– Det er provoserende at Fagforbundet tror de vet bedre enn hva vi gjør om hva som er best for oss, sier Nina Langeland, sykepleier ved Ladegården sykehjem i Bergen, til BA.

Hun er en av åtte ansatte ved demensavdelingen som har søkt om å få jobbe langvakter i helgene – men fikk nei fra Fagforbundet.

– Vi er skuffet over Fagforbundets avslag. Vi har søkt om dette fordi vi mener det er en turnusordning som er bedre både for beboere, pårørende og ansatte. Dette er helt frivillig fra de ansattes side, sier Kjersti Tollefsen, avdelingsleder ved demensavdelingen på Ladegården sykehjem, til BA.

– OVERRASKENDE

Sykepleierforbundet har på sin side sagt ja til turnusen, som innebærer 13 timers vakter i helgene, med to halvtimes pauser. Til gjengjeld får de ansatte jobbe bare hver fjerde helg, og får turnusfri mandagene etter jobbehelg, skriver Dagens Næringsliv, som først omtalte saken.

Også helsebyråd Hilde Onarheim er skuffet over Fagforbundets avslag:

–Vi synes det er synd at Fagforbundet sier nei, sier hun.

– BLE IKKE HØRT

Rådgiver ved Fagforbundets kompetansesenter i Bergen, Bernt Vederhus, sier at de har avslått søknaden fordi vaktene ved sykehjem primært innebærer aktivt arbeid med lite rom for hvile under arbeidet.

–Dette er ikke arbeid av passiv eller delvis passiv karakter ifølge arbeidsmiljølovens definisjon. Vi kan ikke bevege oss i en retning der det utvikler seg slik at man har ordinært arbeid på doble vakter. Da må de ansatte henge i stroppen nesten hele tiden, sier Vederhus til BA.

– Det vi også ser i enkelte andre sammenhenger er at arbeidsgiver lager gode ordninger til å begynne med, så strammer de inn når hverdagen kommer, hevder Vederhus.

Tollefsen har liten forståelse for Fagforbundets avslag.

–Her ville en del ansatte ville gått opp i stillingsprosent – noe Fagforbundet er opptatt av. Dessuten har de jo gått med på dette andre steder, og rapporter viser at erfaringene er positive.

Hun forteller at de to ansatte ved avdelingen som var medlemmer av Fagforbundet har meldt seg ut.

– De følte at de ikke ble hørt, sier Tollefsen.

–Våre medlemmer er selvfølgelig viktige for oss, og jeg forstår at de blir skuffet over beslutninger de ikke er enige i, men vi må se hele bildet. At de beskriver en ordning med 13 timer på jobb med kun to halvtimes pauser, er rimelig heftig, sier Vederhus i Fagforbundet.

– INSPIRERT

Men om Fagforbundet sier nei, var det ingen skepsis å spore hos arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) da han var på besøk på Ladegården sykehjem i går.

Han lyttet interessert til de ansattes argumenter for hvorfor de ønsker å jobbe langvakter.

–Vi vil virkelig dette, var budskapet deres til statsråden.

Dette er nok musikk i ørene til arbeidsministeren.

– Vi ønsker et arbeidsliv som er trygt, fleksibelt og familievennlig med plass til alle.

– Jeg er inspirert over det de ansatte her forteller og det at de i samarbeid med arbeidsgiver har funnet frem til et veldig god alternativ helgevaktordning til beste for både pasienter og ansatte. Det er bare veldig synd at de ikke får ta den i bruk på grunn av Fagforbundet, sier han til BA.

– TA TUREN HIT

Eriksson gikk langt i å si at fagforeningenes store innflytelse på arbeidstidsordningene ikke er liv laga.

–Vi skal foreta en oppmykning av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Jeg tenker at det er fornuftig å flytte mer av myndigheten ned til den enkelte arbeidsplass, der man vet hvor skoen trykker.

Han kom med en klar oppfordring til Fagforbundet sentralt:

–Kom til Ladegården sykehjem og ta en prat med de ansatte her!

MÅ FORNYE HVERT ÅR

Ifølge sluttrapporten fra Forskningsstiftelsen Fafo etter forsøksordningen med langturnuser ved boenheter for psykisk syke og utviklingshemmede i Bergen, mener nesten samtlige ansatte at ulike former for langturnus er bedre enn tradisjonelle turnuser.

Ifølge rapporten, som kom i 2012, fikk flere boenheter blant annet redusert sykefraværet, bedret rekruttering, høyere andel heltidsstillinger og roligere brukere.

Flere av boenhetene, samt et bokollektiv for funksjonshemmede ved Midtbygda sykehjem, har ennå ulike former for langturnus.

Helsebyråd Hilde Onarheim sier det er en utfordring at de må reforhandle de alternative arbeidstidsordningene hvert år med fagforbundene.

Ifølge konserntillitsvalgt for Bergen kommune i Fagforbundet, Rita Jordal, er situasjonen noe annerledes nå enn da Fafo-rapporten ble skrevet.

–Veldig mange hadde da en kompensasjon i form av redusert arbeidstid i disse turnusene. Det har de ikke i dag. Det er snakk om opp rundt seks ekstra arbeidsdager i året, sier hun.

Onarheim bekrefter at ukentlig arbeidstid ble justert opp i tråd med regelverket i 2013.

– De tjenestestedene der dette var aktuelt fikk i stedet en økonomisk kompensasjon for arbeid på helg, sier hun.

JA I FJOR

Norsk Sykepleierforbund sa ja til rundt 80 søknader om utvidet arbeidstid ved sykehjem i Norge i fjor.

Mens Fagforbundet sa nei til søknaden fra en demensavdeling ved Ladegården sykehjem om langvakter i helgene, sa NSF altså ja til samme søknad.

Ifølge Mette Mikkelsen, leder i NSF Hordaland, vurderer også NSF slike søknader strengt.

–Alle vurderinger blir gjort sentralt. NSF var villig til å la Ladegården prøve ut dette fordi det var ønsket av ansatte. NSF har inngått vel 80 avtaler om prøveordninger med utvidet arbeidstid for sykepleiere på landsbasis i fjor, også ved sykehjem, forteller hun til BA.

–I noen tilfeller kommer det søknader om å fortsette med ordningen, mens andre vil ikke fortsette etter prøveperioden.

Mikkelsen understreker at det ligger en rekke betingelser til grunn for alle avtalene.

– Arbeidstidsordningen skal være forsvarlig både velferds- og helsemessig. NSF ber også om en begrunnelse for bruk av utvidet arbeidstid, en beskrivelse av arbeidsoppgavene, innsyn i turnusplanene og referat fra drøftinger mellom ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Mikkelsen sier at kommunene ikke kan søke om å få en slik ordning ved alle sengeposter.

–Det må søkes individuelt for hver enkelt avdeling. I fjor sa NSF nei til seks søknader.

Bernt Vederhus, rådgiver ved Fagforbundets kompetansesenter i Bergen, understreker at de ikke er generelt imot alternative arbeidsturnuser.

–Der det er godt begrunnede søknader og arbeidet oppfyller vilkårene om passivt eller delvis passivt arbeid i arbeidsmiljøloven, innvilger vi søknader. Det er ganske mange avdelinger i blant annet psykiatri og bofellesskap for utviklingshemmede som har langturnusordninger.