Flyfoto
Bergen sentrum
Lille Lungegaardsvann
Arne Ristesund

Hva vil de med makten?

Publisert

Tirsdag klokken 1900 kick-starter BA valgkampen med Spørretimen på Litteraturhuset i Bergen.

Partitoppene i Bergen stiller til debatt og svarer på spørsmål fra velgerne i salen.

Vi har på forhånd stilt dem spørsmålet: «Hva vil de med makten?»

Roger Valhammer (Ap)

Bergenserne fortjener kun det aller beste. Etter 12 år med rot og kaos fra Høyre var Bergen hakket unna «Luksusfellen». Dette har Arbeiderpartiet, sammen med KrF og Venstre, ryddet opp i.
Nå har Bergen bedre råd, og vi har økonomisk handlingsrom til å satse på det aller viktigste: eEn rettferdig og miljøvennlig by, hvor alle barn får en god oppvekst, og eldre kan leve gode og aktive liv. En by hvor det koker og yrer av liv i nabolagene. En god by å bo i, en god by å jobbe i.

Bergen er på sitt beste når vi drar lasset sammen. Arbeiderpartiet går til valg på mer fellesskap, små forskjeller og store muligheter for alle.

Vi vil ha gratis SFO og flere lærere til de yngste, fordi størrelsen på lommeboken ikke skal avgjøre hvilke muligheter barn i byen vår har. Flere sykehjemsplasser og flere folk i eldreomsorgen, fordi det skal være trygt å bli gammel i Bergen. Vi satser på utbygging av Bybanen og egen rabatt i rushtiden for de som tar bussen, fordi det gjør byluften vår bedre, og reduserer klimagassutslippene. Vi skal ha den reneste byluften i Norge!

Vi går til valg på en fornyet boligpolitikk som gjør det enklere for unge å komme seg inn på boligmarkedet i Bergen. Vi vil ha flere lærlinger i arbeid og en kommunal vikartjeneste som erstatter de kommersielle vikarbyråene, fordi vi ønsker bedre vilkår for ansatte og gjenkjennelige fjes for eldre på sykehjem og barn i barnehagen.

Med Arbeiderpartiet blir Bergen en mer miljøvennlig og rettferdig by. Vi vil ha Bergen på sitt aller beste.

Harald Victor Hove (H)

Verdens beste by fortjener politisk lederskap med ambisjoner for Bergen. De siste fire årene har potensialet for vekst og utvikling gått til spille i økt byråkrati, høyere kommunale avgifter og mer eiendomsskatt. Det er en politikk som gjør det vanskelig for folk enten de ønsker å bygge sin egen bolig, må kjøre til barnehagen og gi barn og unge utdanning i verdens beste skole. Nei, Arbeiderpartiet har ikke ødelagt byen vår. Men tenk så bra Bergen kunne vært. Å gjøre Bergen attraktiv igjen krever nytt politisk lederskap og handlekraft.

Bergen på sitt beste er når barnefamilier kan realisere boligdrømmen sin her i verdens beste by heller enn å måtte flytte til Askøy, på Os og i Fjell fordi det er blitt for dyrt for dem å bo i Bergen.

Avgiftsnivået må ned, eiendomsskatten skal halveres i neste periode og vi skal bygge flere og bedre familieboliger i alle deler av byen.

Bergen på sitt beste er når vi bygger Bergen sammen. Saksbehandlingstiden har økt og byggingen har stagnert. Høyre vil få fart på byen vår og si ja til private planer med de kreative ideene. Ja til de som bor i byen og brenner for å utvikle din bydel, ditt nabolag.

Bergen på sitt beste er når vi løser hverdagsutfordringer for deg som bergenser. Å bygge boliger helt uten tilgang til bil og parkering er å stikke hodet i sanden. Vi sier ja til mangfoldig boligbygging og satsing på transportløsninger som gir bergenseren den beste og mest effektive løsningen. For noen betyr det å fremdeles kjøre bil. For andre betyr det å bygge Bybanen helt til Spelhaugen og sikre mer innfartsparkering ved kollektivknutepunktene.

Høyres lag er nytt, vi gjenspeiler bergenserne selv og vi vet hva bergensere er opptatt av. Det handler ikke om hva vi vil med makten, men hvilke utfordringer vi vil løse for alle bergensere. Det er Bergen på sitt beste.

Erlend Horn (V)

Venstre er det liberale miljøpartiet i Bergen. Vi vil ha en grønn og levende by hvor det er godt å vokse opp, enten du er en liten bergenser, eller en liten bedrift. Bergen skal være en raus by hvor vi tar vare på dem som faller utenfor og heier på dem som lykkes.

I 2015 gikk Venstre til valg på å gjøre Bergen grønnere. Det har vi lykkes med. Resultatet for Bergen etter snart fire år som Venstrestyrt by er at trafikken og utslippene går ned, elbil-andelen går opp – og Bybanen sikres kontinuerlig utbygging til alle bydeler. Miljøpolitikken har blitt bedre, og klimaperspektivet viktigere.

Venstre vil fortsette denne utviklingen ved å satse på mer bane, billigere buss og bedre tilrettelegging for sykkel. Vi vil ha renere byluft, færre biler, flere parker, strender og lekeplasser slik at byen vår blir grønn, levende og trivelig. Bergen blir en grønnere og bedre by av at et liberalt miljøparti tar ansvar, søker makt og gjennomfører politikken vi går til valg på.

Venstre både styrer og går til valg på en politisk plattform som legger trygg økonomistyring til grunn for all politikk, og vi prioriterer de som trenger kommunen mest.

Venstres prosjekt med å gjøre Bergen grønnere har ikke sluttdato ved valget 2019. Skal Bergen bli en grønn og levende by må vi bygge Bybanen til alle bydeler. Der andre sår tvil om prosjektet, er Venstre den fremste garantisten for videre utbygging av Bybanen. Slik blir Bergen en grønn og levende by.

Sofie Marhaug (Rødt)

Våre representanter stiller til valg for å bekjempe klasseforskjeller i byen vår, og for å gjøre Bergen mer solidarisk, feministisk og miljøvennlig. Vi vil stoppe velferdsprofitører, stanse privatisering og gjøre velferd gratis og universell.

Rødt vil motarbeide mektige kapitalinteresser og et topptungt byråkrati sammen med fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og miljøbevegelsen. Det er folkemakten som betyr noe; det er denne som kan utfordre pengemakten.

Derfor stiller ikke Rødt til valg for å forhandle til oss byrådsposisjoner som er med på å forsterke avstanden mellom byens befolkning og dens representanter. Vi mener at byrådsmodellen er topptung og øker distansen mellom de som tar beslutningene og dem beslutningene rammer.

I dag tar byrådet en rekke avgjørelser alene, og mange av sakene er i praksis ferdigforhandlet i byrådet før de diskuteres i bystyret. Slik reduseres bystyret ofte til et sandpåstrøingsorgan uten tilstrekkelig innflytelse på de demokratiske prosessene i byen vår.

I forhandlinger med andre partier etter valget vil Rødt kreve at byrådsmodellen avvikles til fordel for formannskapsmodellen, og at bystyret og bydelsstyrene får mer makt. Dette fikk

Rødt gjennomslag for i Tromsø i 2015. Nå kan Bergen følge etter. Rødt vil at venstresiden skal stake ut byens politiske retning. Vi foretrekker et Ap- og SV-styre fremfor en høyre-sentrum-koalisjon, slik også Rødt Oslo har vist gjennom samarbeidsavtalen med Ap-SV-MDG-byrådet der. Samtidig vil vi stille tydelige krav om å bekjempe forskjeller og å gjøre Bergen mer likestilt og solidarisk – uansett hvordan en flertallskoalisjon vil se ut etter valget.

Mikkel Grüner (SV)

Etter valget i 2015 valgte Ap å samarbeide med KrF og V. Derfor har Bergen i snart fire år vært styrt av et sentrumsbyråd. Det sittende byrådet har ikke tatt reelle grep for å skape et mer rettferdig og grønnere Bergen. SV vil ved kommunevalget i 2019 jobbe for å sikre en ny kurs for Bergen: For de mange, ikke for de få.

Bergen er en by med klasseforskjeller, sosial nød og fattigdom. I byutvikling og boligpolitikk prioriteres utbyggerne foran innbyggerne og velferdsprofitører beriker seg på fellesskapets bekostning. SV vil i en annen retning: En rettferdig og solidarisk by som tar vare på alle innbyggere og der alle har mulighet til å leve gode liv. 

Bergen er en by med dårlig luftkvalitet og store klimagassutslipp, der grønne lunger går tapt. Mange skoleveier er utrygge og privatbilen har fått legge premissene for byutviklingen. Sjøen er forurenset, og plante- og dyreliv trues av plastforsøpling. SV vil i en annen retning: Vi vil gjøre Bergen til nullutslippsby med ambisjoner om å bli ledende innen bærekraftig byutvikling. Folkehelsen skal alltid prioriteres høyere enn retten til å forurense. 

SV vil ta Bergen i feministisk retning ved å kjempe for reell likestilling og frigjøring. Vårt mål er et samfunn hvor alle har råderett over egen kropp og kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og kjønnsuttrykk uten fare for å bli diskriminert og trakassert. 

SV vil dersom valgresultatet tilsier det, gå i forhandlinger med partier som deler vårt mål om en tydelig rød og grønn kurs for Bergen. SVs mål vil være å delta i dannelsen av et nytt byråd i Bergen. Gjennomslag for SVs politiske hovedkrav, samt gjennomslag i den politiske avtalen for øvrig, vil avgjøre om SV vil inngå i et slikt samarbeid.

Trym Aafløy (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Makt kan oppfattes som et negativt ord – inkonstruktivt, ekskluderende og korrumperende. I FNB snakker vi heller om innflytelse og medbestemmelse.

Representasjon i bystyret gir oss muligheter der vi kan være med å sette premissene og dagsorden for utviklingen av byen vår de neste fire årene. Gi økt transparens i hvordan kommunen bruker skattekronene våre. Hvordan beslutningsprosessene er og hvordan progresjon i saksgang kan forbedres på alle områder. Hvordan få mest mulig velferd av hver krone.

Vi er opptatt av innbyggernes velferd, helse, skole, eldreomsorg, samferdsel, fritid, kultur, næringsliv og andre kommunalpolitiske tema. Vi er opptatt av et rent miljø og et bærekraftig klima.

Men målene må ha stor oppslutning blant velgerne og løsningene som velges, må da være annerledes. Vi må lage løsninger som innbyggerne aksepterer og slutter opp om. Bestemmelser som bare kommer fra politikerne og blir tredd ned over ørene på velgerne, vil ikke oppnå den ønskede effekten. Dette vil snarere gjøre innbyggere og politiker til motstandere i miljøkampen, og det har vi ikke tid eller råd til.

 

Våre hovedmål for valgperioden:

  • Vesentlig redusere bompengetakstene i bomringen i Bergen.  
  • Avvikle de 15 nye bomstasjonene.
  • Bompenger må bare brukes til veibygging.
  • Stoppe videre bybaneutbygging i kommunal regi
  • Det må aldri bygges bybane over Bryggen i Bergen. Bryggen har klart seg i snart 950 år. En bybane som ustanselig ruller frem og tilbake foran Bryggen, kan ta knekken på vår kulturarv slik ingen brann har klart det.
  • Gjøre Bergen til landets fremste smartby gjennom å ta i bruk digitale løsninger for kollektivtrafikk, samferdsel og mobilitetsløsninger!

Ove Sverre Bjørdal (Sp)

Sp vil skape en grønnere by med gode, levende bydeler med et likeverdig tilbud og små forskjeller mellom folk.

Sp er garantisten mot å legge ned nærskolen. Vi vil gi læreren tillit og kreve mindre rapportering. Vi vil sikre et godt nærbarnehagetilbud i hele byen og gode sosial- og helsetjenester i alle bydeler. Eldre skal kunne få bo hjemme så lenge de ønsker og kan, deretter skal det være tilbud om en institusjonsplass i nærmiljøet.

Sp ønsker å skape en miljøvennlig by som tar vare på matjorden og prioriterer miljøhensyn i aktiv politikk. Det bynære landbruket skal sikres og vi vil legge til rette for et aktivt urbant landbruk. Korte avstander mellom bolig, arbeidsplasser og service- og tjenestetilbud gir robuste og gode lokalsamfunn. Vi vil sikre en god og miljøvennlig kollektivtrafikk, med Bybanen som pulsåre. Solid satsing på gang- og sykkelveier.

Sp mener at staten må ta en større andel av kollektivutbyggingen og vi må prioritere bedre for å unngå økte bompenger. Bryggen bør gjøres bilfri. Vi har i bystyret stemt for å legge Bybanen i tunnel bak Bryggen.

Vi vil prioritere en god beredskap, samfunns- og matsikkerhet.

Sp vil ha et levende folkestyre der folk får bestemme mer av utviklingen i sitt nærområde gjennom bydelstyrer og tettere involvering av folk i beslutningene.

Sp vil ha en aktiv kulturpolitikk i hele byen med kulturhus i alle bydeler og vil at Bergen skal være nynorskhovedstad for Vestlandet. Gode frilufts- og idrettstilbud over hele byen.

Thor Haakon Bakke (MDG)

De Grønne vil gjøre Bergen til en by hvor mennesker lever gode liv, men som også bidrar til gode liv for dyr, folk i andre land, og de som kommer etter oss.

Bergen skal være verdens beste by for bergensere, men også verdens beste by for verden. Den største kilden til mikroplast er slitasje fra bildekk. Trafikken må derfor ned, ikke bare for å gjøre plass for folkeliv, men også for livet i havet. Samtidig som Høyre og Ap kappes om å være oljeindustriens beste venn, invaderes bokstavelig talt den russiske øyen Novaya Zemlya av isbjørner. Klimaendringene skjer nå, og det er verdens fattigste som merker klimaendringene først. De Grønne vil at Bergen skal ta mer enn sin del av byrden for å få ned utslippene.

Stadig færre er medlem i et politisk parti. Ikke rart, partiene er gammeldagse og preget av kjipe maktkamper. For å sikre medbestemmelse må vi, som på miljø, tenke nytt. Det skal ikke ta tre år å få på plass et skilt og ungdommen skal slippe å bli småbarnsforeldre før de får skatepark. Økt innflytelse for borgerne finansieres ved å fjerne den dyre og dårlige byparlamentarismen de store partiene tviholder på. De Grønne vil bruke makten til å gi borgerne makt.

De Grønne vil ikke minst sørge for det gode liv i byen. Bydelene trenger kulturhus og puber. Sentrum trenger lekeplasser, ballbinger og plass til festivaler. Cruisebåtene må bort til fordel for rimelige boliger og tilgang til sjøen for folket. I Oslo ruller vi ut sykkelveier i et stadig økende tempo, det vil vi også gjøre i Bergen. De Grønne vil bruke makten til å snu opp ned på prioriteringen: Miljø og mennesker først, miljøfiendtlig atferd sist.

Oslo har vist hva MDG får til i førersetet. Vi vil vise hva vi kan få til i Bergen.

Helge Stormoen (Frp)

Fremskrittspartiet sitt budsjett viser en tydelig dreining over mot tilbudet til barn og unge. Fyllingsdalen teater og nytt teaterbygg. Investeringstilskudd på 45 millioner kroner for nytt teaterbygg for Fyllingsdalen teater.

Fremskrittspartiet fremskynder derfor byggingen av nytt sykehjem Åsane slik at sykehjemmet ferdigstilles i 2020. Det legges også inn ytterligere investeringer til 120 nye sykehjemsplasser i tilknytning til sykehjemmet.

Fremskrittspartiet investerer derfor nærmere 200 millioner kroner til kjøkken på sykehjemmene i Bergen slik at alle byens eldre får hjemmelaget mat på sykehjem.

Folks hjem skal ikke skal være et skatteobjekt. Fremskrittspartiet mener at eiendomsskatt er en usosial form for skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Derfor fjerner Fremskrittspartiet hele eiendomsskatten på bolig og fritidseiendommer i 2019. Fremskrittspartiet har som mål å fjerne eiendomsskatten helt.

Frp ønsker et rikt kollektivtilbud i Bergen. Dagens finansieringsløsning for Bybanen er ikke bærekraftig, da bompenger (50 prosent ihht byvekstavtalen) alene ikke vil dekke behovet. Det er nødvendig å se på hele løsningen med kollektiv, og da kan Bybanen til Åsane bli skrinlagt til fordel for busser på egen trasé.

Konsentrasjon av ensartede bygg rundt kollektivknutepunkt gir uheldige konsekvenser. Frp ønsker en høyere grad av boliger for barnefamilier både villaer og rekkehus med grønne arealer.

Håkon Pettersen (KrF)

Politikk er å prioritere. For KrF er en trygg og god oppvekst for alle barn og et godt tilbud til mennesker med utviklingshemming av våre aller viktigste saker. Vi vil arbeider for en trygg og meningsfull hverdag for byens barn, for våre eldre og for mennesker med utviklingshemming. Dette vil vi gjøre i samarbeid med byens kirker, idrettslag og frivillige organisasjoner – sammen kan gjøre Bergen til en enda bedre by.

KrF vil styrke arbeidet for en mobbefri skole og fortsette vår store satsing på barn og familier, der vi de siste tre årene har styrket budsjettet med over 100 millioner.

KrF vil sikre gjennomføringen av «Boligløftet Bergen» -der vi i løpet av de neste fem årene vil kutte boligkøen for mennesker med utviklingshemming. Det gir verdighet og selvstendighet til mennesker som har ventet altfor lenge på sin egen bolig. KrF vil sikre videre utbygging av bybanen til Åsane. Bybanen skal være navet for bærekraftig transport og mobilitet i fremtidens Bergen.

KrF vil fortsette å gjøre Bergen til en bærekraftig og rettferdig by. Sammen med Arbeiderpartiet og Venstre vil vi fortsette å ta Bergen i riktig retning. Bergen skal være en trygg og god by å leve i for alle, en drivkraft for innovasjon og bærekraft på Vestlandet og en by som løfter de som trenger fellesskapet aller mest.

Artikkeltags