I en fersk OECD-rapport om norsk ungdom viser tall fra 2016 at 86.000 unge mellom 15 og 29 på landsbasis står helt utenfor arbeid, arbeidstrening og utdanning. 60.000 av disse søker heller ikke arbeid.

Ettersom Hordaland anses som et tiprosent-fylke, anslår man at det er cirka 8000 unge i fylket vårt som ikke finnes i noen systemer, altså de er ikke under utdanning, i opplæring, mottar ingen ytelser og har ingen jobb.

– Dette er ungdom som er helt under radaren, som ikke finnes i noens registre. Det er et svært høyt tall, sier Johansen til BA.

70 prosent inaktive

Torsdag ble altså OECD-rapporten «Investing in youth» presentert. Internasjonalt betegnes gruppen som NEETs, «Not in employment, education or training». Rapporten, basert på 2016-tall, viser at ni prosent av norsk ungdom mellom 15 og 29 er såkalte NEETs. I 2008 var tallet syv prosent.

70 prosent av disse er i tillegg inaktive – det betyr at de ikke søker jobber.

– Vi har vært klar over at det finnes en stor gruppe unge som har falt helt utenfor. Vi bare vet at de er der, men vi får ikke tak i dem. Det er kjempealvorlig for dem det gjelder, utenforskap som varer over tid er helseskadelig og gjør det vanskelig å komme seg inn i arbeidslivet, sier Johansen til BA.

– Ta kontakt

Nav har de siste årene bygget opp et stort apparat for å følge opp personer under 30 år fordi det har vært en villet politikk fra regjeringen å satse på å hjelpe unge ut i utdanning eller arbeid.

– All forskning og erfaring viser at utenforskap koster den enkelte mye. Det er farligere å være uten jobb eller utdanning enn å røyke. Det gir rett og slett mange negative helseutfordringer å være utenfor. Det er kjempealvorlig samfunnsøkonomisk, men ikke minst er det alvorlig for den enkelte, sier Johansen.

Han ser ikke for seg en enkel løsning for å nå frem til denne utsatte gruppen av unge som har falt utenfor.

– Vi kan ikke tvinge noen inn i våre systemer etter at den obligatoriske grunnskolen er fullført. Jeg ser at noen tar til orde for at også videregående opplæring burde vært obligatorisk. Vi må i alle fall begynne å jobbe mer systematisk med ungdommer i faresonen tidligere enn vi gjør i dag.

Nav-direktøren oppfordrer de unge som har falt utenfor, om å ta kontakt.

– Vi ønsker først og fremst at de som har rett til skolegang, kommer seg gjennom den. Vi oppfordrer folk som trenger hjelp til å komme seg i aktivitet, til å kontakte oss, sier Johansen til BA.

Hovedfunn om norske NEETs

NEETs står for «Not in employment, education or training».

  • 56 prosent har ikke fullført videregående utdanning.
  • Unge med innvandrerbakgrunn er overrepresentert.
  • Ungdom som ble født utenfor Norge har dobbelt så høy risiko for å havne utenfor som norskfødte.
  • NEETs-er har nesten seks ganger så høy risiko for depresjon som annen ungdom.
  • Det er også mer enn ni ganger så sannsynlig at de har dårlig helse
  • Det er stort frafall i yrkesfaglige utdanninger, blant annet på grunn av mangel på lærlingplasser.
  • Økningen i psykiske lidelser blant mottakere av NAV-ytelser (AAP) kan tyde på ytelsen gis unge personer som sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet.