Gå til sidens hovedinnhold

– En bæ­re­krafts­trend som har kom­met for å bli

Blant klesstativ med brukte klær bugnet det av folk inne i Det Akademiske Kvarter onsdag kveld.

For abonnenter

– Vi har kalt det for en «lopperobe». Øns­ket var jo å lage et lop­pe­mar­ked, der det var im­pli­sitt at det var klær det skul­le hand­le om, sier Ing­vild Hagesæter.

Det var hun som kom opp med ide­en om å leg­ge til ret­te for bruktsalg av klær i lo­ka­let. Til van­lig er Hagesæter en del av stu­dent­hu­sets PR-team.

Har du ikke hørt om or­det «lopperobe» tid­li­ge­re? Det er rett og slett en sam­men­set­ning av «lop­pe­mar­ked» og «gar­de­ro­be».

Lop­pe­mar­ke­det er et lav­ters­kel­til­bud for stu­den­ter, for­tel­ler Hagesæter. Må­let er å gjø­re det enk­le­re for stu­den­ter å gi klær nytt liv.

Over 40 per­so­ner søk­te om salgs­plass på ons­da­gens lop­pe­mar­ked. Men un­der halv­par­ten av dem som øns­ket å sel­ge klær, fikk plass. Kvar­te­ret had­de kun lagt opp til 16 salgs­plas­ser.

Gir klær nytt liv

De fles­te som stil­te ut og solg­te klær på lop­pe­mar­ke­det, var kvin­ner. Men også noen menn had­de pak­ket med seg gar­de­ro­be­ne sine, og vis­te de frem for po­ten­si­el­le kjø­pe­re, ons­dag.

– Jeg har en del klær som jeg ikke bru­ker – men som jeg sy­nes er kule – som jeg har lyst til å sel­ge til noen som vil bru­ke dem, for­tel­ler Ma­thi­as Gab­ler Prag.

Han og ka­me­ra­ten Tar­jei Steffensen Sort­land var blant de få ut­valg­te som fikk sik­ret seg en salgs­plass. Sort­land un­der­stre­ker at han ikke sel­ger kles­plag­ge­ne for­di han mis­li­ker dem, men for­di han rett og slett ikke bru­ker de ofte nok.

– Det be­tyr at jeg har for mye klær, og da er det vel­dig bra å kun­ne gi klær­ne nytt liv, sier Sort­land.

De to bruktklesselgerne er over­be­vist om at «lopperobe» vil bli et po­pu­lært kon­sept.

– Jeg ser for meg at det­te blir en fast greie her på Kvar­te­ret, sier Prag.

Hand­ler med god sam­vit­tig­het

At «lopperobe» er kom­met for å bli, be­kref­ter Ing­vild Hagesæter.

– Det er bare gode tan­ker knyt­tet til den type for­bruk, om du kan kalle det for­bruk i det hele tatt, sier hun.

De har al­le­re­de spik­ret dato for nes­te «lopperobe», og plan­leg­ger å ut­vi­de kon­sep­tet med yt­ter­li­ge­re en eta­sje holdt av til gjen­bruks­salg.

– Jeg tror det er en ny mu­lig­het til å trek­ke nye folk til hu­set. Det er også en fin mu­lig­het til å bru­ke Kvar­te­ret til noe an­net enn å bare være et ute­sted, sier pro­duk­sjons­le­der ved Kvar­te­ret, Ro­bert Gjø­en Ros­vold.

Kommentarer til denne saken