Plan- og bygningsetaten v/direktør Wanvik har svart på vår utfordring om etatens syn på bruk av Saltimporttomten, og hevder at det vil være en ”gevinst for byen og for miljøet”.

Det er en uforståelig påstand. En mulig forklaring kan være at Wanvik var varamann for Ap i Bystyret og i Utvalg for miljø og utvikling, da saken ble behandlet i 2021. Han kjenner derfor Ap sitt standpunkt, og han kjenner Bystyrets famøse vedtak i februar 2021.

I store og komplekse saker som Bybanen er politikerne helt avhengige av faglige vurderinger og konklusjoner fra konsulenter og kommunens egne fagfolk. I konsulentrapporten på 203 sider fra oktober 2020, ble Saltimporten ”utredet” med følgende ni linjer:

”For å korte ned byggetiden på Fløyfjellstunnelen er det foreslått å ha et tverrslag fra området ved Saltimport i Sandviken inn til tunnelanlegget. Tomten ved Saltimport har tilstrekkelig areal til rigg-område for tunneldrift , og har tilgang til kai for uttransportering av fjellmasser og eventuelt mottak av andre vareleveranser. Denne plasseringen av tverrslaget kan også gi tilgang til driving av både bane- og veitunnel, samt deler av veianlegg i nærliggende område. Fløyfjelstunnelens forlengelse vil være tidskritisk for hele Bybaneprosjektet til Åsane. Det vurderes derfor om det er mulig å starte anleggsarbeidet tidligere i form av en forberedende entreprise for fjellarbeid fra området ved Saltimport. Skal dette være mulig må en framskynde neste fase med utarbeiding av reguleringsplan”.

Ikke et ord om miljøkonsekvenser for naboene, eller uløste problemer i denne rapporten. Ap og Tarje Wanvik stemte derfor for å forsere planarbeidet på Saltimporten på et useriøst og sviktende grunnlag.

En konsekvensanalyse ble først framlagt av Statens veivesen våren 2022. Konklusjonen var at Saltimporten vil medføre store belastninger for naboene, og at det var knyttet stor usikkerhet til prosjektet på så sentrale punkt som eierforhold, sjødeponi og finansiering. SVV konkluderer med at det bare er driving fra Eidsvåg som framstår som lite problematisk.

Statens veivesen, med ansvar for tunneler, massehåndtering og rigg- og anleggsområder, er derfor uenig i direktør Wanvik når det gjelder hva som er det beste alternativet. Direktøren for Plan og bygnings- etaten kjenner selvsagt til analysene fra SVV, men unnlater å nevne det. Det er ikke tillitvekkende.