BA mener: Fri flyt av arbeidskraft er ikke enkelt for NHO

Kristin Skogen Lund bør se litt mer på Stein Lier-Hansen i Norsk Industri driver med.

Kristin Skogen Lund bør se litt mer på Stein Lier-Hansen i Norsk Industri driver med. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

NHO sliter internt med synet på utenlandske gjestearbeidere. Norsk Industri står steilt mot Byggenæringens Landsforening.

DEL

LederNors­ke ar­beids­gi­ve­re er ueni­ge om uten­lands­ke ar­beids­ta­ke­re skal be­hand­les like godt som nors­ke.

ESA li­ker ikke den nors­ke ord­nin­gen med all­menn­gjor­te sat­ser for rei­se, kost og lo­sji. Norsk Industri har styrt på med den­ne sa­ken si­den 2009. Da vars­let NHO og Norsk Industri søks­mål på veg­ne av ni verft. De på­sto at all­menn­gjø­rin­gen før­te til en kraf­tig øk­ning av ut­gif­te­ne til uten­landsk ar­beids­kraft.

Ja, selv­sagt. Det var for å gi dis­se gjes­te­ar­bei­de­re bed­re be­tin­gel­ser og be­hand­ling. Norsk Industri fikk i 2012 støt­te av EFTA-dom­sto­len, men både Bor­gar­ting lag­manns­rett og Høy­es­te­rett har slått fast at dis­se uten­lands­ke ar­bei­de­re skal ha sam­me lønns- og ar­beids­vil­kår som nors­ke.

I fjor høst åp­net ESA for­mell sak mot Norge for brudd på EØS-av­ta­lens reg­ler. ESA er opp­tatt av fri flyt av tje­nes­ter som en grunn­leg­gen­de fri­het i det ind­re mar­ked, og snak­ker om rett­fer­dig kon­kur­ran­se. Man sy­nes ikke like opp­tatt av ret­tig­he­te­ne til ar­beids­ta­ker­ne. Fri flyt av ar­beids­kraft er hel­ler ikke en­kelt in­ternt i NHO.

Noen ar­beids­gi­ve­re vil svært gjer­ne be­hol­de de lov­be­stem­te sat­se­ne på rei­se, kost og lo­sji. Byg­ge­bran­sjen fryk­ter en frem­tid uten den­ne lov­re­gu­le­rin­gen. Om uten­lands­ke ak­tø­rer, som ope­re­rer i Norge, får slip­pe sli­ke ut­gif­ter kan det få sto­re ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for nors­ke ak­tø­rer og nors­ke ar­beids­ta­ke­re.

Om regjeringen følger ESA blindt i denne saken, så vil det lett forsterke en økende norsk EØS-motstand.

Norsk Industri an­ty­der er­stat­nings­krav mot sta­ten om ikke re­gje­rin­gen ret­ter seg et­ter ESA. Den nors­ke allmengjøringsforskriften hø­rer na­tur­lig inn i et godt lov- og av­ta­le­verk i norsk ar­beids­liv. Det er nep­pe spe­si­elt godt gjen­nom­tenkt å gjø­re et slikt for­søk på å re­du­se­re vern og ret­tig­he­ter for en grup­pe ar­beids­ta­ke­re. Om re­gje­rin­gen føl­ger ESA blindt i den­ne sa­ken, så vil det lett for­ster­ke en øken­de norsk EØS-mot­stand. 

Nors­ke myn­dig­he­ter sier sjel­den nei til «uvett» fra EU- og EØS-hold. Den­ne gan­gen bør de ab­so­lutt gjø­re det. Har vi be­hov for uten­lands­ke gjes­te­ar­bei­de­re, så bør de be­hand­les like godt som nors­ke.

Av hen­syn til både nors­ke og uten­lands­ke ar­bei­de­re, og norsk ar­beids­liv ge­ne­relt – og ikke minst EØS-av­ta­len.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags