I midten av desember tok Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter ut en rystende tiltale mot en mor, far og deres nabo i en av Bergens omegnskommuner.

Ifølge tiltalen har både moren og faren hatt seksuell omgang og utført seksuelle handlinger med sine to barn gjennom flere år. Faren er også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en hund.

«Siktede synes ikke å ha noen grenser eller sperrer i forhold til å skaffe seg utløp for sine seksuelle behov», heter det i en fengslingskjennelse vedrørende faren.

Alle de tre nekter straffskyld i saken. Foreldrene benekter også de faktiske forholdene i tiltalen.

Reiste hjem etter fengselsdom

BA har sett nærmere på tidslinjen i saken. Den viser at faren tidligere er dømt for besittelse av overgrepsmateriale av barn, men likevel fikk ha omsorg for sine barn da han slapp ut av fengsel.

2018: Familiefaren ble i november 2018 dømt til fengsel i ett år og seks måneder for å være i besittelse av tusenvis av bilder og videoer med seksuelle overgrep mot barn eller innhold som seksualiserte barn. På nettet chattet han om seksuelle overgrep mot barn.

Ifølge dommen ga familiefaren en uforbeholden tilståelse i retten.

2019: Faren slapp ut av fengsel i slutten av 2019. I en kort periode etter løslatelsen bodde han for seg selv, før han flyttet hjem til moren og barna rundt nyttår 2019/2020. Deretter hadde han omsorgen for sine barn.

2020: I november 2020 ble det ene barnet plassert i beredskapshjem.

2021: I juli 2021 ble familiefaren pågrepet av politiet. Det andre barnet hadde bodd hjemme med foreldrene frem til pågripelsen.

Ifølge tiltalen skjedde overgrepene mot de to barna både før og etter at familiefaren sonet fengselsstraffen.

Åpner tilsyn med barnevernet

BA har stilt spørsmål ved om faren var skikket til å ha omsorg for sine barn da han slapp ut av fengsel i 2019.

– Vi kan ikke kommentere enkeltsaker. Saken har vært håndtert etter barnevernloven, og blir nå håndtert etter straffeloven, svarer ordføreren i den aktuelle kommunen.

Nå blir det ført tilsyn med barneverntjenesten sitt arbeid i denne saken. Det bekrefter Statsforvalteren i en e-post til BA fredag.

– Vi har nettopp orientert kommunen om at vi kommer til å innhente saksdokumenter fra det tidspunktet mannen slapp ut fra fengsel og frem til september 2021. Det er da en tilsynssak, og vi vil etter den nærmere gjennomgangen ta stilling til på hvilken måte vi vil følge opp videre, opplyser seksjonssjef Øystein Breirem Jacobsen.

– En alvorlig sak

Ordføreren er tydelig på at de involverte tjenestene bør gjennom et tilsyn for å se på hvilken oppfølging barna har hatt de siste årene.

– Det er naturlig at barnevernet og andre tjenester gjennomgår alle forhold av betydning for hvilken hjelp barna har fått eller ikke fått. Saken er så alvorlig at alle tjenester bør få et tilsyn i forhold til barnas stemme, sier ordføreren.

Han understreker at kommunen alltid ønsker å bli bedre til å ivareta barns interesser.

– Kommunen og barnevernet vil selvsagt være interessert i å avklare om det er gjort feil eller unnlatelser som har hatt konsekvenser for de involverte barna eller andre, sier ordføreren, og legger til:

– Samtidig må vi være klar over at omsorgsovertakelser krever opplysninger og rettsavgjørelser med tilstrekkelig dokumentasjon. Dette feltet er svært komplisert.

Faren ønsker tilsyn

Også familiefaren ønsker et uavhengig tilsyn av barnevernets arbeid. Det opplyser hans forsvarer Jan Henrik Høines.

– Det tilsynet bør gjelde for periodene både før og etter at han var i fengsel, etter vår oppfatning. Dette har vi diskutert mange ganger. Han har en klar oppfatning av barnevernets rolle, og mener det er viktig å få en uavhengig instans til å vurdere helheten i barnevernets arbeid opp mot familien, sier Høines.

– Hvorfor ønsker faren et slikt tilsyn?

– Det handler om de hjelpetiltakene som er satt inn og de vurderingene som barnevernet har gjort, som han mener har vært på sviktende eller feilaktig grunnlag, svarer Høines – som av hensyn til barna ikke ønsker å utdype dette ytterligere.

Ifølge forsvareren er faren opptatt av at hans barn skal få relevant og god oppfølging av faginstansene fremover, ut fra de behovene som de har.

Har tillit til barnevernet

Ifølge Bufdir finnes det ikke konkrete retningslinjer for hva som skal skje når en forelder er ferdigsonet for å være i besittelse av overgrepsmateriale av barn. Men de viser til at en rekke organisasjoner og personer har meldeplikt dersom det er grunn til alvorlig bekymring for et barn.

Ordføreren i kommunen vil ikke svare på om barneverntjenesten har mottatt bekymringsmeldinger om den aktuelle familien. Han vil heller ikke svare på andre konkrete spørsmål om saken.

– Har du tillit til at barneverntjenesten i kommunen har håndtert denne saken på en god måte?

– Barneverntjenesten har gjort en viktig jobb. Påtalemyndigheten og domstolen må ta stilling til skyldspørsmålet. Barneverntjenesten og andre vil vitne og bidra med alle opplysninger som de har.

– Vi har et dyktig barnevern i vår kommune, med kompetanse og erfaring i å håndtere krevende saker. Jeg har tillit til barneverntjenesten, svarer ordføreren.

Barna er trygge

Han er nå mest opptatt av å ta vare på barna og bidra med informasjon som har betydning for straffesaken.

– Barna blir nå ivaretatt av barnevernet utenfor hjemmet, og har det etter forholdene bra. De er trygge, sier ordføreren.

Beate Hamre er bistandsadvokat for de to barna. Hun ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.