Til neste år skal Kvinneklinikken på Haukeland sykehus flytte inn i nye og moderne lokaler. På Helse Bergens hjemmesider kan vi lese at det «vil bli det mest komplette sjukehuset i Noreg for barn, unge og fødande».

Den siste tiden har vi lest flere saker i BA som gir oss grunn til bekymring for hvordan fremtidens Kvinneklinikk skal organiseres.

Det å vente barn er i hovedsak forbundet med spenning og glede. Det er likevel sånn at psykiske helseplager øker i svangerskap- og spedbarnstid, og for cirka 8.000 kvinner resulterer det i en depresjon innen to år etter fødsel.

Les også

Hvordan forklarer du at du heller burde dø enn å få være mor?

Kvinnehelsehuset arrangerte nylig et åpent møte om temaet med psykologspesialist Ingvill Øvsthus som har jobbet med gravide og spedbarnsmødre i mange år. Hun peker på at studier viser at om lag 1/3 av kvinner som føder sitter igjen med en negativ opplevelse av fødselen. Hun minner oss på at det er behov for mer fokus på psykisk helse i føde- og barseltiden, og at en negativ opplevelse har store konsekvenser.

Traumatiske fødselsopplevelser kan ha negative konsekvenser for amming, tilknytning mellom mor og barn, samt for parforholdet. Kvinner med fødselsrelaterte traumesymptomer har økt risiko for å utvikle fødselsdepresjon, venter lengre med å få barn igjen og får færre barn totalt. Fødselsopplevelsen har altså store konsekvenser for kvinnen, familien og samfunnet.

Kvinners opplevelse av fødselen er ikke nødvendigvis avhengig av hvorvidt det oppsto medisinske komplikasjoner. Det handler i stor grad om hvorvidt du følte deg trygg og ivaretatt underveis.

Man kan altså ha opplevd en traumatisk fødsel (for eksempel et katastrofe-keisersnitt) uten psykiske konsekvenser hvis man har fått god oppfølging underveis og i etterkant. På samme måte kan et «vanlig» fødselsforløp ende i traume, og i verste fall med PTSD-diagnose, dersom man har følt seg redd og utrygg underveis.

Les også

Fødselen gikk fint og sønnen var frisk. Likevel var det noe som ikke stemte: – Verden raste sammen

Ved å legge til rette for gode fødsels- og barselopplevelser kan vi bidra til at færre kvinner har negative opplevelser i forbindelse med fødsel. Kvinner trenger nær og personlig oppfølging, og de trenger å bli ivaretatt utover den medisinske sikkerheten. Det handler om å bli sett og hørt av kompetente fagpersoner.

Det står i sterk kontrast til virkeligheten på den nye Kvinneklinikken der man planlegger for raskest mulig hjemreise etter fødsel.

Et kort barselopphold på bare noen timer etter fødsel vil ikke gi muligheten til å fange opp de som har behov for hjelp. Dersom kvinner opplever komplikasjoner etter at de er skrevet ut, følges de opp av gynekologisk poliklinikk.

Behov som skulle vært ivaretatt på fødestuen legges over til poliklinikken, og det kan få konsekvenser i form av lengre ventetider for ikke-fødende kvinner som har behov for gynekologisk oppfølging.

At helsetilbudene er organisert i helseforetak, understreker de økonomiske hensynene som tas i alle ledd av helsesystemet. Kvinners psykiske helse må ikke settes på spill for at økonomien skal gå opp. I tillegg vet vi at vi står ovenfor en prekær mangel på jordmødre i Norge, og det forsterker våre bekymringer ytterligere.

Dette handler også om å skape gode arbeidsforhold for jordmødrene, sånn at vi sikrer rekruttering til det utrolig viktige yrket.

På møtet ble det foreslått at den kommunale jordmortjenesten bør kobles på i et annet omfang eller på en annen måte enn de gjør i dag for å sikre god ivaretakelse etter utskrivning. En av deltakerne i publikum var fra Island og viste til at nybakte mødre der får syv hjemmebesøk av jordmødre de første ti dagene etter fødsel.

Ingvill Øvsthus avsluttet innlegget sitt med å vise et bilde av en fødende elefant, tett omsluttet av elefantflokken som beskytter de fra alle farer. Når storsamfunnet investerer i kvinnehelse, og på den måten beskytter de fødende kvinnene, vil det komme hele samfunnet til gode.

Det gagner oss alle at kvinner i alle livssituasjoner; arbeidstakere, mødre, søstre, partnere og så videre har tilgang til trygt og forsvarlig helsetilbud.