innlegg

Roald Stigum Olsen

Leder, Vestland Senior Høgre:

I revidert nasjonalbudsjett, foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til Eldreombudet med en million kroner på årets budsjett. Og å avvikle dette i 2023. Samtidig skal regjeringen bruke tusen ganger så mye på å opprette nye fylkeskommuner. Nå vet vi hva vi eldre er verdt for regjeringen.

Eldreombudet er et selvstendig og uavhengig nasjonalt statsorgan opprettet i 2020. Virksomheten ble offisielt åpnet i april 2021. Oppdraget til ombudet er å fremme eldres interesser på alle samfunnsområder og å følge med på situasjonen for eldre.

Til sammen finnes det syv forskjellige statlige ombudsordninger; - Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sivilombudet, Pasient- og brukerombudene, Ombudsmannsnemnda for forsvaret, Forbrukerombudet og Barneombudet, i tillegg til Eldreombudet. Nå har altså regjeringen besluttet at vi ikke trenger eldreombudet, som ble åpnet for kun ett år siden.

Vestland Senior Høgre er sjokkert over at regjeringen vil avvikle talerøret for eldre. Ombudet har gjort en god jobb med å synliggjøre eldres behov og i arbeidet for et mer aldersvennlig samfunn. Dessverre har regjeringen heller ikke fulgt opp kvalitetsreformen "Leve hele livet" som ble lansert av Solbergregjeringen.

Det er rett og slett smålig av regjeringen å fjerne Eldreombudet for å spare småpenger. Vi over 60 år, gruppen vokser fortest, er allerede mer enn en tredjedel av befokningen, og vi trenger et ombud som ivaretar våre interesser også i fremtiden. Vi er glade for at Høyre støtter vår kamp for å beholde eldreombudet og oppfordrer alle gode krefter til å gjøre det samme.