Rapport slakter toppsjefenes lederstil

Kriminalomsorgens region vest er preget av en tillitskrise, forsterket av ledernes stil, mener granskerne i Deloitte. Det hele startet med to varslersaker fra Bergen fengsel.

Kriminalomsorgens region vest er preget av en tillitskrise, forsterket av ledernes stil, mener granskerne i Deloitte. Det hele startet med to varslersaker fra Bergen fengsel. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Ekstern gransking av regionledelsen i Kriminalomsorgen avdekker ingen brudd på arbeidsmiljøloven, men Deloitte mener organisasjonen lider under en tillitskrise.

DEL

Ledelsesstil som bidrar til tillitskrise, uheldige biverv og kommunikasjon som fører til at ansatte opplever en fryktkultur. Dette er blant ingrediensene i rapporten etter at Deloitte har gransket tre ulike varslingssaker i Kriminalomsorgen region vest. I dag ble denne offentliggjort, og inneholder hard kritikk mot mot regiondirektør Per Sigurd Våge og assisterende regiondirektør Leif Waage.

Bakgrunn: Dette er varslingssakene i Kriminalomsorgen

Granskingen har tatt for seg tre varslingssaker som ble overlevert Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) i løpet av sommeren 2016. Den første ble innsendt av fengselsbetjent Ann Elise Skjerping, først internt i mai, deretter offentlig gjennom BA i juli.

En rådgiver i fengselet sendte en varsling senere i juli, før fagforeningen KY sendte en ny varsling i september i fjor.

Pressekonferanse onsdag.

Pressekonferanse onsdag. Foto:

Intervjuet 80

Deloitte fikk i august i fjor mandat fra KDI til å gjennomføre en ekstern gransking av tre de varslene, i juli forelå rapporten, og i dag ble den altså offentliggjort.

I løpet av de ti månedene granskingen har pågått har Deloitte, med partner Anne Helsingeng i spissen, intervjuet 80 personer. De har blant annet snakket med regionledelse, ansatte på regionkontoret, ledelsen i KDI, varslerne, nåværende og tidligere ledelse i Bergen fengsel, andre enhetsledere, saksbehandlere, tjenestemenn, tillitsvalgte og eksterne samarbeidspartnere.

I tillegg har de gjennomgått «en betydelig mengde» dokumentasjon i saken.

I rapporten konkluderer Deloitte med at regiondirektør Per Sigurd Våge og assisterende regiondirektør Leif Waages lederstil har bidratt til en tillitskrise blant en del tjenestemenn i region vest.

«Slik Deloitte ser det, må deler av frustrasjonen som ansatte opplever eksempelvis knyttet til arbeidsdrift, tilskrives den ledelseskultur som Per Sigurd Våge og Leif Waage står for.»

Omstridtrolle

Advokatfirmaet mener at ledelsen ikke har sett verdien av at strategier og prioriteringer må forankres på en god måte hos de ansatte som ikke deltar i det strategiske arbeidet, men som opplever en stadig tøffere arbeidshverdag.

Undersøkelsen har videre avdekket at Leif Waages opptreden og rolle er omstridt, og at dette er årsaken til at de to første varslingssakene har oppstått. Det er ikke avdekket konkrete episoder som tilsier at Waage har brutt arbeidsmiljølovens bestemmelser om et forsvarlig arbeidsmiljø.

«Imidlertid viser undersøkelsen at hans personlige stil kan virke støtende på enkelte, og at den i en de sammenhenger bidrar til at det oppstår en negativ holdning til tiltak og aktiviteter fra deler av organisasjonen.»

Regiondirektøren må ta ansvar

Deloitte peker på at Per Sigurd Våge ser ut til å akseptere Waages måte å kommunisere på, og at han dermed har et ansvar for at gapet mellom ansatte i enhetene og i regionledelsen forsterkes. Regiondirektøren må også ta ansvar for at ansatte opplever at det foreligger hersketeknikker og fryktkultur, mener Deloitte.

«Det fremstår for Deloitte at verken Leif Waage eller Per Sigurd Våge er tilstrekkelig oppmerksomme på hvilken signaleffekt denne kommunikasjonsformen gir.»

Andre hovedfunn i rapporten:

  • Forhold blir ikke tatt tak i eller blir tatt tak i for sent.
  • Ansatte opplever mangelfull medarbeideroppfølging fra sine ledere.
  • Ledelsen mangler en klar kommunikasjonsstrategi.
  • Partssamarbeidet fungerer ikke optimalt.
  • I perioder har det vært liten tillit mellom ledelse og tillitsmannsapparat.
  • Det er ikke hensiktsmessig styring mellom forvaltningsnivåene.
  • Regionledelsen detalj- og overstyrer lokale nivå.
  • Internkontroll fremstår som umodent/usystematisk. Varslingsrutinene fremstår som uklare.
  • Tjenestemenn føler avmakt og opplever ikke at regionledelsen forstår personellets utfordringer.
  • Ansatte må tåle innsparinger, mens det oppfattes at det brukes midler på «unyttige» formål.

Under arbeidet med granskingen åpnet Deloitte opp for at alle ansatte som ønsket det, kunne kontakte dem direkte dersom de hadde opplysninger som kunne være relevant i forbindelse med varslingssaken. Det bidro til at det kom 22 henvendelser fra ansatte i Bergen fengsel.

Kritikk fra regionledelsen

I rapporten har regionledelsen kommet med en rekke innvendinger mot Deloittes arbeid. Via sin advokat gir Per Sigurd Våge uttrykk for at denne typen granskinger er lite egnet til bruk i saker hvor faktum i stor grad bygger på enkeltpersoners subjektive opplevelser og oppfatninger.

Han mener videre at Deloittes oppfordring til ansatte om å kontakte granskerne, innebar en markant skjevrekruttering av kildematerialet i granskingen, og at dette reduserer troverdigheten og kredibiliteten til rapporten.

Også de to andre assisterende direktørene påpeker dette, samt at de ser på det som en utfordring at Deloitte først intervjuet personer som var kritiske til regionledelsen. Dette mener de førte til at man videre i prosessen vil lete etter og oppmuntre til bekreftelse av sammenfallende informasjon.

Våge mener dessuten at tidligere personalsaker har fått uforholdsmessig stor plass i granskingen. Han ser heller ikke at han har har fått muligheten til effektiv og reell imøtegåelse av kritikken som har fremkommet fordi han ikke har fått innsyn i alle forklaringer som er avgitt til Deloitte.

Stiller seg undrende

Regiondirektøren stiller spørsmål ved varslerens motiver, og mener at ettersom det ikke er tatt stilling til om varslene er forsvarlige, gir det et ensidig og ufullstendig bilde av varslene og rapportens konklusjoner.

Deloitte imøtegår kritikken fra regionledelsen og stiller seg undrende til den, blant annet fordi regionledelsen underveis har stilt spørsmål ved Deloittes behov for dokumentasjonsinnhenting, og at det til dels har vært vanskelig å få oversendt etterspurt materiale.

Granskingsleder Anne Helsingeng skriver i sin rapport at de har valgt en svært bred tilnærmingsmåte i sitt arbeid. De er av den oppfatning at saken er forsvarlig opplyst.

Veien videre

Slik Deloitte ser det, skjer ikke regionens styring av enhetene i henhold til vanlige prinsipper for styring. De mener derfor KDI må se nærmere på om det er behov for klarere retningslinjer og krav til hvordan denne styringen skal foregå.

Deloitte vurderer det slik at regionledelsen står for en kultur knyttet til styring, ledelse og lederstil som er uheldig.

«Denne kulturen gjør at det er vanskelig å få gjenopprettet tilliten uten at disse forholdene tas tak i og at ledelsen er villig til å endre seg. Slik Deloitte ser det, har det oppstått en form for symbiose mellom Per Sigurd Våge og Leif Waage som gjør at disse ikke evner å gi hverandre nødvendige korrektiver, men at de sammen underbygger et inntrykk av en slags elitisme, og gjennom dette skaper motstand.»

Deloitte slår fast at det er nødvendig at Leif Waages kommunikasjonsform og lederstil tas tak i og korrigeres. Dette mener de er en forutsetning for at tilliten i organisasjonen skal kunne gjenopprettes.

Personlig oppfølging fra KDIs direktør eller innhenting av ekstern bistand, kan være muligheter for hvordan dette kan løses i fremtiden.

Uhelige bierverv

Deloitte peker også på at Leif Waages innehar bierverv, både med hensyn til innhold og omfang, ikke er forenelig med hans oppgaver som leder i kriminalomsorgen. De mener også at han bør pålegges å avvikle sin bruk av usikret online-epostadresse som er i bruk i hans jobb som regiondirektør.

Rapporten går langt i å frikjenne den andre assisterende regiondirektøren, Kjetil Evjen. Mange har i sin tilbakemelding til Deloitte fremhevet at han står for struktur og stabilitet i regionen.

Når det gjelder utfordringene ved Hustad fengsel på Møre, er KDI nå i ferd med å sette opp et internt granskingsutvalg som skal se på varslingene knyttet opp mot Hustad.

Saken fortsetter under bilder.

Regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen region vest.

Regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen region vest. Foto:

Pressekonferanse

Direktør Marianne Vollan, assisterende direktør Jan Erik Sandlie og HR-direktør Susanne Nor har tatt turen over fjellet til Bergen denne uken for å underrette de ansatte i region vest, samt pressen om resultatene av granskingen.

Onsdag ettermiddag holder KDI pressekonferanse på Flesland. Der er også advokat og partner i Deloitte, Anne Helsingeng, som har ledet granskingen av region vest, til stede.

BA har ikke lyktes med å få tak i regiondirektør Per Sigurd Våge og assistereden regiondirektør Leif Waage onsdag. De har ikke svart på BAs henvendelser.

– Varslerne har blitt hørt

Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) har selv fått rapporten i dag.

– Jeg er veldig glad for at de som har varslet har blitt tatt på alvor. Rapporten fra Deloitte er objektiv og god, og den viser at de hadde grunn til å varsle, sier Svenkerud.

Han sier at han vil være forsiktig med å si hvilke følger rapporten bør få.

– Det er KDI som arbeidsgiver som må komme frem  til hvordan de skal løse tillitskrisen. Nå er det brukt 15 år på å bygge den tillitskrisen, så det er ikke gjort over natten å gjenoppbygge tilliten, sier Svenkerud.

– Kan tilliten gjenreises under den samme ledelsen?

– Jeg har tro på at tilliten kan gjenreises, men det kan godt hende at vi må gjøre noen endringer i ledelsen, sier Svenkerud, som påpeker at det ikke er opp til ham å avgjøre hvem som skal «stå i jobb og hvem som må forlate jobben».

Artikkeltags