Etter ni år i Bergen kommune, og syv år som leder for etat for hjemmebaserte tjenester, har Heggelien kommet frem til at tiden er moden for å flytte hjem igjen til Østlandet.

– Jeg har fått nye jobb som jeg starter i 1. desember, og det føltes naturlig å flytte hjem igjen nå, sier Heggelien til BA.

Hun avviser at det er noe dramatikk knyttet til oppsigelsen, men sier det ligger en helhetsvurdering bak avgjørelsen.

– Dersom jeg skulle gjøre en forandring i livet, var det på tide å gjøre det nå, sier hun.

– God kvalitet

– Hvordan har tjenestene du har ledet utviklet seg for brukerne disse årene?

– Tjenesten har, etter min vurdering, holdt god kvalitet gjennom disse årene. Jeg håper og tror at brukerne våre har opplevelsen av at deres behov blir godt ivaretatt; og jeg tolker den positive brukerundersøkelsen dit hen at de jevnt over er godt fornøyd med våre tjenester, selv om vi selvsagt skal arbeide mer med forbedringspunktene, sier den avtroppende etatslederen.

– Hva er du mest fornøyd med å ha fått gjennomført?

– Organisering av nattjenesten i to samhandlende avdelinger har vært en viktig milepæl. I tillegg er omorganiseringen til større geografiske enheter innenfor hjemmesykepleieområdet i ferd med å sette seg som et godt grep. Videre mener jeg at opprettelse av enhet for aktivitet og mestring har vært veldig bra. Jeg er også fornøyd med at arbeid med åpenhetskultur og deling av kunnskap er noe som vi har fått ganske godt til, på tvers i etaten. Jeg synes også at dialogen med ansatte i tjenesten har utviklet seg positivt. Jeg tror jeg har vært en synlig leder.

Utfordringer

– Hvilke utfordringer ser du for kommunen i tiden som kommer?

– Jeg tror det vil bli utfordrende å ha en felles forståelse for kommende prioriteringer i en anstrengt økonomisk situasjon; det gjelder i kommunen som helhet. Rekruttering og bemanning vil fortsatt være utfordrende, sett i lys at vi har en døgndrift som krever kompetent personell gjennom hele døgnet. En annen utfordring er å beholde ansatte, sørge for at de har balanserte arbeidsdager med spennende arbeidsoppgaver, reell mulighet for å påvirke egen arbeidssituasjon og oppleve å ha tilstrekkelig tid til at oppgavene løses på en god måte.

Når det nå er mye fokus på å på lenger hjemme, er Heggelien opptatt av at eldreomsorg blir mer enn å telle sykehjemsplasser.

– I tillegg mener jeg at kommunen fortsatt må bestrebe seg på bedre samordning og se større helhet mellom ulike tjenesteområder.