Bergen havn er i en skjebnetime: Godshavnen skal flyttes fra Dokken. Aktuell ny lokalisering innen 2027, er Ågotnes. Bergen havn har mer enn noen gang bruk for en ledelse med ambisjoner og forståelse for langsiktige behov og løsninger, med prioritering av samfunnsøkonomiske vurderinger og ikke bare kortsiktig bedriftsøkonomisk tenkning.

Havnen er det historiske utgangspunktet for Bergen by og er viktig infrastruktur for internasjonalt og regionalt rettet næringsliv. Behovet for en fremtidsrettet havn synes mer aktuelt enn noen gang. Det siste året er prosjektet Havbyen Bergen etablert som et samarbeid mellom Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Universitetet i Bergen og sentrale nærings-, kunnskaps- og forvaltningsmiljø knyttet til bærekraft og utvikling av havnæringene i byen og regionen.

Mer enn 40 samarbeidspartnere fra marine, maritime næringer, fornybar og ikke-fornybar energiproduksjon og reiseliv er med i Havbyen, som har eget Havkontor og treårig utviklingsprosjekt. Så er det udiskutabelt: Uten en fremtidsrettet og bærekraftig havn, ingen havby.

I høst har Bergen kommune som største eier, sammen med de øvrige eierkommunene, vedtatt som eierstrategi en tydelig nedskalering av den planlagte erstatningen for godshavnen på Dokken. Det er derfor på sin plass å stille spørsmål om hvilke ambisjoner Bergen kommune har for Bergen havn og hvilken havn eierne tenker Bergen og regionen har behov for, på kortere og lengre sikt.

Den direkte årsaken til flytting av godshavnen, er Bergen kommunes ønske om å utvikle Dokken til ny, sentrumsutvidende bydel. Kommunen er tydelig i sine ambisjoner for utviklingen av Dokken, og det er bra. Dette er den muligheten Bergen har for variert og utvidet sentrumsutvikling, med boliger, næring, kultur og forskning.

Her ønskes samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, Akvariet ønsker seg til Dokken, og det ønskes sågar fotballbane på nye Dokkens 2–300 dekars sentrumsutvidende areal. Og da er det klart: Mange vil inn, noen må ut. Pilen peker på godshavnen.

Bergen Havn er den nest største havnen i Norge og nasjonal beredskapshavn. Bergen havn har en vedtatt strategi for 2021-2030, med visjon om å være en internasjonal, fremtidsrettet og bærekraftig havn. Overordnede mål er solid og lønnsom økonomi, en utslippsfri og attraktiv havn, ny godshavn på Ågotnes innen 2027 og dobling av godsvolum over kai innen 2030, og økning av verdiskapingen knyttet til gods.

Et overordnet nasjonalt transport- og klimamål er å få mer gods over fra overfylte veier til bane og sjø. For å få dette til, må godsstrømmen fra Europa splittes i det sentrale Østlandet, og det godset som skal nordover til kystnære områder, må over på skip. Mest mulig sjø, minst mulig vei. Kysthavnalliansen mellom fire midtnorske havner, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim, er et viktig verktøy for å utvikle en effektiv og bærekraftig transportkorridor som fungerer for transportører og næringer.

I dette bildet er ikke skip til Karmøy og gods videre nordover med lastebiler på et fremtidig Hordfast en bærekraftig løsning. Bergen havn er en av de fremste havnene i Europa når det gjelder utbygging og tilrettelegging for miljøvennlig infrastruktur i havnen. En tredobling av tonnasjen av gods over havnen, reduserer de totale utslippene i Bergen med 13 prosent. Det er en slik utvikling Bergen og regionen trenger for å fremme et bærekraftig og grønt Vestland.

Det er dette bærekraftige bildet som bør være rammen for eierkommunenes videre ambisjoner for flyttingen av godshavnen i Bergen. Samt et mål om å minimalisere transportøkningen på vei fra et uhensiktsmessig spredt kart for godshåndtering i Bergen. Ideelt sett burde lokalisering av ny godshavn gjøre avstanden og transportbehovet mellom havn og videre godshåndtering mindre, ikke større.

Utvikling av et omlastingssystem for godset med det vi kan kalle nye og førerløse autonome Fjordabåter er et spennende fremtidsbilde som vil kunne skape et mer effektivt og samlende kart. For å utvikle havnen videre fra dagens nivå på tonnasje, må det tenkes en etappevis utbygging med maksimal effektivisering av godshåndtering, med næringsutvikling i bakkant av kaifrontene og rikelig mulighet for fremtidig arealutvidelse.

I planene for Ågotnes, er allerede arealet betydelig nedskalert fra Dokken. Til sammenligning kan det nevnes at mens det på Ågotnes planlegges kaifronter på rundt 1100 meter, bygger nå Ålesund 2500 meter kaifront til gods. Slik sett er det et relevant spørsmål om Ågotnes har tilstrekkelig areal for nødvendig kapasitetsøkning, både for kaifront og bakareal. Er eierkommunenes uttrykkelige beskjed til styret i Bergen Havn om nedskalering en betryggende ambisjon for å utvikle regionens næringsliv og ta del i den nasjonale klimadugnaden om mer gods på skip?

Mitt råd er: Tenk to tanker samtidig. Både havnen og nye Dokken må ha en fremtidsrettet, bærekraftig og ambisiøs utvikling. Det fortjener kyst- og havbyen Bergen.

Les også

Bergen er ikke stor nok