– De fleste vil vel se det som en naturlig representasjonsoppgave hvis en ordfører for eksempel inviteres som gjest til Branns hjemmekamper av klubben. Det er kanskje ikke en like opplagt representasjonsoppgave å være med på et gratis tredagers cruise der alt er inkludert, sier spesialrådgiver Tor Dølvik i Transparency International.

Den omdiskuterte dåpen

Som kjent ble et cruiseskip døpt i Vågen i Bergen på nasjonaldagen. Det å bruke Vågen til dette, og samtidig nekte småbåter innløp slik vanlig er, har vakt reaksjoner i vår lille sandkasse.

Trude Drevland, som gudmor, fikk betalt fly og hotell i Venezia for å sjøsette cruiseskipet i fjor sommer. I etterkant fikk hun og ektemannen Odd Drevland et cruise mellom Bergen og Oslo med lugar, kost, alkohol og underholdning gratis. De gikk ombord etter skipsdåpen, og kom i land i Oslo tirsdag.

Dette cruiset fikk også havnesjef Inge Tangerås med kone av rederiet til den sveitsisk-bosatte nittedølingen Torstein Hagen.

Skal jobbe med rederiet fremover

Tangerås skal også i det videre forhandle frem avtaler på vegne av det offentlige, blant annet opprustning av kai for å kunne betjene skipet.

Dølvik i Transparency International mener at en viss grad av representasjonsoppgaver og dermed – utgifter er greit for kommunetopper å få dekket av en giver.

– Men når politikere eller embetsfolk viser seg å ha mottatt gaver fra folk som er avhengige av beslutningene politikeren har tatt, eller skal ta, kan tilliten til politikeren eller tjenestemannen svekkes, fremholder Dølvik.

– Generelt bør høytstående tjenestemenn og politikere gå foran som gode eksempler, og være tydelige på hva de mener er greit å motta og hva som ikke er greit å motta.

– Det er viktig å unngå gaver eller oppvartning som kan skape bindinger til bestemte interesser eller næringsaktører eller som kan svekke tilliten til beslutningstakernes uavhengighet.

Kommunen er medlem

Bergen kommune er medlem i Transparency International Norge. Dette er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for åpenhet i offentlige og private beslutningsprosesser, og mot korrupsjon.

– Folk skal ha tillit til at politikerne og embetsverket er uavhengig. Tillit er ikke noe du har, det er noe du gjør deg fortjent til, og den tar kort tid å miste og lang tid å bygge opp. Faren er at gaver, bevertning og reiser innbyr til relasjonsbygging som kan lede til forskjellsbehandling og favorisering, sier Dølvik.

– Derfor er det vanlig at etiske regelverk i en kommune inneholder klare bestemmelser som begrenser muligheten til å motta gaver, blant annet for å unngå enhver tvil om kameraderi og vennetjenester.

– Må unngås

I Bergen kommunes etiske regelverk står det blant annet at «eksterne gaver som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke beslutninger, handlinger, saksforberedelse eller vedtak, må unngås. Det må vises varsomhet også med mindre gaver».

Jan Frithjof Bernt, jussprofessor og en av landets ledende eksperter på habilitet og sier at gaven fra rederiet til ordføreren og havnesjefen ligger i et grenseområde.

– Et skikkelig cruise ville helt klart vært inhabilitetsgrunn. En tur fra Bergen til Stavanger og Oslo er derimot kanskje ikke mer enn det som naturlig kunne følge av et arrangement som dette. Men dette er en skjønnsmessig vurdering, sier Bernt.

Det han snakker om er vurderinger der etikk og oppfatninger av hva som tar seg godt ut, kan supplere jussen.

– Men det får i så fall de folkevalgte – og velgerne – ta med som del av sin vurdering av hele arrangementet.

– Cruise er jobb!

– Jeg vurderer deltakelsen på dåpsarrangementet og reisen til Oslo som jobbrelatert, sier havnesjef Inge Tangerås.

– Men hvordan står denne gaven i forhold til Bergen kommunes etiske regelverk?

– Jeg ønsker igjen å presisere at deltakelsen på dåpsarrangementet og turen til Stavanger og Oslo ikke er å anse som en gave, svarer han.

– Du mener reisen er jobbrelatert – at det du drev med om bord var jobb, ikke fornøyelser, altså?

– Jeg fastholder at dåpsarrangementet og reisen til Oslo var jobbrelatert.

Tangerås skal på vegne av kommunen forhandle videre med cruiserederiet om fasilitetene de må ha til cruisehavnen. Han var også delaktig i avgjørelsen om å døpe skipet i Vågen på 17. mai.

Den avgjørelsen var ikke Trude Drevland innblandet i. Hun poengterer overfor BA at hun ønsket å betale rederiet for reisen for seg og ektemannen, men at det ikke lot seg gjøre fordi det var i innenriksfart. Nå vil hun føre inn cruiset i gaveregisteret for folkevalgte i Bergen kommune.

– Jeg satte som betingelse for å være med at jeg skulle betale. I forgårs fikk jeg beskjed om at det var ikke tillatt å ta betaling fra innenlands gjester på grunn av lovgivningen. Det beklager jeg, sier Drevland.

Hun tok ut egne fridager da hun dro til Venezia for å sjøsette skipet i fjor sommer.