NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) advarer mot en omkamp om Hordfast i et avisinnlegg i BA. FN advarer om at verden står foran en naturmangfoldskrise og klimakrise. Svaret fra toppene i NHO er å planlegge en gigantisk 4-felts motorvei som vil rasere natur, øke klimautslippene og har som mål å femdoble biltrafikken mellom Bergen og Stord.

Det er viktig å understreke at Hordfast ikke er vedtatt utbygd, men er i en planleggingsfase. Det neste vi vil peke på er at et en slik gigantisk veiutbygging ikke vil være forenlig med Norge sine vedtatte målsettinger om å bevare naturmangfold der ingen arter eller naturtyper skal gå tapt.

Miljøbevegelsen vil aldri akseptere naturødeleggelser i et slikt omfang som prosjektet vil innebære, derfor er dette en av de viktigste miljøkampene i Vestland fylke. Dersom vi skal ta regjeringens uttrykte mål på alvor om at «hensynet til natur og klima skal være rammen rundt all politikk» så må planleggingen av Hordfast stanses nå.

De negative konsekvensene for natur og klima omtales sjelden eller aldri av NHO og deres lobbyselskap Hordfast AS. Lobbyistene skjønnmaler prosjektet og unnlater i tillegg å omtale eller diskutere usikkerheten i utbyggingskostnadene for ferjefri E39 og prosjektet Hordfast.

Hordfast er en udetonert kostnadsbombe. Dette er ikke en løs påstand, men bygger på den dokumentasjonen som foreligger om andre store veiprosjekter. En relevant sammenligning er Sotrasambandet, som skulle koste 7,9 milliarder (justert til 2021 kroner) å bygge i 2010. Underveis i planarbeidet er det lagt frem betydelige kostnadsøkninger og kostnadsanslaget er nå på hele 23,1 milliarder (2021 kroner), hvorav bygging utgjør om lag 15 milliarder kroner, mens drift og vedlikehold og tilrettelegging utgjør rundt 8 milliarder (byggekontrakten er unntatt offentlighet; tallene er estimert fra stortingsproposisjoner og noe korrespondanse med SVV).

Sotrasambandet har en rekke likheter med Hordfast, bare i “lilleputt-format”. En viktig forskjell er dessuten at Sotrasambandet har velkjente løsninger og er designet for 80 km/t, mens Hordfast vil ha 110 km/t og de enorme broene krever “grensesprengende” teknologi.

Noen tall viser forskjellen:

Det nye Sotrasambandet er 9,4 km langt.
1,35 km er broer, Sotrabru på 900 meter pluss fire mindre broer til sammen 452 meter.
4,6 km tunnel, tofelts i to løp.
3,5 km vei i åpent landskap, 6 større kryss, kollektivterminaler, oppgradering av sykkelveier og noen tilførselsveier

Så kan vi sammenligne dette med gigantprosjektet Hordfast som i 2021 hadde et prisanslag på “kun” 38,5 milliarder kroner.

Totallengden på Hordfast er 55 km.
8,3 km er 4-felts broer, inklusiv det som kan bli verdens lengste flytebro over Bjørnafjorden (5,5 km) pluss Norges desidert største hengebro over Langenuen (1,7 km)
Om lag 18 km tunneler 4-felts tunnel (tofelts i to løp), inklusiv en en 8 km lang undersjøisk (og sikkert komplisert) tunnel på Os-siden.
29 km vei i åpent landskap, og fem store kryss.

(Tilsammen planlegges Hordfast med like mye tunnel-volum som K5-prosjektet Arna-Stanghelle. K5 har til sammenligning en pris på 13,7 mrd.)

Denne gjennomgangen viser at Sotrasambandet er ca en sjettedel av Hordfast både når det gjelder lengde og veiløsninger. Legger en byggekostnad for Sotrasambandet til grunn, og så ganger 15 mrd med seks, så blir svaret 90 milliarder kroner for Hordfast! Det kan bli en helt ekstrem utbyggingskostnad for en vegstrekning på 55 km og med et trafikkgrunnlag i dag på ca. 3300 kjøretøy pr døgn.

Til sammenligning går det 45.000 kjøretøy per døgn på strekningen Åsane-Bergen sentrum, og de utskjelte Grimesvingane mellom Indre Arna og Nesttun har en døgntrafikk på 10.000 kjøretøy.

Regjeringen varsler nå store kutt i planlagte samferdselsinvesteringer. Flere viktige prosjekter i Vestland er lagt på is, dette gjelder bl.a. ny jernbane og vei mellom Arna-Stanghelle (K5) og E134 Røldal-Seljestad. Siste nyhet er at bybanen til Åsane trolig må utsettes. Dette er prosjekter som alle er i tråd med nasjonale målsettinger om tryggere veier, økt fremkommelighet og mer klimavennlige transportløsninger.

Hordfast er det stikk motsatte, prosjektet undergraver nasjonale målsettinger og videre planlegging blir likevel prioritert. I tillegg til de dramatiske konsekvensene for natur og klima reiser usikkerheten rundt byggekostnadene nye utfordringer.

Ved at NHO aktivt prioriterer rådyre Hordfast og videre utbygging av motorvei mellom Bergen og Stavanger, så har de gjennom sine uttalelser stadfestet at de nedprioriterer natur- og klimakrisen, tryggere veier, rassikring og miljøvennlige kollektivløsninger.