Jan Harald Pedersen er idømt en bot på 120 000 kroner etter storbrannen i Skuteviksboder 13 for fire år siden.

  • Krim

I desember i fjor ble Pedersen dømt for brudd på plan og bygningsloven. Han anket, men det førte ikke frem.

Gulating lagmannsrett doblet den opprinnelige boten.

IKKE GODKJENT SOM BOLIG

Pedersen eide Skuteviksboden, men leide den ut til Arne Steen.

«Lagmannsretten finner bevist at tiltalte i alle fall i perioden 2005-2008 har vært klar over at det i lengre perioder bodde flere personer i boden», heter det i dommen.

Flere sesongarbeidere på Fisketorget bodde i den fredede boden, uten at det noen gang var søkt kommunen om godkjennelse til å bruke boden til boliger.

LEIETAKER ANKET IKKE

En italiener ble tiltalt for uaktsomt å ha forårsaket brannen i forbindelse med matlaging, men han ble frikjent i retten.

Striden har dreid seg om hvor mye Pedersen visste om utleievirksomheten. Leietaker Steen godtok boten i tingretten og valgte ikke å anke.

Steen bekreftet i lagmannsretten at Pedersen var kjent med den utleievirksomheten som fant sted, «dog slik at tiltalte ikke var informert om alle detaljer».

Lagmannsretten legger etter dette til grunn som sikkert at tiltalte var klar over at det areal Arne Steen disponerte var inndelt i rom («hybler») med sikte på beboelse/overnatting, og at arealet i lange perioder ble benyttet til dette formålet.

«TOTAL MANGEL PÅ RESPEKT»

Dommerne presiserer at Pedersen ikke direkte er ansvarlig for storbrannen med det store tap av kulturminner og de betydelige materielle skader den førte til.

«På den annen side må det sees hen til at lovens system med krav om søknad og godkjenning av bruksendringer skal ivareta en rekke hensyn som tiltalte ved sin handlemåte har vist en total mangel på respekt for», heter det i dommen.

I retten fortalte Pedersen at Skuteviksboder 13 vil bli oppført som kontorbygg med årlige leieinntekter mellom 1,5 og 2 millioner. Forventet byggekostnad antas å beløpe seg til rundt 25 millioner.