Statsforvalteren har nylig hatt tilsyn med hvordan Bergen kommune håndterer de par titalls elevene i kommunen som får privat hjemmeundervisning. Begrepet må ikke forveksles med det koronabaserte «hjemmeskole». Elevene det handler om her blir undervist i hjemmet uavhengig av om landet er i en pandemi eller ikke.

Det er en rettighet foreldrene har. I Norge er det opplæringsplikt, men ingen skoleplikt. Foreldre har selv ansvaret for at barna får den opplæringen de har krav på, enten det er gjennom offentlig skole, privat skole eller hjemme ved kjøkkenbordet. Kravene er de samme.

Norsk hjemmeundervisningsforbund ramser opp en rekke grunner til at noen velger å undervise sine barn i hjemmet. Blant dem er mistrivsel på skolen og direkte mobbing. Hvis barn blir mobbet til undervisning i hjemmet, gjør det svikten i kommunens kontrollansvar enda mer graverende.

For Bergen kommune har som alle andre kommuner et ansvar for å følge opp også de barna som får undervisning hjemme. Etter tilsynsmøtene skal det blant annet skrives en rapport der kvaliteten på opplæringen blir vurdert. I ytterste konsekvens kan kommunen kreve at barnet begynner på på skolen.

Når har altså Statsforvalteren avslørt alvorlige mangler i den kommunale kontrollen. I den ferske rapporten blir det ramset opp en omfattende «mangellapp». Blant annet avslører rapporten at kommunen ikke en gang visste hvor mange barn som fikk hjemmeundervisning i Bergen. Da sier det seg selv at det blir vanskelig å følge opp hvert enkelt tilfelle, slik reglene setter krav om.

Skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) sier til BA at Bergen kommune tar rapporten på alvor og lover å lukke de manglene som er avdekket innen tidsfristen. Det skulle da også mangle, selv om det ikke akkurat gjelder flertallet av kommunens skoleelever. Bergen kommune har rundt 29.000 elever i grunnskolen. Bare oppunder 30 av dem får hjemmeundervisning.

I festtaler blir viktigheten av at alle skal bli sett gjerne trukket frem. Det har åpenbart ikke skjedd her. Det er en alvorlig svikt av Bergen kommune.