Vi trenger andre koster om dette skal handle om miljø

Det er synd at yrkessjåførene kjører først i protesttoget, mens vanlige folk tusler bak, skriver innleggsforfatteren. FOTO: Ole Martin Røssland

Det er synd at yrkessjåførene kjører først i protesttoget, mens vanlige folk tusler bak, skriver innleggsforfatteren. FOTO: Ole Martin Røssland Foto:

Av

Det finnes alternativer som har løsninger både for miljø, velferdssamfunn og sosial beskatning av borgerne.

DEL

MeningerBom­pen­ge­mot­stan­der­ne fin­ner bred støt­te, me­nings­må­lin­ge­ne vi­ser stem­mer fra hver fjer­de ber­gen­ser. Ar­bei­der­par­ti­et i byn' gjør så godt de kan for å kon­fron­te­re dem.

Jeg er like lite im­po­nert av beg­ge. Når det gjel­der bom­pen­ger har de sin ho­ved­sak til fel­les: Pen­ger.

Bompengepartiet be­skri­ves som gris­ke, uten å ofre kli­ma­et en tan­ke. Jeg ten­ker vel at det ikke er en helt på jor­det på­stand. Det dum­mes­te jeg ser er kla­ger fra folk som tje­ner pen­ger når de kjø­rer. Jeg har be­hand­let nok fak­tu­ra­er fra le­ve­ran­dø­rer til å vite at bom­reg­nin­gen går rett til kun­den. Det er synd at slike kjø­rer først i pro­test­toget, mens van­li­ge folk, som kjen­ner bom­reg­nin­gen på egen pung, tus­ler bak.

Ar­bei­der­par­ti­et på mot­stå­en­de bar­ri­ka­der hev­der de kre­ver bom­pen­ger for by­luf­ten. Et ar­gu­ment som ble sprengt i fil­le­bi­ter da bom­pen­ge­ne også ram­met ut­slipps­frie el-bi­ler. Et ved­tak der bom­pen­ger ikke job­ber mot dår­lig by­luft, men som tvert imot tru­er et grønt skifte. Kom an Ap, vær ær­lig. Dere vil ha pen­ger. Ikke skyv mil­jø­et for­an dere for gryn. Dere sier selv: «Bom­pen­ger er et fel­les bi­drag til å ut­vik­le byen og re­gi­o­nen vår med ny in­fra­struk­tur», sa Valhammer i BT 26. mai.

Ku­dos for ær­lig­het, men at bom­pen­ger skul­le være et fel­les bi­drag er en di­rek­te frekk på­stand. Til og med Støre snak­ker nå om at bom­pen­ger er en uso­si­al skatt som ofte ram­mer skjevt.

Jeg bor i sent­rum og kan der­for ikke byt­te ut ben­sin­bi­len til ut­slipps­fri bil. Til tross for å sope inn pen­ger på so­ne­par­ke­ring har by­rå­det frem­de­les ikke lagt til ret­te for la­ding her. Det grøn­ne skif­tet i tra­fik­ken er en sol­skinns­his­to­rie fra bran­sjen og kun­de­ne sin side. Øns­ker po­li­ti­ker­ne å ta del i den­ne må det bru­kes pen­ger til mil­jø­ets inn­tekts er­ver­vel­se. Det vil ikke by­rå­det.

Like frust­re­ren­de er det å se strenge pe­ke­fing­re mot de re­gje­ren­de i Oslo når det gjel­der bom­pen­ge­ni­vå­et. Ja, bi­dra­get på 50 pro­sent der­fra er tøft, men det er frem­de­les de lo­ka­le po­li­ti­ke­re som be­stem­mer hvor mye egne 50 pro­sent skal koste. Vel­ger man dy­rest mu­lig kol­lek­tiv­al­ter­na­tiv sier det seg selv at egen an­del blir høy­ere enn nød­ven­dig.

FNB og Ap for­tje­ner hver­and­re. Skal vi få bom­pen­ger til å hand­le om mil­jø mer enn pen­ger, trengs det helt and­re kos­ter i by­rå­det. Det fin­nes alterna­ti­ver som har løs­nin­ger både for mil­jø, vel­ferds­sam­funn og so­si­al be­skat­ning av bor­ger­ne. Rødt er et godt eks­em­pel på det. Selv om det skal være sagt at hel­ler ikke de ennå har skjønt at gode vei­er gir best for­hold for øko­kjø­ring og la­ve­re ut­slipp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags