Det er stridsspørsmålet i Høyesterett.

Den mye omtalte koronasaken fra Bergen, hvor to kvinner ble frifunnet for brudd på Bergen kommunes forskrift av 6.11.2020 om antallsbegrensning på fem personer i private hjem, skal behandles i landets øverste domstol denne uken.

15 på fest

Det er satt av tre dager til saken. Saken er forent til felles behandling med sak fra Oslo som gjelder samme rettslige problemstilling, men hvor Borgarting lagmannsrett kom til motsatt resultat av Gulating.

De to kvinnene deltok i november 2020 på fest hvor det var 15 personer samlet i en leilighet i Sandviken.

Da politiet kom til stedet klarte en person å stikke av, mens de 14 andre fikk forelegg. Tolv vedtok foreleggene, mens de to kvinnene nektet.

Begge ble dømt i Bergen tingrett, men frifunnet i Gulating lagmannsrett fordi retten mente at den medisinskfaglige begrunnelsen for antallsbegrensningen ikke var godt nok begrunnet.

– Jeg er lettet over utfallet og at ikke byrådet kunne valse over både oss og egne sakkyndige leger.

Det sa en av kvinnene som ble frikjent til BA gjennom sin forsvarer John Christian Elden i januar.

Påtalemyndigheten mener at lagmannsrettens dom bygger på feil lovanvendelse. De sentrale spørsmål som Høyesterett skal ta stilling til er blant annet.

  • Var Bergen kommunes lokale forskrift datert 6.11.2020 § 3 første ledd om maksbegrensning på 5 deltakere ved private sammenkomster i private hjem basert på en tilstrekkelig "klar medisinskfaglig begrunnelse", jf smittevernloven § 1-5?
  • Har lagmannsretten i for sterk grad overprøvd kommunens medisinskfaglige og politiske vurderinger som var avgjørelsesgrunnlaget for forskriftens § 3 første ledd?

Partene har levert inn juridiske utdrag på til sammen cirka 5000 sider.

Ingen var vaksinert

Påtalemyndigheten mener at Gulating lagmannsrett har lagt et uriktig faktum til grunn da retten konkluderte med at den medisinske begrunnelsen for tiltaket bygde på den medisinske fagsjefens vurdering alene, og at den medisinske begrunnelsen for tiltaket ikke var basert på det konkrete smittebildet som forelå.

I november 2020 var ingen i Norge vaksinert, smittetallene økte kraftig hver dag og det var betydelig frykt for at uten effektive tiltak kunne ny nedstengning av samfunnet bli resultatet.

– I denne situasjonen mener påtalemyndigheten at hensynet til samfunnets interesser må veies mot enkeltmenneskets personlige integritet og rettsvern. Statens viktigste oppgave er tross alt å beskytte innbyggernes liv og helse, opplyser statsadvokat Rudolf Christoffersen til BA.

Han skal aktorere saken sammen med riksadvokatfullmektig Mads Fredrik Baardseth.

Forsvarsadvokat John Christian Elden mener lagmannsrettens dom er riktig og vil ventelig legge ned påstand om at påtalemyndighetens anke blir avvist.