↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

906 64 040

Besøksadresse

Strandkaien 2A
5013 BERGEN
  1. Beskrivelse

Eiendom
Vi bistår innen alle rettsområder som gjelder bygg og eiendom, herunder har vi god kjennskap til både den formelle og den praktiske siden knyttet til offentligrettslige forhold. Eiendomsrelaterte problemstillinger er et av firmaets kjerneområder.

Birk er til enhver tid involvert i en rekke større og mindre prosesser knyttet til bygg og eiendom.

Selskapsrett
Selskapsrett er et komplekst fagfelt og omfatter alt fra regler om selskapets rettsstilling, formue, gjeld og organisasjonsform, til regler om selskapsmedlemmenes juridiske posisjon, eierskifte, samt endring og opphør av selskapsforhold.

Vi har lang og bred erfaring med selskapsrettslige problemstillinger.

Økonomiske straffesaker
Effektiv bistand i økonomiske straffesaker krever høy kompetanse i både sivile, strafferettslige og prosessuelle spørsmål. I tillegg krever det kunnskap om næringslivet og  selskapsrett.

Vi har spesialkompetanse innen strafferett og økonomiske straffesaker, samt sivilrettslige problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med straffeforfølgningen.

Tvisteløsning og prosedyre
Det hjelper ikke å ha en god sak dersom man ikke klarer å formidle saken på en tydelig og pedagogisk måte. Vi har omfattende erfaring med tvister og prosedyre for de alminnelige domstolene, nemnder, særdomstoler mv.

Tvisteløsning og prosedyre er et viktig og prioritert fagområde hos Birk Advokatfirma.

 

Ta kontakt med oss i dag.