BA mener: Et nødvendig løft for Bergens bakevje

Det sydlige området av Bergen sentrum kan gå fra å være en bakevje til å bli en urban indrefilet som andre nordiske byer vil se til med misunnelse i blikket.

Det sydlige området av Bergen sentrum kan gå fra å være en bakevje til å bli en urban indrefilet som andre nordiske byer vil se til med misunnelse i blikket. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Sydlige Bergen sentrum endres dramatisk. Kommunen må sørge for at området blir en berikelse for byen.

DEL

Leder Om­rå­det mel­lom Store og Lil­le Lun­ge­gårds­vann har len­ge vært en for­sømt bak­ev­je i Bergen sent­rum. Bru­ta­le kon­tor­bygg, par­ke­rings­plas­ser og vei­sy­ste­mer har gjort den sør­li­ge de­len av sen­trums­om­rå­det til et om­rå­de som bare inn­byr til gjen­nom­rei­se.

I kon­trast til om­rå­de­ne på den and­re si­den av Ny­gårds­høy­den, har sent­rum syd hengt et­ter.

De fol­ke­valg­te i råd­hu­set har bok­sta­ve­lig talt satt seg med ryg­gen til om­rå­det da pla­ne­ne ble lagt. Fra­væ­ret av vi­sjo­ner og po­li­tisk vil­je har gjort at til­fel­dig­he­te­ne har fått be­stem­me.

Det­te kan for­hå­pent­lig­vis end­re seg et­ter at stor­byg­get Media City Bergen (MCB) i Lars Hilles gate 33, på fol­ke­mun­ne me­die­lands­by­en, nå åp­ner dø­re­ne. De nes­te må­ne­de­ne skal over 1200 an­sat­te i en rek­ke me­die­be­drif­ter (der­iblant BA) flyt­te inn i flun­ken­de nye lo­ka­ler i Ber­gens nye sig­nal­bygg. Ring­virk­nin­ge­ne kan bli be­ty­de­li­ge for om­rå­det.

By­ens ser­ve­rings­bran­sje son­de­rer om­rå­det på jakt et­ter lo­ka­ler for nye spi­se­ste­der. Ei­en­doms­ut­vik­le­re le­ter et­ter tom­ter som kan ut­vik­les i kjøl­van­net av me­die­lands­by­ens frem­vekst, og de vars­le­de stor­sat­sin­ge­ne fra Uni­ver­si­te­tet, som sprer seg ut fra Ny­gårds­høy­den.

Sydlige Lars Hilles gate har potensial til å bli en ny hovedgate i Bergen.

Sydlige Lars Hilles gate har po­ten­si­al til å bli en ny ho­ved­ga­te i Bergen. Kom­bi­na­sjo­nen av næ­rings­bygg, bo­li­ger og stu­den­ter er nær op­ti­mal. For­hol­de­ne bur­de lig­ge til ret­te for et mang­fol­dig og kul­tur­rikt by­liv i om­rå­det. Det sydlige sen­trums­om­rå­det kan gå fra å være en bak­ev­je til å bli en ur­ban ind­re­fi­let som and­re nor­dis­ke byer vil se til med mis­un­nel­se i blik­ket. 

Det­te vil ikke skje av seg selv. En ve­sent­lig for­ut­set­ning er at om­rå­det vil fun­ge­re som et bin­de­ledd mel­lom det som har vokst frem på and­re si­den av Ny­gårds­høy­den og om­rå­de­ne rundt Dan­marks plass. Om­rå­dets mas­si­ve bil­tra­fikk må kom­bi­ne­res med gå­en­de og syk­len­de på en bed­re måte enn i dag. For å si det for­sik­tig: Her er det mye som kan bli bed­re.   

Der­nest må det kom­me lang­sik­ti­ge pla­ner for hvor­dan ei­en­dom­men som i dag om­fat­ter den Olav Thon-eide By­ga­ra­sjen og gods­ter­mi­na­len ved jern­ba­nen skal ut­vik­les. Så langt har den po­li­tis­ke vil­jen til å gå inn i det­te by­rom­met vært på­fal­len­de. År­sa­ken er lett å for­stå. Dis­se ei­en­dom­me­ne er hen­ge­my­rer av mot­stri­den­de in­ter­es­ser. En­hver end­ring vil ut­lø­se mas­siv mot­stand.

Det enk­les­te er å la det sku­re og gå. Men da ri­si­ke­rer Bergen å gå glipp av en unik mu­lig­het til å ut­vik­le sent­rums­kjer­nen. Den ri­si­ko­en kan vi ikke ta om bak­ev­jen skal for­vand­les til en by­del som vil gjø­re Bergen til en enda bed­re by.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken