslippene for nybygg i Norge kommer fra produksjon av nye byggematerialer. Hvert år rives 20 000 bygg. I dag finnes det få insentiver for å bruke byggematerialer om igjen.

Det er en hønen-og-egget-situasjon der tilbudet av byggevarer for ombruk ikke er tilstrekkelig til å skape etterspørsel – og etterspørselen ikke er tilstrekkelig til å skape tilbud. Kunde og selger treffer hverandre ikke. Verdikjeden for ombrukte varer finnes i liten grad. Fysisk og digital infrastruktur er ikke tilrettelagt.

Oslo får nå en ombrukssentral for byggenæringen. Sirkulær ressurssentral er en innovasjonspilot i FutureBuilt, hvor Resirqel, Pådriv, Oslo kommune, og Statsbygg står bak. Sirkulær Ressurssentral vil trolig bli Europas største lager og markedsplass for materialer som skal brukes om igjen.

Slike trengs flere steder i landet for å forhindre at materialene som skal ombrukes må fraktes over fjellet – eller til fyllingen. Bygg- og eiendomssektoren har potensial til å redusere utslipp med over 5 millioner tonn CO2 per år, eller utslipp fra over 2,3 millioner bensinbiler årlig. Bergen kommune har denne våren fått tildelt klimasatsmidler for å sette i gang en 3‐årig oppstartfase av kvalitetsprogrammet FutureBuilt i Bergen. Her må en ombrukssentral for byggevarer stå høyt på listen.

En ombrukssentral i vår region er avgjørende for å få bukt med ressurssløsing. Det kan bidra til å samle næringen om et felles prosjekt, spre kunnskap og utvikle beste praksis. Men nå må kommune og fylkeskommune ta ansvar og gjøre det de kan for å dytte i gang fremtidens marked. Vi kan ikke være dårligere enn Oslo.

Vi trenger:

- Ombrukssentral for byggenæringen må bli det viktigste prosjektet for Bergen Kommune i FutureBuilt-programmet.

- Et område som kan brukes

- Samarbeid for å utvikle markedsplassen

- Kommune og fylke som velger ombruk der det er mulig

Vi tilbyr:

- Å koble en markedsplass på våre verdikjeder og dermed sørge for tilgang på - og avsetning av - ombrukbare materialer og varer.