Som forkjemper for å bevare verdensarven Bryggen vil jeg gjerne hjelpe Bergen kommune med noe informasjon som ser ut til å ha blitt bortglemt i bybanesaken: Trafikksikkerheten. Det har ikke blitt snakket så mye om den.

I dag er det tre fotgjengeroverganger mellom lyskryssene ved Kjøttbasaren og ved Sandbrogaten. Disse vil bli fjernet, dersom det kommer bybane på Bryggen! Forklaringen på det er det nok flere enn meg som vil bli overrasket over:

Prosjektleder for Bybanen, Solveig Mathiesen, forteller at Bybanen på sin ferd over Bryggen vil sortere under en annen paragraf i veitrafikkloven enn den som gjelder for biler og busser. Bybanen på Bryggen vil komme inn under veitrafikklovens paragraf 10.2, som sier at trafikant (også fotgjengere) «skal gi fri vei og om nødvendig stanse for sporvogn og for jernbanetog». Dermed vil dagens system med at kjøretøyer har vikeplikt for fotgjengere bli snudd – og fotgjengerne overtar vikeplikten!

Jernbaneregler, altså! Gjennom et byrom med rikt folkeliv!

Selvsagt vil ikke Bybanen kjøre på noen, dersom det kan unngås. På informasjonsmøtene som kommunen holdt i høst ble det også fortalt at bybanevognene har fått en design som gjør at fotgjengere ved eventuelle påkjørsler vil bli «støtt bort» fra toget, mer enn å havne under det.

Jeg vet ikke, men jeg for min del ble ikke så veldig beroliget av den opplysningen. At togførerne har en bjelle kan heller ikke erstatte vikeplikten, synes nå jeg.

Bryggen er Bergens flotteste og viktigste byrom. Bilene og bussene skal bort, uansett. Det ble bestemt i reguleringsplanen for Vågen, kaiene og Bryggen allerede i 2006, der det ble slått fast at Bryggen skal bli helt fri for gjennomgangstrafikk.

Også dette ser ut til å ha blitt bortglemt i kommunens informasjonsavdeling, ettersom det fremstilles som at det er Bybanen som skal «befri» Bryggen for biler og busser. At denne «befrielsen» innebærer at det i stedet kommer tog med forkjørsrett, ville vært urkomisk, om det ikke var så tragisk.

Kommunen snakker nå mye om «gåbyen» og myke verdier. Da er det jo naturlig å spørre: Hvordan kan trivselen i en «gåby» forenes med at det skal bli fotgjengernes ansvar å ikke bli påkjørt av jernbanetog?

Det siste kan jeg dessverre ikke å hjelpe kommunen med å forklare.