– Fint å treffe blinken

Leirleder Åge Flem Ulla viser Jonas Næss Alskog (8) hvordan man håndterer pil og bue.

Leirleder Åge Flem Ulla viser Jonas Næss Alskog (8) hvordan man håndterer pil og bue. Foto:

For tre uker si­den var det av­klart at ak­ti­vi­tets­lei­re­ne for barn og unge kun­ne gå et­ter pla­nen.

DEL

– Be­gyn­ner du i sjet­te? Spør Bre­de Ler­øy (10).

– Ja, sva­rer Herman Hjort­land (10).

– Vi be­gyn­ner også i sjet­te, leg­ger Jo­na­tan Hel­le Tak­le (10)

Andre uken på rad har Etat for idrett i Bergen kommune samlet rundt 54 barn og unge til ak­ti­vi­tet. De også åpnet opp fem lignende aktivitetsleirer for barn og unge rundt om i Bergen, hvor de satser på cirka 50 barn per leir.

BA slo av en prat med tre av deltakerne på aktivitetsleir i Lan­ge­sko­gen som star­tet opp for­ri­ge uke.

Herman Hjortland (10), Brede Lerøy (10) og Jonatan Helle Takle (10) nyter sommerferie og aktivitetsleiren.

Herman Hjortland (10), Brede Lerøy (10) og Jonatan Helle Takle (10) nyter sommerferie og aktivitetsleiren. Foto:

– Gøy å få nye ven­ner

Bre­de og Jo­na­tan går på Skeie sko­le, mens Herman går på Skjold. Da­gens ak­ti­vi­tet er hovedsakelig en bli-kjent-dag, hvor leir­le­der­ne har delt inn i grupper litt tilfeldig. Men deltakeren kun­ne også sen­de et kom­pis­øns­ke hvis de kjen­te noen på sam­me leir.

– Hva har dere gjort på i dag da?

– Vi har snak­ket, og så har vi spist, sier Bre­de.

– Hva snak­ker dere om da?

– Mest fot­ball!

Lei­ren har leir­le­der­ne satt opp to lav­vo­er og barn i alle aldre var i full aktivitet rundt omkring. Det var or­ga­ni­sert for­skjel­li­ge ak­ti­vi­te­ter hvor bar­na kan kunne prøve pil og bue, en gruppe hadde frilek, frisbeegolf og ballspill.

Men de nes­te da­ge­ne vil bar­na ro­te­re på tre uli­ke sta­sjo­ner som be­står av sjø, fjell og sport.

Selv om barna kunne kjenne et par regndråper i dag – var det god stemning blant de unge.

Selv om barna kunne kjenne et par regndråper i dag – var det god stemning blant de unge. Foto:

– Hva har vært gøy­est i dag da?

– Spille fot­ball, sier Herman.

– Vel­dig gøy å få nye ven­ner også, sier Jo­na­tan.

– Hå­per væ­ret hol­der seg

En an­nen som var til ste­de for å ob­ser­ve­re mandag var End­re Tvin­ne­reim (Ap), som er by­råd for bar­ne­ha­ge, sko­le og id­rett.

– Vi var redd for at som­mer­ak­ti­vi­te­te­ne ikke skul­le bli noe av i år, sier Tvin­ne­reim.

– Men vel­dig glad for å se så man­ge barn få lov å være i ak­ti­vi­tet, og være ute. Men hå­per væ­ret hol­der seg så de ikke ri­si­ke­rer måt­te få alle dis­se bar­na inn i lav­vo­ene. Blir kan­skje litt van­ske­lig å hol­de en me­ter der inne, leg­ger han til mun­tert.

 Endre Tvinnereim (Ap) og aktivitetsansvarlig Linn-Christin Torgersen.

Endre Tvinnereim (Ap) og aktivitetsansvarlig Linn-Christin Torgersen. Foto:

– Vi har bedt for­eld­re­ne pakke ned eks­tra klær, og regn­tøy i til­fel­le væ­ret ikke skul­le hol­de. Vi ser jo helst at ak­ti­vi­te­te­ne og bar­na er ute, for­sik­rer ak­ti­vi­tets­an­svar­lig Linn-Chris­tin Torgersen om.

Artikkeltags