BA mener: Offentlig tvang blir til digital terror mot eldre

Nav-sjef Sigrun Vågeng og statsminister Erna Solberg bør gi eldre en valgmulighet.

Nav-sjef Sigrun Vågeng og statsminister Erna Solberg bør gi eldre en valgmulighet. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Offentlig sektor satser på digitalisering. Dette skal frigjøre ressurser og gi raskere saksbehandling. Det er ikke sikkert at man gjør det best med tvang.

DEL

LederMan­ge mot­ta­ke­re av pen­sjon har blitt vel­dig sin­te på Nav et­ter nytt­år. De får ikke len­ger ut­be­ta­lings­mel­din­ger i pos­ten.

Nå er løs­nin­gen hel­di­gi­tal. Du må inn på in­ter­nett for å ha full kon­troll. Pro­ble­met er at noen fort­satt ikke har tatt i bruk in­ter­nett. Fle­re av dem har sagt sin me­ning om både Nav, re­gje­ring og di­gi­ta­li­se­ring de sis­te uke­ne – ikke minst på Sum­me­to­nen.

Nei, Nav for­lan­ger ikke at de skal kjø­pe seg PC el­ler smart­te­le­fon for fort­satt å få pen­sjon. Nav sva­rer at det sit­ter noen på Nav-kon­tor som kan lese opp tal­le­ne de­res. Om de bare rin­ger og ven­ter til de får svar. Dess­uten kan de som ikke har til­gang på in­ter­nett gi full­makt til på­rø­ren­de el­ler ver­ge. Det­te vit­ner ikke om mye re­spekt.

Da er det hel­ler ikke rart at man­ge eld­re men­nes­ker gan­ske en­kelt opp­fat­ter det­te som man­gel på re­spekt. Slik er tak­ken for for de bok­sta­ve­lig talt byg­de lan­det. Sen­tra­le myn­dig­he­ter bør ikke bli over­ras­ket når de som ikke er på in­ter­nett, tol­ker det­te som klar be­skjed fra det of­fent­li­ge om at de til­hø­rer en mind­re­ver­dig grup­pe. Frem­tiden er sik­kert gan­ske di­gi­tal, men det er lov å di­gi­ta­li­se­re med vett, mye hel­ler enn med tvang og ter­ror. Det må være an­led­ning til å stil­le spørs­mål om di­gi­ta­le pro­ses­ser uten å bli stemp­let gam­mel­dags og idiot – og bli umyn­dig­gjort først som sist. Vi har langt mer tro på fri­vil­lig­het enn tvang, ikke minst i sli­ke pro­ses­ser. Tvang har en ten­dens til ut­lø­se mot­stand.

Fremtiden er sikkert ganske digital, men det er lov å digitalisere med vett, mye heller enn med med tvang og terror.

Jo da, det kan være at Nav spa­rer noen kro­ner på å slut­te å sen­de ut­be­ta­lings­mel­din­ger per post. Nav kun­ne uan­sett reg­net med at dis­se ut­gif­te­ne vil­le gått ned år for år. All ulem­pe og ir­ri­ta­sjon det­te har på­fø­rer man­ge er nep­pe tatt med i reg­ne­styk­ket, men noen kan ha reg­net på at en slik tvangs­di­gi­ta­li­se­ring spa­rer noen kro­ner og års­verk i Pos­ten.

Det er vel enda høy­ere mak­ter enn Nav som be­stem­mer slikt, men noen bør uan­sett ta til for­nuft. De som fort­satt øns­ker å få ut­be­ta­lings­mel­din­ger per post på pa­pir, bør få det.

Ett slikt skritt til­ba­ke vil­le kun­ne hjel­pe di­gi­ta­li­se­rin­gen av det of­fent­li­ge fle­re skritt frem­over.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags