Nedleggelse av Øyen er et stort tilbakesteg

– Avvikling er et klart signal om at kriminalomsorgen ikke lenger skal arbeide ut fra målet om «bedre ut enn inn», mener tilbakeføringskoordinator Asle Tonstad. Han skryter blant annet av frigangen til arbeid og studier. Arkivfoto: Emil Weatherhead Breistein

– Avvikling er et klart signal om at kriminalomsorgen ikke lenger skal arbeide ut fra målet om «bedre ut enn inn», mener tilbakeføringskoordinator Asle Tonstad. Han skryter blant annet av frigangen til arbeid og studier. Arkivfoto: Emil Weatherhead Breistein

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Avvikling av Ulvsnesøy gjør at jeg ikke lenger kan representere kriminalomsorgen med samme grad av stolthet.

DEL

MeningerStortinget har bestemt å legge ned en rekke åpne fengsler. Bergen fengsel avd. Osterøy (Øyen) er en av disse. Jeg opplever dette som et stort tilbakeskritt for norsk kriminalomsorg. Siden 1840 har det vært et klart uttalt mål at straffedømte skal «bedre ut enn inn». Kriminalomsorgen arbeider derfor for at alle domfelte ved løslatelse skal ha jobb eller utdanning, bolig, og et positivt sosialt nettverk. De skal også sikres hjelp til helse- og ev. rusproblemer.

De aller fleste av våre innsatte er opptatt å se en utvikling den tiden de gjennomfører straff. Vi forventer motivasjon, endring, at den enkelte tar tak i eget liv og tar del i planlegging av livet etter løslatelse. Vi gjennomfører en rekke programmer der samtlige har et helt klart fokus; å tilegne seg gode rutiner og strategier å anvende etter løslatelse og når en møter utfordringer.

Soning på lavere sikkerhetsnivå er en del av en soningsplanen for mange av våre innsatte, ofte på slutten av soningen. Dette innebærer større grad av frihet, frigang til arbeid eller studier, større mulighet for kontakt med familie, til å skaffe seg egen bolig etc. Soning på lavere sikkerhetsnivå er en gradvis overgang til løslatelse, og det stiller krav til den innsatte. Bergen fengsel avd. Osterøy er et sted som gir innsatte unike muligheter:

Alle innsatte får bo- og sosial trening gjennom å bo sammen i grupper på fire til seks. Øyen har et godt etablert skoletilbud (flere innsatte gjennomfører eksamen her enn i noe annet fengsel i Norge) og et variert arbeidstilbud. Innsatte har mulighet for frigang og permisjoner når det er aktuelt, og til jevnlig besøk av familie og nettverk. De har gode muligheter for naturopplevelser og aktiviteter. Det er gradvis fokus på tilbakeføring til samfunnet på en naturlig måte.

Øyen har etablert gode samarbeidsrutiner med frivillige/veldedige tiltak som har representanter som jevnlig kommer ut til Øyen og har samtaler med innsatte, etablerer relasjoner og igangsetter tiltak. Flere innsatte har jevnlig permisjon for å delta på aktiviteter i regi av frivillige tiltak, og frigang til arbeid og studier. Dette er en viktig prosess i en gradvis tilvenning til løslatelse og etablering av relasjoner til et positivt nettverk.

Det gjør noe med et menneske å sone på Øyen; du får åpnet øynene for å ta ansvar for eget liv og de utfordringer du må forholde deg til når du løslates. Du blir stilt krav til. DU må bidra til utvikling, og de ansatte skal bistå. Men DU må gjøre grovjobben.

Avvikling vil begrave mye av arbeidet vi har bygget opp med tanke på relasjoner og nettverk, og domfeltes opplevelse av økt mestring, bedre selvbilde og endring.

De ansatte arbeider tett med de innsatte i naturlige samhandlinger og daglige gjøremål. Alt ligger til rette for gode og viktige relasjoner i arbeidet mot en best mulig løslatelse. All erfaring tilsier at å jobbe seg ut fra et lukket fengsel vedr. bolig, jobb og studier, familie, nettverk, rusmestring, er langt vanskeligere enn fra et åpent. På Øyen får de innsatte mulighet til gradvis tilvenning til livet etter soning, og en opplevelse av mestring og selvhevdelse.

Avvikling av Øyen er et stort tilbakeslag for kriminalomsorgen, og aller mest for de vi er satt til å jobbe med og for; de innsatte. De vil miste et svært viktig ledd i arbeidet mot løslatelse/tilbakeføring. Viktigheten av rehabilitering og innhold under soning er ikke lenger et satsingsområde for regjeringen, her er det fokus på å spare penger.

Avvikling av Øyen er et brudd på tidligere viktige satsingsområder i kriminalomsorgen som godt faglig innhold under straffegjennomføring. Avvikling oppleves som et tilbakeskritt med tanke på god tilbakeføring til samfunnet. Øyen vil ikke kunne erstattes av store lukkede enheter eller andre straffegjennomføringsformer. Avvikling vil ta vekk et viktig ledd i tannhjulet som arbeider for rehabilitering og videreutvikling innen kriminalomsorgen.

Som innsatt nr. 13007 helt riktig skriver i sitt innlegg den i BA 05.01 har kvinner dårligere soningsforhold og -tilbud enn menn. Kvinner har like stor rett på gode soningsforhold, og noen kvinner har hatt et godt tilbud på Øyen. Ved avvikling vil kvinner få et dårligere tilbud enn de noen gang har hatt.

Avvikling av Øyen gjør at jeg som tilbakeføringskoordinator ikke lenger kan representere kriminalomsorgen med samme grad av stolthet, og sømløs tilbakeføring er blitt til et begrep uten innhold. Det vil begrave mye av arbeidet vi har bygget opp med tanke på relasjoner og nettverk, og domfeltes opplevelse av økt mestring, bedre selvbilde og endring. Avvikling er et klart signal fra regjeringen om at kriminalomsorgen IKKE lenger skal arbeide ut fra hovedmålet fra 1840, «bedre ut enn inn».

Noe av det viktigste i arbeidet med mennesker er å se muligheter og ikke begrensninger; mulighetene ligger her med fortsatt drift av Øyen. En avvikling vil føre til store begrensninger i arbeidet med mennesker i en utfordrende livssituasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags