Sverre Myrli (Ap) slo an tonen da han i et spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ba ministeren fortelle hvorfor utbedringen av den rasfarlige strekningen tar så lang tid og om Solvik-Olsen kunne fortelle når ny vei og jernbane på hele strekningen mellom Arna og Voss står ferdig. Myrli viste til at strekningen har krevd 41 menneskeliv siden 1990, og at den nylig er kåret til Norges verste vei.

Grung fulgte opp med å be myndighetene planlegge hele strekningen Arna–Voss samtidig, ikke stykkevis som i dag, og samtidig prioritere de mest rasutsatte områdene.

– Det er helt utrolig at man prioriterer Arna–Stanghelle som første byggetrinn, det området som har best vei og færrest ras, sa Grung i Stortinget.

Bumerang

Omtrent samtidig som Samferdselsdepartementet sendte ut pressemelding om at planprogrammet for første del av arbeidet, ny E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle, var sendt på høring, fikk altså samferdselsministeren nok av svar å gi til utålmodige Ap-politikere. Han kontret på vanlig måte, og sendte problemet tilbake i fanget til de «rød-grønne».

– Denne veistrekningen er ikke prioritert i Nasjonal Transportplan fra 2014 til 2023. Da er det rart å høre at de som styrte da, legger skylden på dagens regjering for at det har tatt lang tid, sa Solvik-Olsen.

Tosifret milliardsum

Han understreket i samtlige svar han ga om saken i spørretimen onsdag at dagens regjeringen har bevilget en tosifret milliardsum til å få satt fart på arbeidet. Ny E16 skal stå ferdig innenfor gjeldende Nasjonal Transportplan, som gjelder til 2029, sa samferdselsministeren.

Ny jernbane vil derimot ikke være ferdig før i neste planperiode.

I høringsdokumentene som Statens vegvesen og Bane Nor nå har lagt ut er antatt anleggsstart for ny vei satt til 2022, og da med Arna–Trengereid som første byggetrinn. Solvik-Olsen antydet at oppstart på jernbanen kan skje i 2024.

Ikke forutinntatt

På Ruth Grungs spørsmål om å se hele strekningen mellom Arna og Voss i sammenheng svarte Solvik-Olsen at han registrerer at det innspillet kommer nå.

– Jeg har ikke noen forutinntatt holdning til det, eller om vi skulle ha startet i andre enden av veistrekningen. Men det var nå en gang slik det ble prioritert, sa ministeren.

Hilde Magnusson er nylig ansatt som daglig leder i Forum Nye Bergensbanen, som har gjort det til en fanesak å planlegge hele strekningen samtidig. Magnusson har samtidig åtte års fartstid for Arbeiderpartiet i Stortinget i årene 2005 til 2013, da arbeidet med den nasjonale transportplanen Solvik-Olsen viste til foregikk. Hun svarer slik på spørsmålet om han ikke har rett i sine påstander:

– Det var en utfordring at fylket selv ikke maktet å prioritere, og det gjorde det vanskelig for hordalandsbenken å spille enkeltprosjekter inn for regjeringen. Det er mange som kjemper om de samme pengene. Nå håper jeg politikere og andre kan samle seg om at nye E16 og Vossebane er det vi skal prioritere.