Alle voksne har vært barn engang. (Men det er svært få som husker det). Dette utdraget fra den verdenskjente eventyrfortellingen «Den lille prinsen» får meg til å tenke på alle de tusener av seksåringer som 25 år siden inntok norske skoler i forbindelse med innføringen av 10-årig grunnskole.

De ble lovet et første skoleår med mye lek og sosial læring den gangen. I dag, flere tiår senere ser ut til å ha blitt mer preget av lange teoretiske undervisningsøkter, mye stillesitting og et større press på gjennomføring av kompetansemål og kartleggingsprøver i lesing og regning. Skolen har blitt gjort til noe annet enn det som var meningen med seksårsreformen i 1997.

Kanskje dette kan ha en sammenheng med at mange lærere kjenner på et press knyttet til læreplanmål og nasjonale lese- og regnetester på 1. trinn?

Finland, som regnes for å ha et av de beste utdanningssystemene i verden, har fortsatt en niårig grunnskole hvor skolestarterne er syv år. I året før skoleplikten inntreffer, deltar finske seksåringer i obligatorisk førskoleundervisning preget av småbarnspedagogikk. Barnas interesser skal respekteres og ulike typer lek skal være en sentral del av førskolens virksomhet. Dette i et land som scorer høyt på PISA-tester, år etter år.

Seksårsreformen i Norge har ikke sett ut til å ha noen konsekvenser for barns læring i det hele tatt, ifølge pedagogikkprofessor Peder Haug. Lege Charlotte Lunde og nevrobiolog Per Brodal setter mangelen på lek i skolen i sammenheng med at flere barn sliter psykisk.

Reformen nå er under evaluering. Første delrapport viser at dagens 6-åringer savner den friheten de hadde i barnehagen til å velge hva de vil gjøre med den frie leken og uteområdene. Et annet funn er at leken blir av mange lærere sett på som noe barna gjør i friminutt, eller som en aktivitet før man «setter i gang med det som faktisk skal skje», altså undervisning av faglig innhold.

Kunne vi med seksåringenes blikk legge til rette for en forbedring av barns første skoleår ved for eksempel å innføre grunnskole på 1. - 9. trinn, samt et obligatorisk 0. trinn? Seksåringenes skolestart blir på 0. trinn, hvor det legges opp til en obligatorisk heltidsførskole preget av læringsaktiviteter basert på lek, fysisk aktivitet og sosial læring i mindre grupper, og fri lek.

På 0. trinn gis det verken hjemmelekser, leseopplæring eller kartleggingsprøver. Dagens kartleggingsprøver i lesing og regning for seksåringene gjennomføres når elevene er syv år gamle på 1. trinn. Barnehagelærernes kompetanse på lek og sosial læring blir viktig på 0. trinn, og de kan ansettes som kontaktlærere for seksåringene. Myndighetene kan videre legge inn et krav til kommunene om å sørge for høy voksentetthet på 0. trinn, for slik å lettere kunne møte seksåringenes ulike behov på en faglig forsvarlig måte.

Ja til et førskoleår som alle seksåringer kan trives og mestre i – en «flying lekende start» på 0. trinn!