Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag er en velforening som representerer 320 hytte- og leilighetseiere i Myrkdalen. De fleste er fra Bergen og omegnskommuner. I tillegg er det allerede i dag mer enn 3000 andre fritidsboligeiere i Voss herad som man må legge til grunn har samme syn på overordnede samferdselstiltak. Før dette tiåret er omme vil vi få opp mot 1000 nye hyttekolleger i kommunen.

Vi er sterkt urolige for de stadige utsettelsene av ny vei og bane mellom Bergen og Voss. Mange av oss frakter hver eneste helg, spesielt i vinterhalvåret, familiene våre på strekningen. På de tidspunktene de fleste av oss kjører er det veldig stor trafikk. Store deler av veien har svært dårlig kurvatur, er uoversiktlig, har mange svingete og dårlig opplyste veistrekk og tunneler. I tillegg er det mye tungtrafikk på det som er en del av hovedveiforbindelsen mellom øst og vest.

Vi kjører i konstant frykt for at det store raset skal komme. 

Med sammenhengende kø forbi de farligste rasområdene langs veien øker risikoen for at et slikt ras vil feie mange biler på sjøen. På de spesielt rasutsatte strekningene mellom Vaksdal og Trengereid er det mange helger en til to timer nesten stillestående kø. Det vil medføre en stor katastrofe dersom raset kommer da. Vi har de siste årene opplevd mer og mer stenging av strekninger og tunneler på veien. Vi er selvfølgelig glade for at veien blir vedlikeholdt, men stadige stengning med stopp i trafikken bidrar også til å gjøre hytteveien vår mer usikker. Å måtte kjøre om Hardanger når E16 er stengt er en stor utfordring og fører til mange timer i kø på en vei som også er svært rasfarlig og usikker.

Les også

Voss er hjertet i vestlandsregionen

For oss er bil foreløpig det mest naturlige fremkomstmiddel til hytten. Å bruke dagens jernbane med nesten 1,5 time på den korte strekningen mellom Bergen og Voss er et dårlig alternativ. Fremtidens jernbane, utbygd etter K5, med 40 minutters kjøretid mellom sentrum av Bergen og Voss, og direkte shuttlebuss til hytteområdet vårt i Myrkdalen vil åpne større muligheter for at flere av oss vil benytte et slikt mer miljøvennlig alternativ.

Vi ber innstendig om at K5 blir prioritert frem i neste NTP, og at byggingen kommer i gang raskt.

I vurderingen av «samfunnsmessig nytte» må hensynet til trygg ferdsel, liv og helse vektlegges høyest.

En ny utsettelse av oppstart av full utbygging av K5, dvs. hele strekningen Arna-Voss, vil skape store reaksjoner fra folk på Vestlandet. Vi mener folkemeningen her vest er klar; start byggingen av K5 nå. Tidspunktet for det neste raset, og konsekvensene av dette, kan ingen spå. Men at en utsettelse av prosjektet fra regjeringen vil gi sterke reaksjoner og redusert oppslutning til regjeringspartiene ved neste stortingsvalg, er en spådom vi føler oss trygg på.

Les også

BA mener: Opprydding som krever riktige prioriteringer

Les også

Europaveier til besvær