Det har blitt kranglet mellom bybaneplanleggerne og Bane Nor lenge. Årsaken er at Bybanen vil krysse jernbanetunnelen 30 meter før utgangen ved Koengen.

BA skrev i helgen om at nå har situasjonen låst seg slik at Bane Nor har varslet at de vil stoppe hele bybaneprosjektet.

I et møte i vår, der toppene var til stede, varslet Bane Nor at de vil sende en innsigelse mot bybaneplanen, dersom planfri krysning ikke legges til grunn.

– Beredskapsløsninger for Norge er blitt et tema igjen, og havnespor nord må sikres som infrastruktur for beredskap for fremtiden. En langsiktig plan er viktig, fremførte Ragnhild Lien, som er leder for Forvaltning, plan og samfunnskontakt i det statlige foretaket.

De minnet også ifølge møtereferatet om at havnesporet mot Dokken allerede er frigitt, og derfor er havnesporet mot Bontelabo ekstra viktig for å ivareta muligheten for å kunne realisere i fremtiden.

Møtet kom i stand etter at Norconsult hadde levert en lang fagrapport som beskrev de mange umulighetene i Bane Nors krav: En planfri krysning av bybane- og jernbanesporene.

Men i etterkant av møtet mellom kommunen, bybaneplanleggerne og Bane Nor, har Bane Nor fått brev av Jernbanedirektoratet – sendt den 28. mai.

– Ikke behov, eller mulig

De skriver at «oppsummert vurderer Jernbanedirektoratet at hensynene til godstransport ikke tilsier at det er et behov for å opprettholde en forbindelse til havnen på Skolten».

Årsakene er mange, ifølge direktoratet – som er det overordnede organet til Bane Nor.

Det er nesten ikke godstransport på Skolten og Bontelabo. Det lille som kommer, kommer med bil.

Skal toget komme seg fra Koengen til Bontelabo, må det krysse en fylkesvei. Derfor må godset som eventuelt skulle gått på tog, fraktes med bil fra fergen til Koengen for en omlasting der.

Alt gods som kommer med sjø til Bergen skal til Bergen eller gamle Hordaland. Derfor er det ikke noe poeng i å ha en omlasting mellom sjø og tog på våre kanter.

– Direktoratet ber Bane Nor ta med seg vurderingene i videre arbeid der det er relevant, skriver de i brevet.

Systemet fungerer slik at Bane Nor har ansvaret for jernbanen, med planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold, samt trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.

– I denne sammenhengen er det altså Bane Nor som har ansvar for å forvalte jernbanen sine interesser i forbindelse med Bergen kommune sin planlegging av Bybanen til Åsane, konstaterer direktoratet i et brev signert seksjonslederne Mette Krekling Lien og Øivind Støle.

Men, når det gjelder å vurdere om det fremdeles et behov for opprettholde jernbanetilknytning til havneområdene, så er det en sak som Jernbanedirektoratet har ansvar for å vurdere.

– Direktoratet skal ivareta den strategiske, helhetlige og overordnede koordineringen og planleggingen av jernbanesektoren. I dette ligger det blant annet å vurdere behovet for jernbanetilknytning til havn, skriver direktoratet.

Og vurderingen er altså klar: Det er ikke noe slikt behov.

– Forsvaret har dette ansvaret

Men Bane Nor har varslet en såkalt innsigelse. Det medfører at saken går over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar en endelig avgjørelse, dersom de ikke blir enige hos Statsforvalteren.

For Bybanen til Åsanes del medfører innsigelsen at reguleringsplanen ikke er gyldig så lenge innsigelsen ligger der.

Bane Nor har også argumentert ut fra beredskapsmessige hensyn. Men dette ligger heller ikke for Bane Nor å vurdere, poengterer direktoratet.

– Jernbanedirektoratet legger til grunn at beredskapsspørsmålet blir vurdert av Forsvaret, jevnfør også den nye sikkerhetspolitiske situasjonen.

Det som står igjen for Bane Nor å ta stilling til, ifølge notatet, er om kryssingen av jernbanesporet har noen konsekvenser for behovet jernbanen har for å parkere tog i tunnelen.

Tunnelen er 1425 meter lang, og det Bane Nor mister som følge av bybanekrysningen er 30 meter.

Ragnhild Lien, sjef for planforvaltning i Bane Nor, sier at direktoratet kommer med kjent stoff.

– Og Bane Nor tar det til etterretning. Men det endrer ikke noe på vårt grunnsyn.

– Handler om kuler og krutt

Lien mener brevet bekrefter at det er Bane Nor som har ansvar for jernbanens interesser i henhold til plan og bygningsloven.

– Men direktoratet sier jo at det er verken praktisk mulig eller et behov for å bygge et jernbanespor til Skolten. De ber dere også om å ta hensyn til dette i videre arbeid der det er relevant?

– Poenget er at vi ikke vil at tunnelen stenges, så lenge det ikke er umulig. Direktoratet viser kun til deres vurdering i forhold til behov for gods og persontransport, ikke alt det andre.

– Men hva er poenget med å ha åpningen for tog i enden av tunnelen når direktoratet slår fast at det ikke er mulig eller behov for verken persontransport eller godstransport med tog fra Skolten?

– Det er arealene utenfor tunnelen som kan være viktige på lang sikt både i forhold til beredskapssituasjonen og arealer til parkering. Vi frakter annet også.

– Tenker du på kuler og krutt til Bergenhus festning? I brevet slår jo Jernbanedirektoratet fast at det er Forsvaret som har beredskapsansvaret?

– Ja, men nå er det slik at Bane Nor har et delansvar i forhold til beredskapen. Vårt ansvar er å tilrettelegge for jernbaneinfrastruktur i en krigssituasjon.

– Har dere vært i dialog med forsvaret om behovet deres for frakt av våpen til Bergenhus festning?

– Vi har vært i dialog i forhold til beredskap, og vi har hatt møter på dette.

– Ikke hørt fra Forsvaret

Etatsdirektør Tarje Wanvik i plan- og bygningsetaten sier at de presenterer en god løsning for Bane Nor. Det blir rømningsadgang i enden av tunnelen mot Koengen.

– Vi har gjort våre egne undersøkelser, og kommet frem til den samme konklusjonen som Jernbanedirektoratet. Vi har fortsatt et ønske om en god og konstruktiv dialog med Bane Nor om våre kryssende behov på Koengen, og har stor tro på en løsning.

– Har dere hørt noe om behovet for kuler og krutt via jernbane til Bergenhus festning?

– Nei, men vi avventer innspill fra Forsvaret i forhold til beredskapsbehovene knyttet til fremtidige militærstrategiske anlegg midt i Bergen sentrum.