Gå til sidens hovedinnhold

Her er vi alle fagfolk

Bergen står overfor et massivt og irreversibelt inngrep i bykjernen dersom man velger å etablere en bybanelinje i dagens gatenett mellom Sverresborg og Kaigaten.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De negative sidene ved dette er i påfallende liten grad belyst i utredningsmaterialet. I en 50 siders rapport finner jeg seks linjer (!) om barrierevirkning. Til gjengjeld er tunnelløsningen presentert som et eneste stort problemprosjekt, med få, om noen positive sider.

Her er det mye som skurrer for en gammel trafikkplanlegger. Jeg skal ikke påberope meg særskilt bybanekompetanse. Selv om jeg har jobbet med trafikk- og byplanlegging i størstedelen av mitt yrkesaktive liv uttaler jeg meg her først og fremst som interessert borger og bruker av byen.

Jeg registrerer at begrepet «fagfolkene» brukes i debatten som en slags garanti for at vurderinger og konklusjoner er udiskutable, basert på et slags mystisk «fag». Når det gjelder effekten av en tospors bybane, med tominutters frekvens begge veier, som skjærer seg tvers gjennom den mest sentrale og sårbare bykjerne, vil jeg hevde at vi er alle fagfolk. Det er vi bybrukere som må leve med denne kvernende trafikkmaskinen, frem og tilbake, nærmest døgnet rundt.

Barrierevirkningen i byens mest benyttede fotgjengerstrøk, støyen, buldringen fra hjulene, vibrasjonene, den visuelle forstyrrelsen og den samlede følelse av utrygghet og ubehag vil for svært mange være en belastning, en negativ faktor ved å ferdes til fots i byen. Ikke minst når man skal krysse gaten.

Som nesten daglig bruker av Nesttun, erfarer jeg alt dette når Bybanen passerer. Selv i bare 15 km/t gjør den mye av seg rent fysisk.

Det vil neppe være forsvarlig å la en bybane kjøre særlig fortere gjennom byens gater enn den gjør gjennom Nesttun. Fra Sandbrogaten til Kaigaten er det ca. 1,2 km. Det vil ta fem minutter å tilbakelegge denne strekningen, pluss stopptid på holdeplassene. En ubehagelig kjørestrekning, med fem nesten vinkelrette knekk. Dette vil være laange minutter for daglig reisende fra Åsane med liten tid, kanskje ex-bilister og busspassasjerer vant med å feie gjennom Fløyfjelltunnelen. Neppe særlig kollektiv-motiverende.

Og ennå har jeg ikke nevnt anleggsfasen, hvor store deler av sentrumsgatene vil bli gravd opp og fremkommeligheten håpløs – med ny krise for sentrumshandelen? Og alt man oppnår er å få ett eneste ekstra stoppested i sentrum.

Kan alt dette unngås? Svaret er JA, det er fullt mulig å etablere en bybanelinje i tunnel med færre negative sider enn det som er beskrevet i den siste utredningen.

Politikerne ba om kun en tunnelløsning og en dagløsning. For å få tunnelen nærmest mulig sentrum har man lagt den lavt for å få tilstrekkelig overdekning. Dermed blir det problemer med grunnvannssenking og fare for bebyggelsen i det historiske Bergen/Bryggen. I søndre ende presenteres en slags dagløsning rundt rådhuskvartalet, med to holdeplasser 150 m fra hverandre. Dette virker påklistret. Dermed ligger også traseen så høyt at man må rive deler av Katedralskolen for å få tunnelpåhugg.

Det foreligger allerede en tunnelløsning utarbeidet av fagfolk for Bryggens Venner o.a., hvor det er vist at tunnel fra Peter Motzfeldts gate er fullt mulig, og slik at man kan unngå inngrep i Katedralskolen. Tunneltraseen videre nordover kan ligge lenger inne i fjellet, og høyere enn den som er lagt frem fra kommunen. Slik reduseres grunnvannsproblematikken.

Det hevdes at tunnelløsningen gir for lange gangavstander. Fra holdeplass i Peter Motzfeldts gate er det bare tre minutters gange til Sentrumsterminalen/Olav Kyrres gt. Og gangavstanden fra en holdeplass i fjell ovenfor Øvregt til Torget er tilfeldigvis den samme som man vil få ved Haukeland sykehus. Der er det bra nok, det bør det også være det i sentrum. Ved Haukeland spanderer man angivelig opp mot en milliard på en underjordisk holdeplass i et område som i dag er betjent av ni (!) busslinjer.

Og så skulle man ikke bruke de ressurser som er nødvendige for å få minst like gode løsninger i Bergen sentrum?

Jeg håper våre politikere tar seg den tid som er nødvendig for å få frem et realistisk og godt tunnelalternativ. Og at man ved sammenligning av alternativer får seg forelagt en grundig gjennomgang også av de negative sider ved en dagløsning.

Først da vil man ha grunnlag for å gjøre et reelt valg.