Istanbulkonvensjonen skal forebygge og gi vern mot vold. Tyrkia var første landet som signerte i 2011 – nå trekker landet seg fra konvensjonen. Hva gjør dette med kvinners rettssikkerhet i Tyrkia?

President Recep Tayyip Erdogan begrunnet utmeldelsen med at konvensjonen åpner for å gi homofile rettigheter, skader kjernefamilien og fremmer skilsmisse. Utmeldelsen har vakt internasjonal fordømmelse og protester fra nasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner i hele verden.

Tusenvis av tyrkiske kvinner har strømmet ut i gatene for å protestere.

Istanbulkonvensjonen er utformet av Europarådet, og den forplikter nasjoner til å forebygge og motarbeide vold mot kvinner, særlig i hjemmet og i nære relasjoner. I Tyrkia har flere enn hver tredje kvinne blitt utsatt for fysisk eller seksuell vold, ifølge tall fra UN Women. Tyrkiske kvinner står nå i større fare for å utsettes for vold som ikke sanksjoneres av myndighetene.

Vold i nære relasjoner rammer kvinner i alle nasjoner og av alle sosiale og økonomiske lag i befolkningen. Den pågående koronapandemien og lockdown har ført til økt vold i hjemmet, det rapporteres fra flere organisasjoner, og i noen land anslås en økning på 30 prosent. Ifølge Bufdir gjør pandemien at det blir enda vanskeligere å stanse vold mot kvinner i hjemmet.

Bergen Kvinnesaksforening protesterer på det sterkeste mot dette alvorlige slaget mot tyrkiske kvinners rettigheter til et liv uten vold.

Et overordnet formål med konvensjonen, er også å oppnå likestilling mellom kvinner og menn og bekjempe diskriminering. Vi frykter at politikken som ligger bak Tyrkias utmeldelse, fører til tilbakesteg for likestilling, og at kvinnene blir «annenrangsborgere», som åpner opp for økt diskriminering av kvinner.

Verdenssamfunnet må reagere på at tyrkiske kvinner nå får et svekket vern mot vold og svekket rettssikkerhet! Vi vil oppfordre norske myndigheter til å ta i bruk diplomatiske midler og handlingsrom, for å sikre tyrkiske kvinners liv, helse og menneskerettigheter.

Vi i Bergen Kvinnesaksforening stiller oss solidarisk og støtter tyrkiske kvinners kamp!

Les også

Må asylbarna sine rettigheter vike?