Under overskriften: «Nye henvisningsrutiner til PPT fra 2023 - viktig informasjon» på Bergen kommunes nettsider, står følgende:

«Det er ikke lenger mulig for foresatte å henvise selv, med unntak av for barn som ikke går i barnehage.»

Nå er det altså bare barnehager og skoler som skal sende henvising til PPT - pedagogisk-psykologisk tjeneste (se faktaboks).

En mor som BA har snakket med, mener dette er svært uheldig. Datteren hennes fikk utfordringer da hun startet på ungdomsskolen.

– Hun slet med å gjøre skoleoppgavene og fikk etter hvert stort fravær. Kontaktlæreren mente det ikke var en sak for PPT, og vi stolte på henne. Men hun tok feil, sier moren, som av hensyn ti datteren er anonym.

– Så ikke vanskene

Hun forteller at læreren ikke så vanskene datteren hennes strevde med.

– Vi foreldre så at hun ikke hadde utbytte av vanlig undervisning, men ble ikke hørt på det, sier moren.

Først etter halvannet år fikk foreldrene gehør for at skolen burde henvise datteren til PPT. Men henvisningen ble avvist.

– Det sto ingenting i den om vanskene hennes med å følge med i timene eller fullføre oppgaver, derfor tok ikke PPT tak i det.

I fortvilelse kontaktet moren PPT selv og fikk da vite at de hadde rett til å henvise datteren selv.

– Hun fikk da krav på spesialundervisning én til én, men det skjedde først i siste halvdel av 10.-klasse. Uten mulighet til å henvise selv, hadde hun ikke fått hjelp i det hele tatt, sier moren.

– Mer hensiktsmessig

Direktør i Etat for spesialpedagogikk, Jogeir Sognnæs, forteller at endringen har skjedd etter en lang prosess.

– Vi har ikke stoppet foreldres mulighet til å kreve henvisning til PPT, men mener det er mest hensiktsmessig at skolene og barnehagene henviser siden de uansett må gjøre et forarbeid, sier han.

Foreldre vil med loven i hånd fortsatt kunne kreve en henvising selv om skolen eller barnehagen ikke er enig om at det er behov for det.

– Vi skal bidra til at det overholdes, og mener endringen er innenfor loven, sier etatsdirektøren.

Sognnæs understreker at det ikke veldig mange foresatte som henviser til PPT direkte.

– Det har ikke vært en stor utfordring, men vi tenker at det er riktig at vi tydeliggjør at barnehager og skoler skal gjøre tiltak og prøve dem ut før de eventuelt henviser til PPT, sier han.

Etatsdirektøren sier at målet er å ha så få saker som mulig der PPT konkluderer med at barnet ikke har behov for spesialpedagogisk hjelp, og der PPT sin vurdering er den samme som barnehagen eller skolen har gjort.

– I saker der barnehagen eller skolen og foreldrene er uenige, kommer vi ofte lenger med å gjennomføre et felles møte enn med en henvisning, sier Sognnæs og legger til:

– PPT har kapasitetsutfordringer og vi ønsker å bruke den tilgjengelige kapasiteten på barna med mest omfattende behov.

– Bryter loven

Foreldreutvalget for grunnskolen, FUG, er uenig med Sognnæs i at endringen er lovlig.

– Den er absolutt problematisk. Foreldre skal ha rett til å henvise og be om hjelp fra PPT. Når foreldre ikke lenger kan henvise, så bryter man loven, skriver leder i FUG, Marius Chramer, i en e-post til BA.

– Til syvende og sist rammer jo dette elever som ikke får den tilretteleggingen som de kan ha et behov for, tilføyer han.

Chramer påpeker at mange foreldre nok har oppfatningen av at det er skolen som skal henvise.

– Det er fordi det ofte er skolen som leder prosessen og sender henvisningen. Det handler blant annet om at en henvisning skal inneholde informasjon fra skolen.

– Feil tolkning

Sognnæs mener det er feil når FUG tolker rett til sakkyndig vurdering som rett til å henvise.

– Vi bestrider ikke retten til å kreve henvising, men til å henvise selv, sier han.

Byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Katrin Pilskog (Ap), skriver i en e-post til BA at flere andre storbyer har samme praksis som Bergen nå innfører.

Hun understreker at det er viktig at barn får den hjelpen de trenger og har krav på.

– Det er viktig for meg å presisere at det fortsatt er mulig for foreldre å kreve henvisning til PPT, også i de tilfellene skolen ikke er enig. Den eneste endringen er at de ikke gjør det direkte til PPT. Dersom foreldre er uenig i skolens vurdering, skal skolen bistå med å sende henvisning, noe jeg har klar forventning til at de følger opp.

Utdanningsdirektoratet skriver i en e-post til BA at kommuner og fylkeskommuner står fritt til å fastsette de prosedyrene og rutinene som de finner mest hensiktsmessig innenfor de rammene som barnehageloven og opplæringsloven gir.

Ifølge direktoratet er det ingen særskilte regler for hvordan henvisningen av barn og elever skal skje til PPT.

Moren BA har snakket med mener likevel endringen er ugrei:

– Skolene kan faktisk ikke være portvoktere til henvisningene alene. Med vår erfaring ser jeg bare for meg at det gjør det enda vanskeligere å få hjelp.