At for tidlig fødsel øker risikoen for cerebral parese (CP) hos barnet, er velkjent.

  • Helsemagasinet

Men en ny studie ved Barneklinikken på Haukeland sykehus, viser at også fødsel etter termin gir økt risiko.

CP er den vanligste årsaken til fysisk funksjonshemming i barnealder. Rundt to av 1000 barn rammes, skriver Helse Bergen på sine nettsider.

LAVEST RISIKO VED TERMIN

Selv om fødsel før uke 37 øker risikoen for CP, er de fleste med CP ikke født prematurt.

Overlege ved Barneklinikken, Dag Moster, ønsket å se på risikoen for CP hos barn født til og etter termin.

– Ved hjelp av Medisinsk fødselsregister fant vi alle barn i perioden 1967-2001 som var født til termin (37-41 veker) og alle født etter termin (42-44 veker), forteller Moster.

Studien viser at risikoen for CP var lavest blant barn født i uke 40.

Risikoen økte både ved lavere og høyere svangerskapsalder.

Ved uke 38 var risikoen økt med 30 prosent, og ved fødsel i uke 37 med 90 prosent.

For barn født etter 41 uker, økte risikoen for CP med 40 prosent.

UKJENT ÅRSAK

Årsaken til at risikoen øker både før og etter termin, er ukjent.

– Det kan tenkes at fødsel ved 40 ukerer det mest optimale for nyfødte barn og at fødsel i økende avstand fra 40 uker gjør den nyfødte hjernen mer sårbar, sier Moster.

Alternativt kan det hende at barn som allerede i fosterlivet er predisponert for å utvikle CP, også har en forstyrrelse si reguleringen av fødselstidspunktet.

Også ved andre medfødte misdannelser, øker risikoen både med økende og avtakende avstand til termindato.

Dette kan gi støtte til den siste forklaringsmodellen.

INGEN GRUNN TIL URO

Moster understreker at risikoen for CP uansett er svært lav i perioden mellom uke 37 og 44.

– Derfor bør ikke kvinner med normale fødsler utenfor uke 39-41 uroe seg, sier overlegen.

Han mener vi bør være forsiktige med å bruke undersøkelsen som argument for å fremskynde fødsler inntil de biologiske årsakene er bedre kartlagt.