Vi trenger en by for alle, uansett livssyn

I dette området vil Haukås menighet bygge ny kirke, og byrådet har bevilget 20 millioner kroner til prosjektet. – Vi trenger bygg som ikke ekskluderer noen, men inkluderer alle, skriver innleggsforfatterne. Foto: Skjalg Ekeland

I dette området vil Haukås menighet bygge ny kirke, og byrådet har bevilget 20 millioner kroner til prosjektet. – Vi trenger bygg som ikke ekskluderer noen, men inkluderer alle, skriver innleggsforfatterne. Foto: Skjalg Ekeland

Av

Lokalmiljøene trenger rom for aktiviteter og uformelle treffplasser, men ikke kun for den kristne delen av befolkningen.

DEL

MeningerBergen er en mangfoldig by. En by med mange ulike tros- og livssynssamfunn, frivillige organisasjoner, og engasjerte mennesker som skaper aktiviteter for innbyggerne. Dette er også vektlagt i det nye byrådet sin plattform i form av ord. Dessverre opplever vi ikke at det gjenspeiles i de konkrete planene på feltet.

En av de sakene vi i Human-Etisk Forbund har vært opptatt av i mange år, er at alle innbyggere skal få en verdig avslutning på livet. En viktig ramme rundt dette er lokalene gravferden holdes i. Det er derfor godt å lese at byrådet ser behovet for livssynsnøytrale seremonirom som kan brukes av alle uansett tro og tvil. Vi håper ord blir til handling.

Det står i plattformen at «Bergen skal være en livssynsåpen by med plass til alle, der alle står fritt til å utøve tro og livssyn, og der det finnes en levende dialog om religion og tro. Bergensere som har en tro skal møtes med respekt, og byrådet anerkjenner at tro og livssyn er viktig i mange liv og vil likebehandle tros- og livssynssamfunnene i Bergen.»

Det høres veldig fint ut at byrådet skal likebehandle innbyggerne på tros- og livssynsfeltet, og vi tenker at dette burde forplikte byrådet til å tenke helhet innenfor dette feltet, særlig i forhold til utbygging og ansettelse av nye stillinger med frisk kommunal kapital. Likevel, når man leser hvilke konkrete planer som ligger på bordet er det lett å få den oppfatningen av at det er et trossamfunn som er riktigere og viktigere enn alle andre.

Den norske kirke fortsetter å være i en særstilling, og har blitt tilgodesett med enda flere goder enn tidligere. Blant annet ved at det skal ansettes enda flere diakoner i menighetene, og i tillegg til de 40 millionene som er avsatt til å bygge ny kirke i Sædalen, er det nå satt av 20 millioner til nye kirke på Haukås i Åsane. Både i Sædalen og i Åsane er argumentene at kirkene trengs for å kunne opprettholde aktivitet i lokalmiljøet – særlig med tanke på ungdommene i området.

Human-Etisk Forbund har stor forståelse for at lokalmiljøer trenger lokaler for å drive med ungdomsaktivitet og kulturtilbud. Rom for aktiviteter og uformelle treffplasser er en mangelvare, og det er viktig å investere i aktiviteter for barn og unge. Men ikke kun for den kristne delen av befolkningen. Dette er aktivitet som ikke trenger å finne sted i et gudshus.

Nå favoriserer byrådet en del av befolkningen, og legger samtidig opp til at kirken nærmest får monopol på ungdomsaktivitet utenfor bykjernen.

Hvis byrådet hadde tatt på alvor det de selv skriver om likebehandling, møteplasser, og viktigheten av å støtte oppunder frivilligheten, burde de heller gått inn for å bygge flerbrukshus som alle kunne bruke. Med universell utforming kunne et slikt hus også vært brukt til seremonirom ved for eksempel gravferd, konserter for ungdom, tilholdssted for speideren, religiøse seremonier for dem som trenger det, frivillighetskafe med mer. Et slikt bygg ville ikke ekskludert noen, men inkludert alle, også den kristne delen av befolkningen.

Favoriseringen blir også tydelig i det byrådet skriver: «Byrådet er positive til og ønsker å videreføre dagens praksis med skolegudstjenester og markering av høytider i bergensskolen.» Der de på den ene siden poengterer at byen har et livssynsmangfold, så er det kun deltakelse på årlige gudstjenester i Den norske kirke som blir nevnt. Det hadde vært en mer naturlig konklusjon å si at de ønsker at skolene skal besøke ulike tros- og livssynssamfunn og gjort seg kjent med deres ritualer og seremonier, for å så se på likheter og ulikheter.

Vi savner en helhetlig plan for tros- og livssynssamfunn i Bergen. Ved å stadig øke bevilgningene til Den norske kirke, bygge flere kirkebygg i tillegg til de rundt 40 vi allerede har, og gi Kirken særfordeler vil skjevhetene fortsette å øke.

Vi håper ikke forslagene om ny kirke på Haukås og en årlig økning i antallet diakonstillinger går gjennom i bystyret. Vi håper partiene innser behovet for å fokusere på bygg og tilbud som kommer hele befolkningen til gode.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags