Kristiansand kommune vedtok nylig en historisk nullvisjon når det gjelder seksuelle overgrep og vold mot barn og unge, som den første kommunen i landet. Bystyret i Bergen kan vel ikke være noe dårligere? Kanskje de til og med kan gå enda lenger? Seksuelle overgrep kan ikke behandles som et privat problem. Det er et folkehelseproblem.

Er det noe poeng å ha en nullvisjon? er et utsagn vi har hørt mange ganger. Ja, det er det! Selv om det i dag gjøres mye, er det langt mellom ønske og virkelighet når det kommer til å forebygge og å forhindre nye overgrep. Vi ser altfor ofte at viljen er der, men at man likevel ikke prioriterer å sette av nødvendige midler eller på andre måter forplikter seg til å gjøre tiltak vi vet virker.

Vi har nullvisjoner når det gjelder en rekke andre samfunnsproblemer, som selvmord, mobbing og dødsfall i trafikken. Dette er etiske veivisere, der vi som samfunn går foran og sier at hvert tilfelle er ett for mye. Vi setter oss mål for hvilket samfunn vi vil ha. Å vedta en nullvisjon om seksuelle overgrep er derfor et kjempeviktig vedtak.

Les også

Hva er egentlig til barnets beste?

Vil ikke overgrep skje uansett? Dette er også et utsagn som går igjen. Og ja, det kan føles urealistisk å tenke seg en verden helt uten seksuelle overgrep. Vi mener likevel at en nullvisjon er det eneste som er godt nok. For hvis vi ikke har det – hvem skal bli utsatt?

En nullvisjon handler om å forebygge at overgrep skjer, men også om å sende en tydelig beskjed om at hvert overgrep er ett for mye.

Vi vet i dag mye om gode måter å forebygge på. Vi vet at det er nyttig for barn å lære om kropp og grenser, og vi vet at mange som jobber med barn og i helsevesenet etterlyser mer kunnskap både om seksuelle overgrep og det å snakke med barn om dette.

Les også

Eg er skuffa på vegne av alle dette tilbakesteget rammar

Vi vet også at det å ha vært utsatt for et overgrep øker risikoen for å bli utsatt for nye overgrep. Det vil si at det å hjelpe de som er utsatte er forebyggende mot framtidige overgrep. Det er også forebyggende mot fysisk og psykisk uhelse, uførhet og frafall fra arbeidslivet.

En nullvisjon inviterer til gode tiltak. Når vi vet at forebyggende tiltak har betydning både for barn og voksne, er det ganske enkelt: Vi må gjøre mer av det vi vet fungerer. Det vil si at vi må ha mer undervisning i skolen, vi må sørge for at lokale hjelpetilbud kan yte god hjelp uavhengig av kommuneøkonomi og vi må sikre at det følger økonomiske midler med de nasjonale handlingsplanene.

På den måten sørger vi for at nullvisjonen blir noe mer enn fagre ønsker. Vi setter handling bak ord.

Seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem som rammer den enkelte og samfunnet hardt. I Nok. har vi en nullvisjon som gjelder uansett alder, fylke, eller høyde for den saks skyld: Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep. Vi foreslår at bystyret i Bergen blir med på nullvisjonen vår.