Vedtaket beror i verste fall på at de ser bort fra alle faglige råd, i beste fall at deres utredningsarbeid er mangelfullt. Med stadig sterkere fokus på nedskalering av store offentlige bygge- og samferdselsprosjekter for å spare kostnader i en overopphetet økonomi, oppleves dette som arrogant.

Våre folkevalgte mener at bybanen vil bruke nesten ett minutt lenger tid til Åsane med en dagløsning, og velger derfor tunnel fra Koengen med underjordisk stopp ved Sandvikskirken. For å korte ned reisetiden med noen sekunder til Åsane, gjøres reisetiden lenger for brukere i Sandviken.

Tunnel er et dårligere tilbud til Sandviken der de fleste boliger og bedrifter ligger langs sjøen. Det er her fortettingen kommer. Bybanen gjennom Sjøgaten vil gi glimrende dekning for de fleste potensielle brukere. De øvre delene av Sandviken får dårlig bybanedekning uansett trasé, og skal fortsatt betjenes av dagens to bussforbindelser.

Våre folkevalgte mener at bybanen MÅ gå i tunnel gjennom Sandviken. Dette til tross for at beboerne har vist til at en tunnel-løsning med et underjordisk stopp ved Sandvikskirken, vil koste mellom 2 og 3 milliarder ekstra, ut fra kalkylene i bystyrets bestilte rapport om tunnel bak Bryggen i 2021.

Politikernes mantra har hele tiden vært at Bybanen skal være synlig i bybildet. Dette skal da ikke gjelde for Sandviken, mens det er ekstremt viktig på Torget og Bryggen. Vi imøteser en begrunnelse.

Våre folkevalgte mener at utredning av alternativ løsning i Sandviken ikke er aktuelt fordi statlige midler ikke kan utløses før hele traseen fra sentrum til Åsane er ferdig regulert. Dagens byråd arbeider nå febrilsk for å få dette vedtatt før neste kommunevalg.

Alt i 2018 anbefalte beboergruppen å starte regulering av dagløsning gjennom Sandviken parallelt med tunnelløsningen. Med forundring leser vi i BT at fylkesdirektør Haugsdal i Vestland anbefaler å starte bygging av strekningen Bryggen–Amalie Skrams vei for ikke å tape tid. Har han kanskje et annet sugerør ned i Statskassen enn byrådet?

Forundringen stiger når fylkesordfører Askeland litt senere forsikrer om at tempoet i fremdriften egentlig ikke er så viktig, det er resultatet som er det vesentligste. Forvirringen er nå total.

BIR vil legge bossug i Sandviken. Trolig vil det og være fornuftig å legge ned fjernvarme, samt fornye de mer enn hundre år gamle kommunale anleggene, som sårt trenger til utskiftning. Man har da et offentlig behov for å grave opp hele Sjøgaten for å legge ned nødvendige kommunale rør og ledninger. Noen må da fortelle våre folkevalgte at de vil ha et fiks ferdig fundament for en bybane her. Dette er vel en karamell selv ikke en gang byrådet kan la være å suge på?

I 2017 klarte Harald Schjelderup og Anna Elisa Tryti det kunststykke å endre bybanetraseen i Sandviken fra dagløsning i Sjøgaten til en tunnel-løsning med et milliardslukende stopp under Sandvikskirken.

Det eneste argumentet var at Mesterhuset og lyststedet Maaseskjæret sto i fare for å bli revet. Beboergruppens forslag til løsning medfører ingen rivning eller uakseptabel nærhet til kulturminner. Det vedtatte alternativ vil derimot svekke lyststedene Brødretomten og Christineborg som dobbelt kulturminne («Tvillinghusene»). I tillegg vil 24 boenheter rives i en hensynssone for kulturmiljø.

Schjelderup og Trytis argumentasjon i 2017 viste til de entydige konklusjonene fra et samlet planfaglig miljø om at bybanetrasé i dagen var den beste løsningen, for så med et formidabelt rundkast å presentere tunnel-alternativet for bystyret som den beste løsningen! Et større avvik mellom premisser og konklusjon skal man lete lenge etter.

Når forlenget Fløyfjellstunell ennå ikke er finansiert, med minst tre års byggetid, har man tid til, parallelt, å regulere dagløsning for Bybanen gjennom Sandviken.

Det er viktigere å gjør det rette valg enn å velge i utide.