Hva vet de unge om sex i dag?

Seksualitet er ikke et tema som elevene først forstår ved kjønnsmodning, men noe man bør begynne med tidlig, vende tilbake til flere ganger og lære å forstå i mange ulike sammenhenger, skriver Christian Lomsdalen og Helene Hodneland Sæle, Feministisk initiativ Bergen og Hordaland.

Seksualitet er ikke et tema som elevene først forstår ved kjønnsmodning, men noe man bør begynne med tidlig, vende tilbake til flere ganger og lære å forstå i mange ulike sammenhenger, skriver Christian Lomsdalen og Helene Hodneland Sæle, Feministisk initiativ Bergen og Hordaland. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Festvoldtektene politiet varslet om i BA 5. juli kan bare løses med preventive midler. Feministisk initiativ mener en seksualundervisning som tar grensesetting og samtykke på alvor er selve nøkkelen til å få antallet festvoldtekter ned.

DEL

DEBATTElev­in­spek­tør Stig Hammersland ved Sandsli vi­de­re­gå­en­de sko­le pe­ker på det han me­ner er pro­ble­ma­tis­ke hold­nin­ger hos en del ung­dom­mer an­gå­en­de de­fi­ni­sjon på vold­tekt, og sær­lig hvor gren­sen mellom sex og vold­tekt går. Mange av ung­dom­me­ne vet ikke at det fak­tisk er vold­tekt når den andre per­so­nen er for be­ru­set eller do­pet til å kun­ne gi et ty­de­lig sam­tyk­ke til den på­gå­en­de sek­su­el­le ak­ti­vi­te­ten.

Alle sko­le­ele­ver i Norge må få al­ders­til­pas­set sek­su­al­un­der­vis­ning gjennom hele sko­le­lø­pet. Det­te in­ne­bæ­rer med andre ord at ele­ve­ne må få prak­tisk in­for­ma­sjon om kropp, pre­ven­sjon og så vi­de­re. Like vik­tig er kunn­skap om kjønns­iden­ti­tet, vår mang­fol­di­ge sek­sua­li­tet – og ikke minst må det være et gjen­nom­gri­pen­de fo­kus på gren­se­set­ting, en­tu­si­as­tisk sam­tyk­ke, nor­mer og kropps­lig in­te­gri­tet.

Det er vel­dig mye bra ar­beid som allerede fore­går i sko­le­ne. Et eks­em­pel på det­te er Uke Sex i regi av for­e­nin­gen Sex & Po­li­tikk, samt Stif­tel­sen Sex & Sam­funn som på opp­drag fra Oslo kom­mu­ne tar imot alle ti­en­de­klas­sin­ge­ne for å gi dem god, nyt­tig og om­fat­tende sek­su­al­opp­lys­ning. Ved å inn­fø­re denne me­to­den i Bergen vil man kun­ne sik­re at alle ele­ve­ne får den samme, nød­ven­di­ge inn­sik­ten – selv om vi i Feministiskt ini­tia­tiv me­ner at det­te må star­te lenge før ti­en­de­klas­se.

I til­legg til sko­lens sek­su­al­un­der­vis­ning tar po­li­ti­et også opp vold­tekts­pro­ble­ma­tik­ken når de er på sko­le­be­søk. Det­te er et vel­dig bra og helt nød­ven­dig til­tak, men likevel skjer det­te altfor sent i sko­le­lø­pet når vi vet at mange er sek­su­elt ak­ti­ve allerede i 10-12-års­al­de­ren.

Sam­ti­dig me­ner Bente Liland fra po­li­ti­et at unge (fortrinnsvis jen­ter) «ikke må set­te seg i en til­stand som gjør en sår­bar for å bli ut­satt for over­grep». Denne ut­ta­lel­sen tar FI sterkt av­stand fra, da den im­pli­se­rer at of­fe­ret har an­svar for å unn­gå over­grep. Å lære om kropps­lig in­te­gri­tet og en­tu­si­as­tisk sam­tyk­ke har ingen ver­di dersom ikke en au­to­ri­tet som po­li­ti­et selv er be­visst på egen språk­bruk rundt te­ma­et.

Feministiskt ini­tia­tiv har pro­gram­fes­tet at vi øns­ker at alle sko­le­ele­ver i Bergen og Hordaland skal gjen­nom­gå en om­fat­tende og ob­li­ga­to­risk sek­su­al­un­der­vis­ning ba­sert på norm­kri­tikk. I denne un­der­vis­nin­gen skal nettopp gren­se­set­ting, fo­kus på et en­tu­si­as­tisk sam­tyk­ke, samt gode hold­nin­ger til andre men­nes­kers in­te­gri­tet være en del av inn­hol­det. Dis­se hold­nin­ge­ne må byg­ges gjennom hele sko­le­lø­pet og være tuf­tet på re­spekt for sin egen og andres kropps­li­ge, sek­su­el­le, og psy­kis­ke in­te­gri­tet.

Sek­sua­li­tet er ikke et tema som ele­ve­ne først for­står ved kjønns­mod­ning, men noe man bør be­gyn­ne med tid­lig, ven­de tilbake til fle­re gan­ger og lære å for­stå i mange uli­ke sam­men­hen­ger. Ele­ve­ne må blant annet lære at bare et en­tu­si­as­tisk ja er et gyl­dig sam­tyk­ke til sex. For det er nettopp det som er nøk­ke­len til å få ned det øken­de an­tal­let fest­vold­tek­ter.

Vårt an­svar som voks­ne er å gi barn kunn­skap om og for­stå­el­se for sam­tyk­ke og in­te­gri­tet. Det­te er verk­tøy­ene de må ha – lenge før vi tror det blir ak­tu­elt – for å kun­ne gjen­kjen­ne si­tua­sjo­ner der de selv står i fare for å bli sek­su­ell over­gri­per eller of­fer.

Alle skoleelever i Norge må få alderstilpasset seksualundervisning gjennom hele skoleløpet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags