I en rekke oppslag i Bergens-media omtales to viktige prosjekter for Fiskeridirektoratet som om de er gjensidig avhengig av hverandre. Det ene er omorganiseringen av Fiskeridirektoratet. Det andre er samlokaliseringen av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet (HI) på Dokken.

Omtalen av sakene kobles på et noe konspiratorisk vis til en påstått skjult allianse av personer fra den nordligste delen av landet, og det velger jeg kort å kommentere at er helt ukjent for meg.

Først til Dokken.

I mai 2022 varslet statsråd Ola Borten Moe at han ville ha en gjennomgang av alle store statlige byggeprosjekter, da hans erfaring var at den økonomiske usikkerheten var for stor. Fiskeridirektoratet fikk en muntlig forespørsel fra våre eiere, Nærings- og fiskeridepartementet, om hvilke konsekvenser en eventuell justering av samlokaliseringsprosjektet ville ha for oss.

Mitt klare svar var, og er, at den viktigste prioriteringen er hensynet til Havforskningsinstituttet. De må samlokaliseres med seg selv og få tilgang til ny moderne infrastruktur så raskt som mulig.

Les også

Ein fiskeridirektør på djupt vatn

Fiskeridirektoratet har mindre kompliserte behov, og kan derfor eventuelt knyttes til samlokaliseringen på et senere tidspunkt. Dette var vår klare tilbakemelding for å unngå en stans i byggeprosjektet på Dokken. At regjeringen etter budsjettforhandlingene prioriterte annerledes forholder vi oss helt fint til. Fiskeridirektoratet er fortsatt fullt deltakende i prosjektet på Dokken og vi gleder oss over all progresjon. I løpet av pandemien har vi gjennomgått en digital transformasjon, noe som har medført nye behov som nå arbeides inn i prosjektet. Jeg er optimistisk og forventer at vi rundt år 2030-32 flytter inn i nye, moderne lokaler på Dokken sammen med HI og andre interessenter.

At Nærings- og fiskeridepartementet tok muntlig kontakt med fiskeridirektøren for å avklare prioriteringer, har blitt fremstilt som noe mystisk. Det er det ikke. Fiskeridirektoratet har flere titalls telefonsamtaler om forskjellige temaer med departementet hver dag. Jeg har vært helt åpen om mine synspunkt til arbeidet med samlokaliseringen helt fra jeg starten, har svart alle som har spurt og deltatt på flere møter om temaet.

Så til omorganiseringen av Fiskeridirektoratet.

Dette er for tiden det aller viktigste prosjektet for Fiskeridirektoratet. Også her opplever vi at enkelte forsøker å skape et bilde av lukkede prosesser og skjulte agendaer.

Vi tar det fra starten. Den 29. november 2019 leverte en arbeidsgruppe, med Magnar Pedersen som leder, Norges offentlige utredninger 2019:21 med tittelen «Framtidens fiskerikontroll». Funnene i denne og den videre politiske prosessen, førte til at det ble satt i gang et arbeid for å gi Fiskeridirektoratet en mer hensiktsmessig organisering.

Vil ha en eksklusiv rett til å overta hele dette bygget til én krone

Et utredningsarbeid ledet av Ingelin Killengreen, interne og eksterne intervjuer og en intern høring blant alle Fiskeridirektoratets ansatte førte frem til et forslag til omorganisering, der direktoratet skulle gå fra en organisasjonsmodell med to instanser og regioner til en funksjonsbasert modell. I midten av mars 2022 ble nytt organisasjonskart fremforhandlet med fagforeningene i direktoratet.

Deretter leverte vi en såkalt lokaliseringspolitisk utredning, som regjeringen pålegger statlige etater å levere i forbindelse med omorganiseringer. Den angir retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon. I september 2022 ble ny organisering av direktoratet med geografisk fordeling av lederstillinger vedtatt av regjeringen, og 1. november 2022 gikk vi formelt over til ny organisasjon.

Omorganiseringsprosessen har altså fulgt de statlige retningslinjene for denne typen prosesser. Det er en politisk initiert omorganisering med rammer gitt av Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har også lagt ned et betydelig arbeid for å involvere og informere de ansatte i direktoratet ryddig og kontinuerlig.

Bergens Tidende m.fl. mener de kan føre bevis for at jeg har som mål å sabotere samlokaliseringsprosjektet på Dokken. De finner dekning for dette i den lokaliseringspolitiske utredningen der vi vekter ny infrastruktur med laveste prioritet. Omorganiseringen av direktoratet har ikke noe med Dokken-prosjektet å gjøre. Direktoratet hadde før omorganiseringen 20 geografisk og strategisk godt plasserte kontor langs hele kysten.

Et premiss for omorganiseringen var at ingen ansatte skulle flytte eller miste jobben og at alle våre 20 kontor skulle bestå. Vi klarer oss altså godt med dagens infrastruktur. Vi er positive til en gang å bytte lokaler i Bergen, ettersom hovedkontoret vårt fortsatt skal være plassert i den byen det alltid har vært.

Det hevdes atvi svekker Bergens-miljøet. Her er jeg grunnleggende uenig. Bærekraftig og fremtidsrettet forvaltning av fiskeri, havbruk og marine arealer styrker Norge, kysten og Bergen. Vi fortsetter med samme lag, bare bedre organisert.

Mer penger til Vestland: Disse prosjektene er tilbake på statsbudsjettet