«Grimesvingene er en parodi på en vei, med en standard man ikke skulle tro eksisterte i 2018»

Grimesvingene er en parodi på en vei, mener innleggsforfatter Einar Ebbesens venn fra Nord-Norge.

Grimesvingene er en parodi på en vei, mener innleggsforfatter Einar Ebbesens venn fra Nord-Norge. Foto:

Av

Einar Ebbesens venn fra Nordland ble sjokkert over Vestlandsveiene. Ebbesen selv mener mer trafikk må til sjøs.

DEL

MeningerNylig hadde jeg besøk i Bergen av en venn fra Nordland. Han var overrasket over de dårlige veiene på Vestlandet, som han mente var langt dårligere enn på ytre Helgeland.

Med stor bobil var det med hjertet i halsen hver gang han møtte trailere på de smale veiene.

Han er ikke den eneste på veien med hjertet i halsen. Selv kjører jeg ofte til søre Møre, og på turen møter jeg anslagsvis 30–40 store trailere. Ofte må man rygge for å kunne passere. Hver gang undrer jeg på hva politikerne fra Vestlandet bedriver på Stortinget; om de ikke kjenner til veienes beskaffenhet?

Jeg blir mektig irritert over politikere som ikke ser alvoret med dårlige veier. Innfartsveien til Bergen fra nord skulle man ikke tro førte til Norges nest største by. Innfartsveien fra sør, «Grimesvingene,» er en parodi på en vei, med en standard man ikke skulle tro eksisterte i 2018.

Man skulle heller ikke tro at Vestlandet, som står for 75 prosent av verdiskapingen i Norge, ville akseptere veier av en slik beskaffenhet. Men politikerne fra Bergen er kanskje lammet av hjemlengsel når de sitter i Oslo? Vi har jo tidligere hørt hvor ille de syntes det var å måtte være i hovedstaden fra mandag til fredag.

Underveis til Møre kan jeg ikke la være å tenke på at alle trailerne kunne vært plassert om bord på fartøy. En DNV GL-rapport for Rederiforbundet sier at sjøtransport kan erstatte 300 000 trailere. Rederiforbundet bestilte rapporten, som viser hvordan Norge kan nå klimamålene om 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030. Reduksjon i klimautslippene på 300 000 tonn CO2, tilsvarer 150 000 personbiler.

Jeg blir mektig irritert over politikere som ikke ser alvoret med dårlige veier.

Amund Ringdal, direktør for næringspolitikk i Rederiforbundet, hevder at mer gods til sjø har flere positive ringvirkninger. Han peker på at de samfunnsøkonomiske besparelsene vil være 1,3 milliarder kroner hvert år, pluss mindre køer, færre ulykker, samt redusert veislitasje. Kostnad for veislitasje vil minke med 245 millioner kroner årlig. For ikke å snakke om færre dødsfall i ulykker som involverer tunge kjøretøy, og færre hardt skadde.

Vi vet at nærskipsfarten frakter varer til og fra norske havner som sikrer effektiv vareflyt langs kysten. Et skip i nærskipsfart kan frakte like mye varer som 200–300 trailere, og ved å flytte mer transport av varer fra vei til sjø vil vi oppnå alle de før nevnte fordeler og besparelser.

Så hvorfor skjer det ikke noe på varetransportfronten når det er enighet i alle partier om å overføre gods fra land til sjø? Et samlet storting har sagt at sjøtransporten skal ha en mer fremtredende rolle, og da burde de følge opp.

Svaret er nok at sjøtransport er for dyrt. Sjøtransporten har i dag fire ganger så mange avgifter og gebyrer som veitransporten, noe som svekker den relative konkurransekraften til sjøtransport sammenlignet med vei.

Jeg kontaktet derfor havnevesenet i Bergen for å høre hvilke kostnader det medførte å benytte Bergen Havn. Jeg ble mildt sagt overrasket. Bergen Havn opererte med hele 19 typer avgifter for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud! For eksempel koster det 2100 kroner per påbegynt time for bruk av havnevesenets containerkran.

Bruk av øvrige kraner koster 3000 kroner per døgn. Saksbehandlingsgebyr er 4200 kroner per søknad. Summeres alle 19 avgiftsgebyrene blir det klart kostbart å benytte havnen. Det nytter ikke bare å henvise til økte bevilgninger, noe politikerne må tro automatisk medfører endringer. Det gjør det ikke.

Sjøtransporten må løftes og prioriteres langt høyere i Nasjonal Transportplan enn i dag. Det må også sikres at havnekapitalen i de kommunale havnene anvendes til havneformål og ikke til noe annet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags