Elev­in­spek­tør Stig Hammersland ved Sandsli vi­de­re­gå­en­de sko­le pe­ker på det han me­ner er pro­ble­ma­tis­ke hold­nin­ger hos en del ung­dom­mer an­gå­en­de de­fi­ni­sjon på vold­tekt, og sær­lig hvor gren­sen mellom sex og vold­tekt går. Mange av ung­dom­me­ne vet ikke at det fak­tisk er vold­tekt når den andre per­so­nen er for be­ru­set eller do­pet til å kun­ne gi et ty­de­lig sam­tyk­ke til den på­gå­en­de sek­su­el­le ak­ti­vi­te­ten.

Alle sko­le­ele­ver i Norge må få al­ders­til­pas­set sek­su­al­un­der­vis­ning gjennom hele sko­le­lø­pet. Det­te in­ne­bæ­rer med andre ord at ele­ve­ne må få prak­tisk in­for­ma­sjon om kropp, pre­ven­sjon og så vi­de­re. Like vik­tig er kunn­skap om kjønns­iden­ti­tet, vår mang­fol­di­ge sek­sua­li­tet – og ikke minst må det være et gjen­nom­gri­pen­de fo­kus på gren­se­set­ting, en­tu­si­as­tisk sam­tyk­ke, nor­mer og kropps­lig in­te­gri­tet.

Det er vel­dig mye bra ar­beid som allerede fore­går i sko­le­ne. Et eks­em­pel på det­te er Uke Sex i regi av for­e­nin­gen Sex & Po­li­tikk, samt Stif­tel­sen Sex & Sam­funn som på opp­drag fra Oslo kom­mu­ne tar imot alle ti­en­de­klas­sin­ge­ne for å gi dem god, nyt­tig og om­fat­tende sek­su­al­opp­lys­ning. Ved å inn­fø­re denne me­to­den i Bergen vil man kun­ne sik­re at alle ele­ve­ne får den samme, nød­ven­di­ge inn­sik­ten – selv om vi i Feministiskt ini­tia­tiv me­ner at det­te må star­te lenge før ti­en­de­klas­se.

I til­legg til sko­lens sek­su­al­un­der­vis­ning tar po­li­ti­et også opp vold­tekts­pro­ble­ma­tik­ken når de er på sko­le­be­søk. Det­te er et vel­dig bra og helt nød­ven­dig til­tak, men likevel skjer det­te altfor sent i sko­le­lø­pet når vi vet at mange er sek­su­elt ak­ti­ve allerede i 10-12-års­al­de­ren.

Sam­ti­dig me­ner Bente Liland fra po­li­ti­et at unge (fortrinnsvis jen­ter) «ikke må set­te seg i en til­stand som gjør en sår­bar for å bli ut­satt for over­grep». Denne ut­ta­lel­sen tar FI sterkt av­stand fra, da den im­pli­se­rer at of­fe­ret har an­svar for å unn­gå over­grep. Å lære om kropps­lig in­te­gri­tet og en­tu­si­as­tisk sam­tyk­ke har ingen ver­di dersom ikke en au­to­ri­tet som po­li­ti­et selv er be­visst på egen språk­bruk rundt te­ma­et.

Feministiskt ini­tia­tiv har pro­gram­fes­tet at vi øns­ker at alle sko­le­ele­ver i Bergen og Hordaland skal gjen­nom­gå en om­fat­tende og ob­li­ga­to­risk sek­su­al­un­der­vis­ning ba­sert på norm­kri­tikk. I denne un­der­vis­nin­gen skal nettopp gren­se­set­ting, fo­kus på et en­tu­si­as­tisk sam­tyk­ke, samt gode hold­nin­ger til andre men­nes­kers in­te­gri­tet være en del av inn­hol­det. Dis­se hold­nin­ge­ne må byg­ges gjennom hele sko­le­lø­pet og være tuf­tet på re­spekt for sin egen og andres kropps­li­ge, sek­su­el­le, og psy­kis­ke in­te­gri­tet.

Sek­sua­li­tet er ikke et tema som ele­ve­ne først for­står ved kjønns­mod­ning, men noe man bør be­gyn­ne med tid­lig, ven­de tilbake til fle­re gan­ger og lære å for­stå i mange uli­ke sam­men­hen­ger. Ele­ve­ne må blant annet lære at bare et en­tu­si­as­tisk ja er et gyl­dig sam­tyk­ke til sex. For det er nettopp det som er nøk­ke­len til å få ned det øken­de an­tal­let fest­vold­tek­ter.

Vårt an­svar som voks­ne er å gi barn kunn­skap om og for­stå­el­se for sam­tyk­ke og in­te­gri­tet. Det­te er verk­tøy­ene de må ha – lenge før vi tror det blir ak­tu­elt – for å kun­ne gjen­kjen­ne si­tua­sjo­ner der de selv står i fare for å bli sek­su­ell over­gri­per eller of­fer.