Det arbeides for tiden med å styrke og ruste opp det marine miljøet i Bergen for å møte fremtidens behov. Dette skal gjøres ved å etablere en marin klynge som skal binde viktige aktører i den marine næringen enda sterkere sammen.

Regjeringen startet høsten 2015 arbeidet med en såkalt konseptvalgutredning (KVU), som skal foreslå hvordan det marine forskningsmiljøet i Bergen kan samles. Viktige institusjoner som Havforskningsinstituttet, NOFIMA, Veterinærinstituttet og Universitetet i Bergen er alle en del av disse planene.

En marin klynge i Bergen er både fornuftig og fremtidsrettet, da vi er det største marine tyngdepunktet i Europa innen næringsliv, forskning, utdanning og forvaltning. Dette vitner ikke minst de internasjonale gigantene Marine Harvest, Lerøy Seafood Group og Grieg Seafood om – som alle har hovedkontor i byen vår.

Med en oljenæring som opplever tøffe tider, peker marin sektor seg ut som et område hvor Norge og Vestlandet virkelig kan og vil utvikle seg i fremtiden. Marin sektor kan være mye mer enn det vi kjenner til i dag. Det finnes store urealiserte verdier og muligheter innen sektoren, det være seg nye arter innen oppdrett, utvikling av nye medisiner eller annen verdiskapning knyttet til marine ressurser og råvarer.

Som Europas marine tyngdepunkt bør både Norge som nasjon og Bergen som kommune ha ambisjoner...

Med de klimaendringene vi er vitne til, som også vil påvirke det marine miljø, vil et samarbeid mellom den marine klyngen og klimaforskerne på Bjerknes- og Nansensenteret ytterligere forsterke Bergen sin posisjon innen marin sektor.

Arbeidet med KVUen skal være klart senere i høst, og som direktør for Akvariet i Bergen gleder jeg meg spesielt til å se hva som blir foreslått. Akvariet i Bergen har årlig mer enn 200.000 besøkende, hvorav en betydelig andel barn og unge. Her vekkes ofte den første interessen og nysgjerrigheten for det marine livet og alt som befinner seg under havets overflate.

 

Her starter rekrutteringen av dem som skal være med å prege vår fremtidige næring, og det som er ansett å skulle bære Norges velferd fremover etter oljen.

Akvariet var ved åpningen i 1960 på mange måter forut sin tid, og var Nord-Europas største og mest moderne akvarium. Gjennom etableringen av en marin klynge i Bergen, har vi en åpenbar mulighet å tenke fremsynt nok en gang. Som Europas marine tyngdepunkt bør både Norge som nasjon og Bergen som kommune ha ambisjoner som matcher dette: Vi trenger et nytt og moderne akvarium i byen vår, som kan bli selve senteret i den marine klyngen.

Hovedformålet med en marin klynge er å styrke forskningsmiljøet, skape tettere samarbeid og synergier, og sørge for at Norge fortsatt ligger i verdenstoppen innen marin forskning og verdiskapning. Det nye Akvariet vil kunne bli en ny perle for byen vår, og sammen med de andre samarbeidspartnerne i klyngen skape entusiasme for næringen blant den yngre delen av befolkningen.

Det nye Akvariet kan bygges i tett samarbeid med barnehage- og skolesektoren i Bergen kommune, slik at formidlingsdelen av Akvariet er av ypperste pedagogiske klasse. Den marine klyngen vil sammen med det nye Akvariet kunne trekke til seg en kombinasjon av forskere og turister fra hele verden, og ytterligere befeste den sentrale posisjonen Bergen har innen marin sektor.

Arbeidet som er satt i gang åpner muligheter som både våre nasjonale og lokale politikere bør engasjere seg i. La oss ikke gi slipp på muligheten til å bygge Europas fremste rekrutterings- og formidlingssenter innen marin sektor.

Ballen ligger nå hos dere, Per Sandberg, Torbjørn Røe Isaksen og Harald Schjelderup. Vi ved Akvariet i Bergen er klare til å bidra!